Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους θεσμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης

Σταύρος Ευαγόρου

Νικόλας Παπαδόπουλος

Ντίνος Χατζηνικόλας

Γιώργος Βαρνάβα

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους υπό αναφορά θεσμούς μαζί με συναφές νομοσχέδιο, το οποίο πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή σε νόμο, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Μαρτίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Έφορος και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ), καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του συνεργατικού κινήματος (ο γενικός διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ και του Συνδέσμου Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου) και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά θεσμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 53 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών, ώστε να συμπληρωθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 22 και το Παράρτημα V της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση).

Όπως είναι γνωστό, για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρο 22 και το Παράρτημα V της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, βάσει της οποίας τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν εκείνες τις ρυθμίσεις και διαδικασίες στα πλαίσια της διοικητικής και λειτουργικής τους οργάνωσης, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και συστήματα εσωτερικού ελέγχου, η Βουλή των Αντιπροσώπων προέβη σε τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, με την ψήφιση στις 15 Μαρτίου 2007 του περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2007.

Με το κείμενο των υπό αναφορά θεσμών προβλέπεται η προσθήκη νέου θεσμού στους βασικούς θεσμούς αναφορικά με τις ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, βάσει του οποίου οποιαδήποτε διάταξη των θεσμών αφορά στα θέματα που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 15Α, το οποίο ενσωματώθηκε στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο με την προαναφερθείσα τροποποίησή του, εφαρμόζεται στην έκταση και κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η εφαρμογή των διατάξεων των κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα, το οποίο συνοδεύει το κείμενο των υπό αναφορά θεσμών, οι απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας ως προς τις ρυθμίσεις αυτές έχουν ήδη υιοθετηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με σχετική οδηγία της προς όλες τις τράπεζες, η εφαρμογή της οποίας όμως από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ απαιτεί όπως αρθεί η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών που αφορούν τη σύνθεση και τα καθήκοντα της επιτροπείας, καθώς και άλλα λειτουργικά θέματα. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, με την ψήφιση του προαναφερθέντος τροποποιητικού νόμου παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κανονιστικής απόφασης της επιτροπής της ΥΕΑΣΕ, η οποία θα συμπληρώνει τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και θα υπερισχύει των προαναφερθέντων διατάξεων των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών.

Με τη ρύθμιση αυτή, όπως αναφέρει το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, θα καταστεί εφικτή η άμεση εφαρμογή της οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, ενώ η κανονιστική απόφαση θα προβλέπει και την εφαρμογή σε μεταγενέστερο στάδιο των σχετικών ρυθμίσεων και από τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

Το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο συνοδεύει τους υπό αναφορά θεσμούς, αναφέρει επίσης, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο. Τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν εξασφαλίσει μεταβατική περίοδο για εναρμόνιση μέχρι το τέλος του 2007, όχι όμως και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.

2. Η σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είχε προθεσμία εφαρμογής από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007.

3. Δεν αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες στην υλοποίηση της προτεινόμενης νομοθεσίας, αφού η ΥΕΑΣΕ, ως η αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή της συνεργατικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της προτεινόμενης νομοθεσίας, βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της διοικητικής της ικανότητας με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, την εκπαίδευση του προσωπικού της και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών της συστημάτων.

4. Δεν αναμένεται να υπάρξουν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες ή σε αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας. Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και, σε μεταγενέστερο στάδιο και σε πιο περιορισμένο βαθμό, τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα θα επωμισθούν κόστος για την υλοποίηση των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης.

5. Οι προτεινόμενοι θεσμοί έχουν καταρτισθεί από την ΥΕΑΣΕ. Οι φορείς του συνεργατικού κινήματος (Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία Λτδ, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και Σύνδεσμος Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου) δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη για την προτεινόμενη ρύθμιση και τους σκοπούς και επιδιώξεις της. Επίσης έχουν ενημερωθεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά θεσμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

20 Μαρτίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων