Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου  Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 19 Μαρτίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ). Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, λόγω άλλων ειλημμένων υποχρεώσεων.

Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το έτος 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £386.858.508 και έσοδα ύψους £328.980.000.

Σημειώνεται ότι στις προβλεπόμενες δαπάνες περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους £2.555.725 το οποίο αφορά το προσωπικό και τους πόρους που η ΑΗΚ διαθέτει προς το ΔΣΜ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η μονάδα ΔΣΜ συστάθηκε με βάση το άρθρο 57 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου [Νόμος αρ. 122(Ι) του 2003], στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 96/92/ΕΟΚ, που αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση το άρθρο 60 του πιο πάνω νόμου, η ΑΗΚ υποβάλλει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον προϋπολογισμό για το ΔΣΜ, ο οποίος καταρτίζεται μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του ΔΣΜ και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕΚ). Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε στα πλαίσια των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν τόσο τον προϋπολογισμό της ΑΗΚ όσο και τον προϋπολογισμό του ΔΣΜ στον οποίο εμφαίνονται οι επιπρόσθετες δαπάνες, πέραν αυτών που καλύπτονται από την ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ και του ΔΣΜ για το έτος 2007 προβλέπει συνολικές δαπάνες οι οποίες κατανέμονται σε αποδοχές προσωπικού ύψους £69.690.553, σε δαπάνες λειτουργίας ύψους £215.463.754, σε απρόβλεπτες δαπάνες ύψους £510.000 και σε άλλες δαπάνες που αφορούν εταιρικό φόρο, εισφορά για την άμυνα και τόκους δανείων ύψους £14.235.000. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχονται σε £86.959.201. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα θα προέλθουν κυρίως από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές διάφορων κατηγοριών.

Όπως ανέφερε αναλυτικότερα ο γενικός διευθυντής της ΑΗΚ, οι αποδοχές προσωπικού της ΑΗΚ ανέρχονται σε £68.186.398 και καλύπτουν τις δαπάνες που προέρχονται από την εγκεκριμένη οργανική διάρθρωση του 2006, καθώς και τις πρόσθετες δαπάνες που θα επωμισθεί η Αρχή για τα έτη 2005, 2006 και 2007 ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για αναθεώρηση της συλλογικής σύμβασης για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2004 έως 31η Δεκεμβρίου 2006, που συνομολογήθηκε με βάση τις πρόνοιες του πλαισίου καθοδήγησης προς τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών και υπογράφηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους γενικούς γραμματείς των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ. Οι θέσεις που δημιουργούνται/καταργούνται και αναβαθμίζονται/υποβαθμίζονται αφορούν την αναδιοργάνωση του γραφειακού και τεχνικού προσωπικού και είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της ΑΗΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού. Επίσης, καλύπτουν την άμεση ανάγκη στελέχωσης των Συνεργείων Υπογείων Καλωδίων.

Οι θέσεις που δημιουργούνται είναι συνολικά διακόσιες σαράντα εννιά και οι θέσεις οι οποίες καταργούνται είναι συνολικά είκοσι τέσσερις. Επ’ αυτού οι εκπρόσωποι της Αρχής ανέφεραν ότι έχουν ήδη μονιμοποιηθεί διακόσιοι έκτακτοι υπάλληλοι και έχουν μεταφερθεί ακόμη δώδεκα υπάλληλοι της ΑΗΚ στο ΔΣΜ, με αποτέλεσμα το σύνολο των υπαλλήλων της ΑΗΚ που εργάζονται στο ΔΣΜ να ανέλθει σε είκοσι οκτώ.

Περαιτέρω, οι δαπάνες λειτουργίας ανέρχονται σε £214.901.184. Το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών εξόδων (περίπου 88,2%) αφορά τα καύσιμα, τα οποία προϋπολογίζονται σε £189.581.000.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της ΑΗΚ αναμένεται να αυξηθούν και να ανέλθουν στο ποσό των £86.480.201 το έτος 2007 και αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα της Αρχής, τα οποία στοχεύουν στην επέκταση της παραγωγής και στην επέκταση του δικτύου μεταφοράς και διανομής καθώς και στη μηχανογράφηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα αναπτυξιακά προγράμματα της Αρχής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Βασιλικού-Μονάδες 5 και 6 (£5.386.000)

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΑΗΚ, το έργο αναμένεται να κατακυρωθεί σε εργολάβο το Δεκέμβριο του 2007, με παράδοση των μονάδων το Μάιο του 2010. Το έργο αναμένεται να κοστίσει συνολικά £192.000.000 περίπου.

 

2. Σταθμός Βασιλικού-Μονάδα 4 (£32.400.000)

Η μονάδα αυτή θα είναι της τεχνολογίας του συνδυασμένου κύκλου διπλής καύσης, φυσικό αέριο/ντίζελ και θα είναι δυναμικότητας 220 MW. Η μονάδα προβλέπεται να λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 2009 και η συνολική δαπάνη του έργου θα ανέλθει στα £100.000.000 περίπου.

3. Επέκταση δικτύου μεταφοράς (£14.060.391) και επέκταση και ενδυνάμωση δικτύου διανομής (£22.265.840)

Η δαπάνη για το δίκτυο μεταφοράς αφορά τη δημιουργία νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποσταθμών σε διάφορες περιοχές, ενώ η δαπάνη για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κανονικής αύξησης των υφιστάμενων φορτίων, καθώς και για την επιπρόσθετη ζήτηση από νέους καταναλωτές.

4. Εγκατάσταση μετρητών (£1.310.000)

Επ’ αυτού εκπρόσωποι της ΑΗΚ ανέφεραν ότι, στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για εκσυγχρονισμό των μετρητών της ΑΗΚ καθώς και για μεγαλύτερη προστασία του εισοδήματός της, έχει προγραμματισθεί η αντικατάσταση των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανικών μετρητών με νέους ηλεκτρονικούς. Για το 2007 προγραμματίζεται η εγκατάσταση 15 000 μονοφασικών μετρητών και 10 000 τριφασικών μετρητών σε υποστατικά νέων πελατών.

5. Βελτίωση και ανέγερση κτιρίων και υποστατικών (£4.532.000)

Μεγάλο μέρος της δαπάνης (£2,6 εκατομ.) αφορά την ανέγερση αποθηκών στη Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Πόλη της Χρυσοχούς. Επίσης, ποσό ύψους £100.000 θα διατεθεί για την ανέγερση νέων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών σε διάφορες πόλεις.

6. Σύστημα πληροφορικής (£2.450.000)

Οι εκπρόσωποι της Αρχής ανέφεραν ότι έχει ανατεθεί σε ειδικούς συμβούλους του εξωτερικού η μελέτη των αναγκών της Αρχής και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τον καθορισμό στρατηγικής για εφαρμογή τεχνολογίας της πληροφορικής που να συνάδει με τους στόχους της Αρχής για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους.

Στο σημείο αυτό οι εκπρόσωποι της Αρχής ανέφεραν ότι η ΑΗΚ εφαρμόζοντας το αναπτυξιακό της πρόγραμμα θα είναι σε θέση να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες και τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος. Εντούτοις, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, το πλεόνασμα χρήσης των £16.000.000 που παραμένει μετά την αφαίρεση της φορολογίας δεν κρίνεται ικανοποιητικό, αν ληφθεί υπόψη το τεράστιο αναπτυξιακό πρόγραμμα, και γι’ αυτό η Αρχή καταφεύγει σε διευθετήσεις μακροπρόθεσμων δανεισμών, για να χρηματοδοτεί τα αναγκαία έργα υποδομής.

Επί του ίδιου θέματος οι εκπρόσωποι της Αρχής ανέφεραν ότι θεωρούν άδικο το γεγονός ότι η ΑΗΚ εξακολουθεί να φορολογείται με ποσοστό 25% επί των κερδών, εν αντιθέσει με ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες φορολογούνται με ποσοστό 10%. Αυτό βλάπτει, δήλωσαν οι ίδιοι, την ανταγωνιστικότητα της ΑΗΚ έναντι των εταιρειών που θα θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον ίδιο τομέα.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της ΑΗΚ ανέφεραν ότι ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ δεν προνοεί καμιά διαφοροποίηση στις διατιμήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες ισχύουν χωρίς οποιαδήποτε αύξηση από το 1983. Ωστόσο, σύμφωνα με την εναρμονιστική διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αρχή είναι σε επαφή με τη ΡΑΕΚ για επανεξέταση των διατιμήσεών της, ώστε να συνάδουν με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τους κανόνες για την απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το έτος 2007.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

20 Μαρτίου 2007

 

 

 

ΚΠ/ΕΠ.

Αρ. Φακ. 23.01.048.062.2007

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων