Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα θέματα που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου  Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Μαρτίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 192 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμου, σκοπείται η κατάργηση ανάλογων κανονισμών που ισχύουν αναφορικά με τη δημόσια πρόταση προς εξαγορά ή αγορά τίτλων και συγχώνευση εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΚ, ώστε να αποφευχθεί υπερκάλυψη ή σύγκρουση με τις πρόνοιες του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στοχεύει στην προστασία των συμφερόντων των κατόχων τίτλων εταιρειών που διέπονται από το κυπριακό δίκαιο ή από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους, όταν οι εταιρείες αυτές αποτελούν αντικείμενο δημόσιας πρότασης εξαγοράς ή μεταβίβασης του ελέγχου τους και τουλάχιστον ένα μέρος των τίτλων τους είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται ρυθμίσεις που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τα όρια για την εκούσια ή υποχρεωτική υποβολή δημόσιας πρότασης.

2. Τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, καθώς και τις εξουσίες, τις ευθύνες και τους περιορισμούς των εμπλεκομένων στη διαδικασία της δημόσιας πρότασης.

3. Τις αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν μια δημόσια πρόταση.

4. Τη διαδικασία ανακοίνωσης για απόφαση ή πρόθεση διενέργειας δημόσιας πρότασης.

5. Τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οποιεσδήποτε πληροφορίες από τα μέρη της πρότασης.

6. Τον περιορισμό των εξουσιών του συμβουλίου της σκοπευόμενης εταιρείας, ώστε να αποφεύγονται πράξεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ματαίωση της πρότασης, χωρίς όμως να παρακωλύεται αδικαιολόγητα η σκοπευόμενη εταιρεία στην άσκηση των κανονικών της επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

7. Τον καθορισμό των απαραίτητων μέτρων που διέπουν μια δημόσια πρόταση, ώστε να είναι δυνατόν σε έναν προτείνοντα ο οποίος έχει αποκτήσει, ύστερα από δημόσια πρόταση εξαγοράς, ένα ορισμένο ποσοστό του κεφαλαίου μιας εταιρείας που παρέχει δικαιώματα ψήφου να υποχρεώνει τους κατόχους των εναπομενόντων τίτλων να του πωλήσουν τους τίτλους τους.

Περαιτέρω, καθορίζεται ως αρμόδια εποπτική αρχή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντί το Συμβούλιο του ΧΑΚ, όπως ίσχυε με τους υπό κατάργηση κανονισμούς, όπως και οι διοικητικές κυρώσεις που αυτή δύναται να επιβάλει σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε πρόνοιας του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της επιτροπής, η χρονική υποχρέωση για ψήφιση του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου και για έναρξη της ισχύος του ήταν η 20ή Μαΐου 2006. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην προώθηση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εναρμόνισης, απέστειλε ήδη αιτιολογημένη γνώμη προς τη Δημοκρατία εξαιτίας μη ανακοίνωσης των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της σχετικής Οδηγίας. Με τη γνώμη αυτή ζητείται από τη Δημοκρατία να λάβει τα δέοντα εναρμονιστικά μέτρα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2007. Σημειώνεται ότι η αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης και είναι ένα βήμα πριν από τη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Υπό το φως των πιο πάνω και δεδομένου του γεγονότος ότι η κυβέρνηση κατέθεσε το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή στις 15 Φεβρουαρίου 2007, δηλαδή κατά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί για τα περιθώρια που ενδεχομένως υπήρχαν ή όχι στο να προχωρήσει σε συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία της Δημοκρατίας.

Συναφώς, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με επιστολή του, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2007, πληροφόρησε την επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχτηκε εκ πρώτης όψεως το αίτημα της Δημοκρατίας για παροχή δίμηνης προθεσμίας για απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη, μέχρι τις 15 Μαΐου 2007, ώστε να δοθεί χρόνος να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον της Βουλής. Η ίδια απάντηση δόθηκε επίσης στην επιτροπή, αφού ζητήθηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής, από τη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιτροπή προχώρησε σε συζήτηση του υπό εξέταση νομοσχεδίου, κατά την οποία διευκρινίστηκε ότι απώτερος σκοπός της προτεινόμενης εναρμόνισης είναι η ανάγκη τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προστασία των κατόχων τίτλων, ιδίως αυτών που κατέχουν μειοψηφούσες συμμετοχές μετά την απόκτηση του ελέγχου των εταιρειών τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία αυτή επιβάλλοντας στο πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει τον έλεγχο μιας εταιρείας την υποχρέωση να απευθύνει πρόταση σ’ όλους τους κατόχους τίτλων της εν λόγω εταιρείας για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών τους σε δίκαιη τιμή.

Οι παριστάμενοι αρμόδιοι δήλωσαν επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ απαιτητική σε θέματα εφαρμογής ζητημάτων που άπτονται της ενιαίας αγοράς, ώστε με την κάλυψη οποιωνδήποτε κενών στις εθνικές νομοθεσίες να μην παρέχεται η ευκαιρία σε ξένες εταιρείες τρίτων χωρών να διεισδύουν ανεξέλεγκτα στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποκτούν έλεγχο επί ευρωπαϊκών εταιρειών. Συναφώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συστήσει ειδική επιτροπή για παρακολούθηση των σχετικών ζητημάτων, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη όχι μόνο να καθορίζουν τους όρους αδειοδότησης, αλλά και να εποπτεύουν πολύ στενά τις οποιεσδήποτε σκοπευόμενες προτάσεις προς εξαγορά.

Περαιτέρω, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο έχει τύχει διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους τόσο ως έγγραφο συζήτησης όσο και υπό τη μορφή νομοσχεδίου σε μεταγενέστερο στάδιο και ειδικότερα με τους ακόλουθους φορείς:

· Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

· Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου,

· Κυπριακό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,

· Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού,

· Σύνδεσμο Δημοσίων Εταιρειών,

· Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών,

· Παγκύπριο Σύνδεσμο Επενδυτών Χρηματιστηρίου Αξιών,

· Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών,

· Παγκύπριο Δικηγορικό Σύνδεσμο.

Τέλος, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ζήτησαν από την επιτροπή την επίσπευση των διαδικασιών προώθησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος, υπό το φως της κινητικότητας που έχει παρουσιαστεί τον τελευταίο καιρό σε θέματα δημόσιων προσφορών εξαγοράς στον τραπεζικό τομέα.

Σημειώνεται συναφώς ότι, παρά την προτεινόμενη κατάργηση των ισχυόντων κανονισμών, όσες διαδικασίες δημόσιας πρότασης προς εξαγορά έχουν αρχίσει με βάση τους ισχύοντες μέχρι τώρα κανονισμούς θα συνεχίσουν και θα ολοκληρωθούν με βάση το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και των υπό συζήτηση κανονισμών, κατά πλειοψηφία της προέδρου της επιτροπής και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

21η Μαρτίου 2007

Αρ. Φακ: 23.01.048.041.2007

23.03.044.016.2007

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του 2007.

2. Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2007.

 

Αρ. Φακ: 23.01.048.041.2007

23.03.044.016.2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων