Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Μαρτίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £19.080.000 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Τα έσοδα του ΡΙΚ για το 2007 θα προέλθουν κυρίως από συνολική κυβερνητική χορηγία (£15.700.000), η οποία παραμένει στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη του 2006. Η χορηγία αυτή αναλύεται σε χορηγία για παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών (£13.980.00), χορηγία για την αποπληρωμή δανείων (£820.000) και χορηγία για κεφαλαιουχικές δαπάνες (£900.000). Προβλέπονται επίσης έσοδα από άλλες δραστηριότητες (£3.380.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από τις διαφημίσεις και από άλλες πηγές, κυρίως από την παροχή υπηρεσιών, ανέρχονται σε £3,4 εκατομ. Στο ποσό αυτό έχει υπολογιστεί αύξηση ύψους πέραν του 20% στις διαφημίσεις σε σύγκριση με το 2006 (που ήταν αυξημένες κατά 60% σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα του 2005), εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν το “Mundial”, καθώς και 20% στα έσοδα από υπηρεσίες.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, λόγω του περιορισμού της κρατικής χορηγίας, στον προϋπολογισμό του 2007 δεν έχει περιληφθεί πρόνοια για αποπληρωμή των οφειλών για κάλυψη της προϋπηρεσίας στο Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων, των οφειλών για περιθωριακά ωφελήματα, των δαπανών για την ανέγερση κτιρίου για τη φύλαξη, συντήρηση, οργάνωση και αρχειοθέτηση του αρχειακού υλικού του ΡΙΚ, καθώς και των αναγκαίων επενδύσεων σε τεχνικό εξοπλισμό για τη μετάβαση του ΡΙΚ στην ψηφιακή τεχνολογία (επίγεια ψηφιακή). Τα προβλήματα αυτά αναμένεται να επιλυθούν στο πλαίσιο ενός πενταετούς σχεδίου επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων του ΡΙΚ, το οποίο αποτελεί αντικείμενο συζήτησης με ειδική υπουργική επιτροπή, με προτεινόμενο έτος έναρξης το 2008.

Με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν προβλέπεται η δημιουργία οποιωνδήποτε νέων θέσεων, αντίθετα προβλέπεται η κατάργηση δεκαέξι θέσεων σε διάφορα τμήματα του ιδρύματος.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ ενημέρωσε την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του ιδρύματος, ενώ τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις.

Σχολιάζοντας τα διάφορα θέματα που τέθηκαν από τα μέλη της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Το αρχείο του ΡΙΚ θα πρέπει για ιστορικούς λόγους να διαφυλαχθεί. Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο, σε συνέχεια ενεργειών που είχαν γίνει από το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, θα εισηγηθεί την ανέγερση ενός σύγχρονου κτιρίου στο οποίο να στεγάζονται τα αναγκαία εργαστήρια και οι εκθεσιακοί χώροι, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στη διάθεση του ιδρύματος. Η όλη προεργασία έχει ήδη γίνει, παραμένει όμως το θέμα της χρηματοδότησης του όλου έργου, του οποίου το κόστος υπολογίζεται σε £2,5 εκατομ. περίπου.

2. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες εργαζομένων στο ίδρυμα και στόχος του παρόντος διοικητικού συμβουλίου είναι η μείωση των πολλών κατηγοριών εργαζομένων με συγκεκριμένους και γνωστούς όρους απασχόλησης, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος.

3. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, στη βάση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, για διασφάλιση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ποιότητας των παρεχόμενων από το ίδρυμα υπηρεσιών. Στην όλη προσπάθεια εντάσσεται η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του ιδρύματος έναντι άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας, τα οποία έχουν αυξημένα έσοδα λόγω μεγαλύτερου μεριδίου τους στη διαφήμιση. Συναφώς, καταβάλλεται προσπάθεια για δημιουργία ειδικού τμήματος το οποίο να προωθεί την αύξηση των εσόδων του ΡΙΚ από τη διαφήμιση, χωρίς να πλήττεται με οποιοδήποτε τρόπο η ποιότητα των εκπομπών του.

4. Έχουν γίνει ενέργειες για εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς του ιδρύματος και ειδικότερα για την ορθολογική παρουσίαση των δελτίων ειδήσεων, κατά τρόπο που να αποτρέπονται συμπεριφορές που δε συνάδουν με το ρόλο και το χαρακτήρα του ιδρύματος.

5. Πάγια πολιτική του ιδρύματος είναι η προώθηση θεμάτων που αφορούν το εθνικό θέμα, τις κατεχόμενες περιοχές, τους πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους και τους αποδήμους. Το ΡΙΚ έχει συναφώς βελτιώσει τα δορυφορικά προγράμματα που απευθύνονται στους αποδήμους και τα έχει εμπλουτίσει με νέα ελληνικά και κυπριακά προγράμματα, ενώ το “ΡΙΚ Sat” μεταδίδεται πλέον στην Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Αυστραλία, Αμερική και Μέση Ανατολή. Έχει επίσης εισαχθεί τουρκική και πολιτιστική ζώνη, ενώ παράλληλα αναμεταδίδεται στην Κύπρο βάσει διακρατικής συμφωνίας το δορυφορικό πρόγραμμα της Ελληνικής Τηλεόρασης, χωρίς η κυβέρνηση να επιβαρύνεται με δαπάνες, όπως γινόταν μέχρι και το 2001.

6. Η καταβολή υπερωριών είναι αναπόφευκτη λόγω της ιδιομορφίας των εργασιακών όρων, με βάση τους οποίους οι υπάλληλοι του ιδρύματος εργάζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη των γεγονότων και ενημέρωση του κοινού.

7. Από το Σεπτέμβριο του 2007 υπάρχει προγραμματισμός για μεταφορά των ενημερωτικών εκπομπών που μεταδίδονται αργά το βράδυ σε ώρες υψηλότερης τηλεθέασης λόγω των επικείμενων προεδρικών εκλογών.

Επιπρόσθετα, οι αρμόδιοι του ιδρύματος δήλωσαν ετοιμότητα να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου, εφόσον αυτό τους ζητηθεί, παρά το γεγονός ότι για την υποστήριξη αυτή θα πρέπει να καταβληθούν επιπρόσθετα επιδόματα, ώστε να καταστεί δυνατό να εργαστεί προσωπικό εκτός βάρδιας και στη βάση υπερωριών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2007.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, για λόγους που θα αναλύσουν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

27 Μαρτίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων