Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Άγγελος Βότσης

Σταύρος Ευαγόρου

Νικόλας Παπαδόπουλος

Ντίνος Χατζηνικόλας

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και 13 Μαρτίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Βιομηχανίας (Ενέργεια) του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου και των εταιρειών πετρελαιοειδών EXXON MOBIL CYRPUS INC. και PETROLINA (HOLDINGS) LTD. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, το ΚΕΒΕ και οι εταιρείες πετρελαιοειδών LUCOIL, EKO και “Δημήτρης Λόρδος Λτδ”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η μερική εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία αρ. 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 για την τροποποίηση της Οδηγίας αρ. 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων των πλοίων με την προσθήκη στον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμο διατάξεων για τη ρύθμιση του ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων των πλοίων.

Η εν λόγω Οδηγία, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα, αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών οξιδίων του θείου που προέρχονται από την καύση ορισμένων υγρών καυσίμων, θέτοντας αυστηρότερες προδιαγραφές όσον αφορά τη μέγιστη περιεκτικότητά τους σε θείο. Η Οδηγία αυτή θέτει όρια περιεκτικότητας σε θείο του βαρέος και ελαφρού μαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, των καυσίμων των πλοίων, του ντίζελ πλοίων και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων. Επιπλέον, τίθενται όρια περιεκτικότητας σε θείο ορισμένων καυσίμων των πλοίων που χρησιμοποιούνται για καύση επί των πλοίων, όταν αυτά πλέουν σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, όπως σε χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελέγχου των εκπομπών οξιδίων του θείου.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται πρόνοιες βάσει των οποίων:

1. καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργών Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Συγκοινωνιών και Έργων, για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τις προδιαγραφές των καυσίμων των πλοίων,

2. καθορίζονται οι εξουσίες επιθεώρησης και ελέγχου των επιθεωρητών πλοίων,

3. ρυθμίζεται η διαδικασία έγκρισης δοκιμών τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών σε κυπριακά πλοία και

4. προβλέπονται μέτρα πρόληψης και καταστολής, σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων που ρυθμίζουν τις προδιαγραφές των καυσίμων των πλοίων.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα, το οποίο συνοδεύει το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Οι διατάξεις της Οδηγίας αρ. 2005/33/ΕΚ έπρεπε να μεταφερθούν στο κυπριακό δίκαιο και να τεθούν σε εφαρμογή από την 11η Αυγούστου 2006, λόγω όμως της καθυστέρησης που σημειώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 16 Οκτωβρίου 2006 προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία για μη μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

2. Η καθυστέρηση στη μεταφορά της Οδηγίας στο κυπριακό δίκαιο οφειλόταν στην περιπλοκότητα της Οδηγίας, στην εμπλοκή και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών και στη δυσκολία εξεύρεσης λύσης στον εφοδιασμό της εγχώριας αγοράς με ελαφρύ μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο μέχρι 1%, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται από τα υφιστάμενα συστήματα καύσης. Στις παρατηρήσεις της επί της προειδοποιητικής επιστολής η Κυπριακή Δημοκρατίας έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η εναρμονιστική νομοθεσία έχει ετοιμαστεί και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι το Μάρτιο του 2007. Να σημειωθεί ότι το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την 1η Φεβρουαρίου 2007.

3. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από τις πρόνοιες της Οδηγίας ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση.

4. Ο έλεγχος της ποιότητας των πετρελαιοειδών και των καυσίμων που διατίθενται προς εμπορία και χρήση στην επικράτεια της Δημοκρατίας ρυθμίζεται με τον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμο του 2003 [Νόμος αρ. 148(Ι) του 2003]. Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και των καυσίμων καθορίζονται με διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 16(1) του νόμου αυτού. Με την έκδοση των υπό αναφορά διαταγμάτων θα ολοκληρωθεί η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία αρ. 2005/33/ΕΚ.

5. Για την ετοιμασία του προτεινόμενου νόμου η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συνεργάστηκε με τη Νομική Υπηρεσία και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα πλοία. Στο πλαίσιο της ετοιμασίας του νομοσχεδίου, η υπηρεσία είχε επίσης διαβουλεύσεις με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με σκοπό την εξεύρεση της κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης για αδειοδότηση των μικρής δυναμικότητας λεβήτων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν ελαφρύ μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο πέραν του 1%, νοουμένου ότι τηρούνται τα καθοριζόμενα όρια εκπομπής διοξιδίου του θείου. Επίσης, η υπηρεσία είχε σειρά επαφών με τις εταιρείες πετρελαιοειδών και με οργανωμένους φορείς τα μέλη των οποίων ενδεχομένως να επηρεαστούν από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

6. Η εφαρμογή της Οδηγίας αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, λόγω της μείωσης των εκπομπών οξιδίων του θείου, καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Αναμένεται όμως ότι με την εφαρμογή των νέων προδιαγραφών για το ελαφρύ μαζούτ θα αυξηθεί το κόστος αγοράς του εν λόγω καυσίμου λόγω της αυξημένης τιμής αγοράς των καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού τόσο στα συστήματα καύσης που θα χρησιμοποιούν ελαφρύ μαζούτ με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο όσο και στα συστήματα καύσης που θα λάβουν άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων και θα χρησιμοποιούν ελαφρύ μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη από 1%, για τα οποία θα χρειαστεί να εγκατασταθούν συστήματα αντιρρύπανσης.

Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, επειδή θα αυξηθεί ο αριθμός των δειγμάτων των πετρελαιοειδών και των καυσίμων που θα ελέγχονται. Επιπλέον, θα χρειαστεί να προσληφθούν ένας χημικός/χημικός μηχανικός και δύο επιθεωρητές για τη διεξαγωγή μεγάλου μέρους των εργαστηριακών ελέγχων, οι οποίοι σήμερα διενεργούνται από το εργαστήριο της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ και οι οποίοι στη συνέχεια θα εκτελούνται από την κινητή εργαστηριακή μονάδα που αναμένεται να αποκτήσει η Υπηρεσία Ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007. Σημειώνεται ότι οι εργαστηριακοί έλεγχοι των καυσίμων των πλοίων θα διενεργούνται από την κινητή εργαστηριακή μονάδα, προκειμένου τα αποτελέσματα να εξάγονται άμεσα και να μην καθυστερούν οι αναχωρήσεις των πλοίων.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, λόγω του ότι δε ζητήθηκαν οι απόψεις του συμβουλίου στο στάδιο της ετοιμασίας του εν λόγω νομοσχεδίου, αναφέρθηκε σε αριθμό θεμάτων τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης. Ειδικότερα, όπως επισήμανε ο ίδιος, στο εν λόγω νομοσχέδιο θα έπρεπε να προσδιορίζονται οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου για απόδειξη της αδικαιολόγητης απαγόρευσης ή καθυστέρησης του απόπλου του πλοίου μετά από σχετική απόφαση του επιθεωρητή πλοίων. Επίσης, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν καθορίζονται διαδικασίες οι οποίες μπορούν να ακολουθούνται από τον έχοντα την εκμετάλλευση πλοίου, σε περίπτωση αμφισβήτησης των ενδείξεων των εργαστηριακών ελέγχων σχετικά με την περιεκτικότητα των πετρελαιοειδών και των καυσίμων σε θείο, επισημαίνοντας την ανάγκη διευκρίνισης του κατά πόσο οι υπό αναφορά έλεγχοι θα γίνονται από κρατικό εργαστήριο ή ανεξάρτητο εργαστήριο κατόπιν συμφωνίας με τον πλοιοκτήτη. Για το ίδιο θέμα ανέφερε ότι οι πλοιοκτήτες προβαίνουν σε ανάλυση των καυσίμων και των πετρελαιοειδών τα οποία προμηθεύονται, ώστε να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος ζήτησε διευκρινίσεις όσον αφορά τον τρόπο και τα πρότυπα βάσει των οποίων θα διενεργούνται οι υπό αναφορά εργαστηριακοί έλεγχοι.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, διασκεδάζοντας τις ανησυχίες του εκπροσώπου του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου, ανέφερε ότι οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη ρύθμιση των δειγματοληπτικών ελέγχων στα πετρελαιοειδή και καύσιμα πλοίων θα ρυθμίζεται βάσει διατάγματος το οποίο θα εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεννόηση με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε ενώπιον της επιτροπής ότι στο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί διατάξεις σχετικά με τη δυνατότητα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση των δειγματοληπτικών ελέγχων στα πετρελαιοειδή και καύσιμα και διευκρίνισε ότι για το λόγο αυτό το υπό αναφορά κείμενο του νομοσχεδίου πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι στο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου θα έπρεπε να περιλαμβανόταν πρόνοια βάσει της οποίας ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου ή ο πλοίαρχος να έχει το δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής κατά της απόφασης για απαγόρευση απόπλου και κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, σε μεταγενέστερο στάδιο, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένο κείμενο του υπό εξέταση νομοσχεδίου στο οποίο περιλήφθηκαν διατάξεις βάσει των παρατηρήσεων της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, καθώς και κάποιες βελτιωτικές αλλαγές όσον αφορά την έκδοση διαταγμάτων για ρύθμιση των δειγματοληπτικών ελέγχων. Επίσης, στο εν λόγω αναθεωρημένο κείμενο το διοικητικό πρόστιμο το οποίο αναλογεί στις καθοριζόμενες στο Παράρτημα Ι κατηγορίες ποσοστών περιεκτικότητας των πετρελαιοειδών και των καυσίμων σε θείο πέραν των καθοριζομένων ορίων δεν καθορίζεται ως σταθερό ποσοστό όπως στο αρχικό κείμενο, αλλά κυμαίνεται εντός συγκεκριμένων ορίων για κάθε κατηγορία. Σύμφωνα με την επιστολή η οποία συνοδεύει το αναθεωρημένο κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αυτό ετοιμάστηκε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και για τις τροποποιήσεις ενημερώθηκαν σχετικά οι εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το ίδιο το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, που συμφωνούν.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

20 Μαρτίου 2007

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων