Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου  Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 15 Μαρτίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΤΗΚ για το 2007 όπως αυτός κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή προβλέπει δαπάνες ύψους £215.578.370 και έσοδα ύψους £238.700.000.

Τα έσοδα της ΑΤΗΚ για το 2007 προέρχονται ειδικότερα από υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας (£229.700.000) και από τέλη διασύνδεσης (£9.000.000). Τα εν λόγω έσοδα έχουν προϋπολογιστεί με βάση:

· την αρχή της κοστοστρέφειας·

· τις αλλαγές στα τέλη που αποφάσισε η ΑΤΗΚ και που αναμένεται ότι θα εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή·

· την ένταση του ανταγωνισμού στις διεθνείς επικοινωνίες και τη συνεχιζόμενη μείωση των διεθνών λογιστικών τελών·

· την ένταση του ανταγωνισμού σ’ όλους τους τομείς· και

· την κατάσταση της οικονομίας.

Αναφορικά με τις προϋπολογισθείσες δαπάνες, αυτές αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού (£65 εκ.), αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού (£52 εκ.) και πληρωτέα ποσά σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και παρόχους (£41 εκ.).

Σημειώνεται ότι ο ίδιος προϋπολογισμός δεν προβλέπει για τη δημιουργία οποιωνδήποτε νέων θέσεων. Προτείνεται όμως η κατάργηση μιας (1) θέσης Χειριστή, οκτώ (8) θέσεων Χειριστών Κινητής Τηλεφωνίας και δεκατριών (13) θέσεων Κλητήρων, ενώ σημειώνονται επίσης με διπλό σταυρό (++) για να καταργηθούν μετά την κένωσή τους μία (1) θέση Βοηθού Γενικού Διευθυντή (η οποία θα κενωθεί το 2009 και θα αντικατασταθεί με θέση Ανώτερου Διευθυντή), τέσσερις (4) θέσεις Κλητήρων και τρεις (3) θέσεις Καθαριστριών.

Συναφώς προωθείται η υλοποίηση της νέας οργανικής δομής με τη δημιουργία τεσσάρων (4) θέσεων σε θέσεις Ανώτερου Διευθυντή (αντικατάσταση μίας (1) θέσης Βοηθού Γενικού Διευθυντή) και αναβάθμιση τριών (3) θέσεων Διευθυντών Α΄. Η καθαρή συνολική διαφορά αριθμού θέσεων στον προϋπολογισμό του 2007 σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2006 αφορά είκοσι πέντε (25) θέσεις (μείωση).

Σύμφωνα με τους αρμοδίους της ΑΤΗΚ, το 2006 θεωρείται επιτυχημένο έτος γιατί παρά τη μείωση των τελών, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατακόρυφα και ανήλθαν γύρω στα £249 εκ., οι δαπάνες ανήλθαν γύρω στα £221 εκ., ενώ το πλεόνασμα για το ίδιο έτος πριν τη φορολογία θα ανέλθει σε περίπου £38 εκ. Το σύνολο των αποθεματικών το τέλος του 2006 ήταν £448 εκ. από τα οποία £208 εκ. ήταν ταμειακά διαθέσιμα.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2007, το πλεόνασμα πριν τη φορολογία αναμένεται να ανέλθει σε £26 εκ. σε σύγκριση με £20 εκ. του εγκριθέντος προϋπολογισμού του 2006. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των εσόδων, η οποία υπερκαλύπτει την αύξηση των εξόδων κατά £6 εκ. Μετά τις πρόνοιες για φορολογία ύψους £10.9 εκ. το πλεόνασμα κατά τη φορολογία και σύμφωνα με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό θα ανέλθει σε £15.5 εκ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία για το 2007 δεν έγινε πρόνοια για δαπάνες που αφορούν επενδύσεις, επειδή θεωρήθηκε ότι η θυγατρική της ΑΤΗΚ Digimed Communications Ltd διαθέτει επί του παρόντος ικανά κεφάλαια για επενδύσεις. Σε περίπτωση που καταστεί δυνατή η συμμετοχή της ΑΤΗΚ σε διεθνή καλωδιακά συστήματα, θα υποβληθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

Όλες οι δαπάνες του προϋπολογισμού θα γίνουν από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΑΤΗΚ που στο τέλος του 2007 αναμένεται να είναι γύρω στα £216 εκ.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθούν δύο από τα περιλαμβανόμενα στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό κονδύλια, ως ακολούθως:

· Το άρθρο 150 του Κεφαλαίου 20 (Διαφημίσεις και Έξοδα Προώθησης) να μειωθεί από £6.680.000 σε £4.500.000.

· Το άρθρο 070 του Κεφαλαίου 10 (Αμοιβές και Κίνητρα) να δεσμευθεί (+) ούτως ώστε οποιαδήποτε δαπάνη να διενεργείται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Η επιτροπή παρά τις επιφυλάξεις της σε σχέση με την ακολουθηθείσα διαδικασία, η οποία κρίθηκε ως ανακόλουθη αφ’ ης στιγμής ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, ζήτησε γραπτή διαβεβαίωση σε σχέση με τα πιο πάνω. Συναφώς το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2007 επιβεβαίωσε ότι οι πιο πάνω αναφερόμενες τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό (σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου) προτού αυτός εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού επιφέροντας σ’ αυτό τις πιο πάνω αναφερόμενες τροποποιήσεις, κατά τρόπο που οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμών να ανέρχονται σε £213.398.370 αποφάσισε τα ακόλουθα:

Η πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2007 αφού όμως προηγουμένως προστεθεί στο άρθρο 070-κεφάλαιο 10 (Αμοιβές και Κίνητρα) σημείωση, ώστε ουδεμία δαπάνη να διενεργείται από το άρθρο αυτό χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Ταυτόχρονα, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δηλώνουν ότι η προτεινόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών αποκοπή μέρους του αρχικά προταθέντος κονδυλίου για διαφημίσεις και για έξοδα προώθησης από £6.680.000 σε £4.500.000 δεν τους βρίσκει σύμφωνους. Η αποκοπή των προγραμμάτων διαφήμισης σε μια εποχή που η ΑΤΗΚ έχει εισέλθει σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν είναι η ενδεδειγμένη. Οι επικρατούσες συνθήκες ανταγωνισμού αφορούν όλες τις προσφερόμενες από την ΑΤΗΚ υπηρεσίες· συνεπώς η ΑΤΗΚ είναι υποχρεωμένη να προωθεί τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της μέσα από διαρκώς μεγαλύτερη διαφήμιση. Ιδιαίτερα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ΑΤΗΚ ως ημικρατικός οργανισμός επωμίζεται πρόσθετα ένα κοινωνικό ρόλο που οι άλλοι ανταγωνιστές της δεν έχουν ως ιδιώτες, συνεπώς έχει πρόσθετο βάρος μεγαλύτερης ενημέρωσης για το ρόλο και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

 

 

 

20 Μαρτίου 2007

Αρ. Φακ: 23.01.048.044.2007

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων