Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Μαρτίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £3.819.000 και έσοδα ύψους £2.614.176 [έναντι £1.755.860 (αναθεωρημένα) για το 2006].

Τα κυριότερα έσοδα της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων θα προέλθουν κυρίως από τη διοργάνωση της 32ης Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου (£1.133.200) και από τη διοργάνωση διάφορων άλλων ειδικών εκθέσεων (£1.121.710).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η αύξηση των προϋπολογισθέντων εσόδων για το 2007 κατά £858.316 οφείλεται κυρίως στην προβλεπόμενη αύξηση εσόδων από τη διοργάνωση της 32ης Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου (£213.200), όπως και των ειδικών εκθέσεων “Motorshow” (£264.400) και “Offitec” (£112.600), οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το 2006 και προγραμματίζονται για το 2007.

Ειδικότερα, η αναμενόμενη αύξηση των εσόδων από τη διοργάνωση της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου θα προέλθει τόσο από τη λειτουργία στα πλαίσια αυτής, για πρώτη φορά, μικρής εξειδικευμένης έκθεσης όσο και από τη διοργάνωση επιμέρους εκδηλώσεων.

Στον ίδιο προϋπολογισμό έχει γίνει επίσης πρόνοια για κλιμακωτή χρέωση των χώρων της έκθεσης, με την οποία αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των εκθετών και κατά συνέπεια τα συνολικά έσοδα. Περαιτέρω, έχουν προβλεφθεί έσοδα αναφορικά με την εμπορική εκμετάλλευση της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου από την Αρχή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης ως χορηγοί.

Αναφορικά με τις προϋπολογισθείσες δαπάνες, στον προϋπολογισμό του 2007 παρουσιάζονται μεγαλύτερες από τα έσοδα κατά £1.204.824, διαφορά που θα καλυφθεί με τη σύναψη δανείου ύψους £1.347.400. Το δάνειο αυτό θα καλύψει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως και δαπάνες που αφορούν το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από τα χρηματικά αποθέματα της Αρχής.

Ειδικότερα, στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες για το 2007 παρουσιάζονται αυξημένες, περιλαμβάνεται η καταβολή τέλους εγγραφής, ύψους £800.000, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία είναι εκμισθωμένη στην Αρχή από το κράτος με σύμβαση μίσθωσης. Η εγγραφή αυτή καθίσταται απαραίτητη, ώστε να μπορέσει η Αρχή να προχωρήσει, σε συνεργασία με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες (επενδυτές), στην υλοποίηση του εκπονηθέντος αναπτυξιακού προγράμματος.

Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί σχετικός στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης (master plan), ο οποίος υποβλήθηκε στα αρμόδια υπουργεία για έγκριση. Η Αρχή έχει επίσης προχωρήσει σε διεξαγωγή μελέτης βιωσιμότητας και ακολούθως σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την επιλογή των αρχιτεκτόνων που θα αναλάβουν την απαιτούμενη εργασία που προκύπτει από το σχεδιασμό ανάπτυξης εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί γραπτώς για το θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης και των διεργασιών υλοποίησής του και οι αρμόδιοι της Αρχής δεσμεύθηκαν να καταθέσουν τα εν λόγω στοιχεία το συντομότερο.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, ενημερώνοντας την επιτροπή, δήλωσε ότι αναμένει από τις κυβερνητικές υπηρεσίες να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την υποδομή της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και γενικότερα από την κυβέρνηση να δώσει την αναγκαία ώθηση στην Αρχή για δημιουργία υποδομής με σκοπό τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στη Λευκωσία, γεγονός που θα συμβάλει στην προβολή της πόλης και στην ανάπτυξη του εμπορίου. Όπως επίσης δήλωσε, το εκπονηθέν στρατηγικό σχέδιο (master plan) χωρίζεται σε δύο φάσεις, από τις οποίες η πρώτη, που αφορά δαπάνες ύψους £5 εκατομ., θα προωθηθεί αμέσως και σχετίζεται με τα απολύτως απαραίτητα για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής, ενώ η δεύτερη φάση, που αφορά δαπάνες ύψους £15 εκατομ., έχει τεθεί σε μακροχρόνια βάση. Στο στρατηγικό αυτό σχεδιασμό έχει περιληφθεί επίσης η ανέγερση ξενοδοχείου, το οποίο θα εκμισθωθεί στον ιδιωτικό τομέα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε αναφορικά με τα πιο πάνω ότι υπήρξαν αρχικά επιφυλάξεις από το υπουργείο σχετικά με το κατά πόσο τα έσοδα από την υπενοικίαση χώρων από την Αρχή θα έπρεπε να περιληφθούν στον όλο στρατηγικό σχεδιασμό, όπως όμως δήλωσε, για το θέμα αυτό θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Αρχή εν πάση περιπτώσει θεωρεί ότι οι εισπράξεις από τις όποιες υπενοικιάσεις θα πρέπει να τυγχάνουν εκμετάλλευσης από την Αρχή για σκοπούς περαιτέρω ανάπτυξης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της και μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2007.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, για λόγους που θα αναλύσουν περαιτέρω κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Μαρτίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων