Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος 

 Άριστος Αριστοτέλους
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου 
Αντρέας Φακοντής   Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης   Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και στις 6 και 13 Μαρτίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διαβίβασε όμως τηλεφωνικώς τις απόψεις του στην επιτροπή, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, αναφορικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 16(1) της εν λόγω Οδηγίας, τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2007 και οφείλουν να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις από την 20ή Ιουλίου 2007.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, η Οδηγία 2004/108/ΕΚ, τις πρόνοιες της οποίας υιοθετούν οι υπό συζήτηση κανονισμοί, καταργεί την Οδηγία αρ. 89/336/ΕΟΚ, η οποία είχε ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τους Κανονισμούς ΚΔΠ 600/2003 και αφορούσε τον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων σε σχέση με την κατασκευή, τη λειτουργία και την εγκατάσταση των συσκευών που μπορεί να προκαλούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές.

Η νέα Οδηγία, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, έχει ως στόχο τη συμπερίληψη, μεταξύ άλλων, των σταθερών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, πρόνοια που αποτελεί και τη βασική διαφορά της Οδηγίας αυτής από την καταργηθείσα Οδηγία. Κατά συνέπεια, στη βάση της νέας Οδηγίας 2004/108/ΕΚ, οι προτεινόμενοι κανονισμοί καταργούν τους υφιστάμενους Κανονισμούς ΚΔΠ 600/2003, στους οποίους δεν καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις για την κατασκευή και λειτουργία των σταθερών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Απώτερος στόχος της νέας Οδηγίας, σύμφωνα με τους ιδίους, είναι η παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας και προστασίας στους καταναλωτές.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ ζήτησε χρόνο, για να μελετήσει τους προτεινόμενους κανονισμούς και ακολούθως να καταθέσει γραπτώς τις θέσεις του επιμελητηρίου στην επιτροπή.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησε με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι, όπως δήλωσε, συμβάλλουν στην προστασία και ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά παράλληλα εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

1. Τη διενέργεια σωστού ελέγχου αναφορικά με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών.

2. Την αύξηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό 19 ποινών, ώστε η διάπραξη αδικημάτων να καταστεί, κατά την άποψή τους, αποτρεπτική.

3. Τη δημοσιοποίηση, για λόγους προστασίας και ασφάλειας του καταναλωτή, των πληροφοριών που αφορούν τους παρανομούντες και τα προϊόντα που δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο νόμο και στους κανονισμούς.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις πιο πάνω εισηγήσεις, δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με την προτεινόμενη αύξηση των ποινών, αυτή είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας και του άρθρου 59(2) (ιγ) της βασικής νομοθεσίας που ορίζει ότι οι κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το νόμο αυτό μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία αδικημάτων για την παράβαση διατάξεών τους και να προβλέπουν ποινές, ανάλογα με τη φύση της παράβασης, οι οποίες δε δύναται να υπερβαίνουν, στην περίπτωση της φυλάκισης, τα πέντε έτη και, στην περίπτωση της χρηματικής ποινής, τις δέκα χιλιάδες λίρες.

2. Αναφορικά με την εισήγηση για δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών, αυτή είναι δυνατή μόνο στα πλαίσια του άρθρου 33 της βασικής νομοθεσίας. Το άρθρο 33 προνοεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός εάν η πληροφορία έχει δημοσιευθεί ή η αποκάλυψή της γίνεται, επειδή:

α. τίθεται σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου και ιδιαίτερα των καταναλωτών και των εργαζομένων ή η προστασία του περιβάλλοντος,

β. δυνάμει του νόμου αυτού διερευνάται ποινικό αδίκημα.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να εισηγηθεί συγκεκριμένες αναθεωρήσεις του ποινικού πλαισίου που προτείνεται στον Κανονισμό 19, στα πλαίσια που καθορίζει η βασική νομοθεσία για το θέμα αυτό.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενος στο εν λόγω αίτημα της επιτροπής, εισηγήθηκε συγκεκριμένες αυξήσεις ορισμένων ποινών του προτεινόμενου Κανονισμού 19.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις προτεινόμενες εισηγήσεις του εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με το ύψος των ποινών και ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

20 Μαρτίου 2007

Αρ. Φακ: 23.03.044.008.

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων