Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού  Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη  Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος ΕυαγόρΝτίνος Χατζηνικόλαςου Γιώργος Βαρνάβα
   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο μαζί με σχετικούς περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικούς) Θεσμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Μαρτίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Έφορος και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ), καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του συνεργατικού κινήματος (ο γενικός διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ και του Συνδέσμου Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου) και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ώστε να επέλθει περαιτέρω εναρμόνιση των προνοιών του με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με το άρθρο 22 και το Παράρτημα V της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση), καθώς και η προσθήκη στο βασικό νόμο, ύστερα από υποδείξεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), διατάξεων οι οποίες περιορίζουν τη χρήση του όρου “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα” και ρυθμίζουν την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων από συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα προς πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτά.

Για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του υπό αναφορά άρθρου και παραρτήματος της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατέθεσε στη Βουλή προς έγκριση τους περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικούς) Θεσμούς του 2007, οι οποίοι έχουν ήδη μελετηθεί από την επιτροπή μαζί με το υπό αναφορά νομοσχέδιο και θα προωθηθούν για έγκριση από την ολομέλεια του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι διατάξεις του άρθρου 22 και του Παραρτήματος V της εν λόγω Οδηγίας έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006. Λόγω όμως της μη έγκαιρης κατάθεσης του υπό αναφορά νομοσχεδίου στη Βουλή για ψήφιση και των υπό αναφορά θεσμών για έγκριση, αφού αυτά κατατέθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου 2007, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Με τον προτεινόμενο νόμο εισάγονται πρόνοιες στη βασική νομοθεσία οι οποίες αποσκοπούν στα ακόλουθα:

1. Στην απόδοση με το νέο της τίτλο της θέσης Πρώτων Λειτουργών της ΥΕΑΣΕ που δύνανται να αντικαθιστούν τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4Α του βασικού νόμου.

2. Στην παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης, ώστε να δύναται η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (σε πρώτο στάδιο) να εφαρμόσει τις αρχές και ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της νέας κοινοτικής Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, η οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν εκείνες τις ρυθμίσεις και διαδικασίες στα πλαίσια της διοικητικής και λειτουργικής τους οργάνωσης, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) και αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου (internal controls).

3. Στην παροχή δυνατότητας εγκαθίδρυσης στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ εναλλακτικών ρυθμίσεων σε σχέση με τον τρόπο εκλογής της επιτροπείας της, ενόψει και της επικείμενης ανάληψης από αυτήν του ρόλου της ως Κεντρικού Φορέα. Η απόφαση για την υιοθέτηση τέτοιων ρυθμίσεων θα λαμβάνεται, αφού προηγουμένως προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ της επιτροπής της ΥΕΑΣΕ, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ-Κεντρικού Φορέα και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ.

4. Στην εισαγωγή απαγόρευσης της χρήσης του όρου “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα” από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

5. Στην εισαγωγή πρόνοιας με βάση την οποία να μην επιτρέπεται στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα να αποδέχονται καταθέσεις, να χορηγούν πιστωτικές διευκολύνσεις ή να παρέχουν οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες προς τα μέλη της επιτροπείας ή το γραμματέα/διευθυντή ή οποιοδήποτε υπάλληλό τους ή προς συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, με όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που εφαρμόζουν κατά τη συνήθη άσκηση των εργασιών τους.

6. Στην παροχή δυνατότητας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Εφόρου της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, που καθίσταται αναγκαία ενόψει της ανάληψης από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα του ρόλου της ως Κεντρικού Φορέα.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο συνοδεύει το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Οι απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ αναφορικά με τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες στα πλαίσια της διοικητικής και λειτουργικής οργάνωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, έχουν υιοθετηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με σχετική οδηγία της προς όλες τις τράπεζες, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2007. Για να είναι δυνατή η εφαρμογή της οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, απαιτείται όπως αρθεί η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών που αφορούν τη σύνθεση και τα καθήκοντα της επιτροπείας, καθώς και άλλα οργανωτικά και λειτουργικά θέματα.

Με τον προτεινόμενο νόμο δίδεται η δυνατότητα έκδοσης κανονιστικής απόφασης της Επιτροπής της ΥΕΑΣΕ, ως της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής για τη συνεργατική νομοθεσία, η οποία θα συμπληρώνει τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και θα υπερισχύει των προαναφερθέντων διατάξεων των περί Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών.

Με τη ρύθμιση αυτή θα καταστεί εφικτή η άμεση εφαρμογή της οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, ενώ η κανονιστική απόφαση θα προβλέπει και για την εφαρμογή σε μεταγενέστερο στάδιο των σχετικών ρυθμίσεων και από τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

2. Στα πλαίσια της εναρμόνισης των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων με το κοινοτικό κεκτημένο, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ αναλαμβάνει το αργότερο μέχρι το τέλος του 2007 το ρόλο του Κεντρικού Φορέα, με τον οποίο θα συνδεθούν όσα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα δεν πληρούν τα κριτήρια άσκησης εργασιών πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και όσα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα θα αποφασίσουν να συνδεθούν, παρότι πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ θα εγγυηθεί τις υποχρεώσεις των συνδεδεμένων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία και θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση ικανοποίησης των κριτηρίων σε ατομική βάση, νοουμένου ότι τα κριτήρια θα ικανοποιούνται τόσο από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ σε ατομική βάση όσο και από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και όλα τα συνδεδεμένα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα σε συγκεντρωτική βάση. Επίσης, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, λόγω των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ως εγγυητής, θα έχει δικαίωμα έκδοσης οδηγιών προς τα συνδεδεμένα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

Ενόψει του νέου αυτού αναβαθμισμένου ρόλου της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, καθίσταται αναγκαίο όπως στην επιτροπεία της επιτυγχάνεται η αντιπροσωπευτικότερη δυνατή εκπροσώπηση των μελών-μετόχων της. Σημειώνεται ότι μέλη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ είναι μόνο συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

Με τον προτεινόμενο νόμο δίδεται η δυνατότητα όπως η σχετική κανονιστική απόφαση προβλέπει διαφορετικές ρυθμίσεις για τον τρόπο εκλογής της επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ από αυτές που προβλέπει το άρθρο 15 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (μία ψήφος για κάθε μέλος). Κατά συνέπεια, θα είναι δυνατή η εγκαθίδρυση ενός συστήματος σταθμισμένης ψήφου, που θα διασφαλίζει την εκπροσώπηση τόσο των μεγάλων συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους.

3. Η προσθήκη στη βασική νομοθεσία διατάξεων οι οποίες περιορίζουν τη χρήση του όρου “συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα” και ρυθμίζουν την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων από συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα προς πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτά, προσθήκη που καθίσταται αναγκαία, λόγω σχετικών υποδείξεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατά την τελευταία αξιολόγηση των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου.

4. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κοινοτικό κεκτημένο. Τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν εξασφαλίσει μεταβατική περίοδο για εναρμόνιση μέχρι το τέλος του 2007, όχι όμως και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.

5. Η σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είχε προθεσμία εφαρμογής από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007.

6. Δεν αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες στην υλοποίηση της προτεινόμενης νομοθεσίας, αφού η ΥΕΑΣΕ, ως η αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή της συνεργατικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένης της προτεινόμενης νομοθεσίας, βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της διοικητικής της ικανότητας με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, την εκπαίδευση του προσωπικού της και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών της συστημάτων.

7. Δεν αναμένεται να υπάρξουν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες ή αρχές ή οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων της χώρας μας. Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και, σε μεταγενέστερο στάδιο και σε πιο περιορισμένο βαθμό, τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα θα επωμισθούν κόστος για την υλοποίηση των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης.

8. Ο προτεινόμενος νόμος έχει καταρτισθεί από την ΥΕΑΣΕ. Οι φορείς του συνεργατικού κινήματος (Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία Λτδ, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και Σύνδεσμος Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου) δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη για την προτεινόμενη νομοθεσία και τους σκοπούς και επιδιώξεις της. Έχουν επίσης ενημερωθεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο κατά προτεραιότητα, ενώ, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αναμένεται και η έγκριση των περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικών) Θεσμών του 2007 αμέσως μετά.

 

 

 

13 Μαρτίου 2007

Αρ. Φακ.: 23.01.048.057.2007

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων