Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Νίκος Κουτσού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Μαρτίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2007 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους £53.307.070 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο αναμένεται να προέλθουν από τα ακόλουθα:

 

 

£

1.

Κυβερνητική χορηγία

18.197.242

2.

Προπτυχιακά δίδακτρα

8.000.000

3.

Σύναψη δανείων

15.000.000

4.

Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας

410.000

5.

Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα κ.ά.

6.500.000

6.

Μεταπτυχιακά δίδακτρα

3.195.500

7.

Τόκοι τραπεζικών λογαριασμών

800.000

8.

Χρήση αποθεματικού εσόδων από δωρεές προηγούμενων ετών

1.204.328

 

Σύνολο εσόδων

53.307.070

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο αφορούν τα ακόλουθα:

 

 

£

1.

Τρέχουσες δαπάνες

22.070.810

2.

Λειτουργικές δαπάνες

3.218.926

3.

Διαχειριστικά έξοδα

4.577.086

4.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

11.238.420

5.

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

12.201.828

 

Σύνολο δαπανών

53.307.070

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο που συνοδεύει τον εν λόγω προϋπολογισμό, προβλέπονται τα ακόλουθα:

· Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού λήφθηκαν υπόψη η παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, οι προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες, καθώς και οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του.

· Η ανάπτυξη ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων των οποίων οι πρόνοιες θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό αφορά κυρίως την ανάπτυξη των τμημάτων της πολυτεχνικής σχολής, τη λειτουργία του νέου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και την ανάπτυξη του Τμήματος Νομικής.

· Για τα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη έχουν προγραμματιστεί οι εργασίες οι οποίες αφορούν την πρώτη φάση των αθλητικών εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου, καθώς και οι εργασίες για την ανέγερση του κτιρίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και την επέκταση της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, για την κάλυψη κυρίως των αναγκών στέγασης του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στο υπό αναφορά επεξηγηματικό μνημόνιο αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

· Τρέχουσες δαπάνες (Κεφ. 1), στις οποίες περιλαμβάνονται οι αποδοχές ακαδημαϊκού, διοικητικού και άλλου προσωπικού, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το Ταμείο Συντάξεων/Φιλοδωρημάτων κ.λπ.

· Λειτουργικές δαπάνες (Κεφ. 2), στις οποίες περιλαμβάνονται τα επιδόματα για τις συνεδρίες του συμβουλίου του πανεπιστημίου, τα επιδόματα εξωτερικών μελών ειδικών επιτροπών, οι χορηγίες υποψηφίων και επισκεπτών καθηγητών, τα ερευνητικά προγράμματα, τα συνέδρια, οι συνδρομές, οι αθλητικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου, τα διαρθρωτικά προγράμματα και σχέδια, η συντήρηση κ.λπ.

· Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Κεφ. 4), στις οποίες περιλαμβάνονται ο εξοπλισμός της βιβλιοθήκης, η αγορά μηχανογραφικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η στέγαση, τα δικαιώματα εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, οι κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες κ.λπ.

· Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (Κεφ. 5), στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες από εισφορές/δωρεές/κληροδοτήματα, χρηματοδοτήσεις για εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα, η χορηγία για εμπίστευμα στήριξης του πανεπιστημίου κ.λπ.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός διαμορφώθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και συμφωνήθηκε στην παρούσα μορφή του.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, επεξηγώντας διάφορα άρθρα του προϋπολογισμού, ανέφερε ότι θα χρειαστούν περισσότερες θέσεις προσωπικού λόγω της έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και του Τμήματος Νομικής. Ειδικότερα, θα χρειαστούν, όσον αφορά το ακαδημαϊκό προσωπικό, ακόμη δύο θέσεις για το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και ακόμη τρεις θέσεις για το Τμήμα Νομικής, πέραν των όσων έχουν ήδη εγκριθεί. Επιπρόσθετα, ο ίδιος ανέφερε ότι με την ανάπτυξη τμημάτων της πολυτεχνικής σχολής το πανεπιστήμιο θα επανέλθει με συγκεκριμένα αιτήματα όσον αφορά την ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων.

Κατά το στάδιο της μελέτης του προϋπολογισμού, η επιτροπή διεξήλθε με προσοχή τα επιμέρους άρθρα και τις πρόνοιές του και υπέβαλε διευκρινιστικές ερωτήσεις ζητώντας στοιχεία για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της αναφορικά με ορισμένα θέματα.

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις και τα στοιχεία αυτά αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την πρόοδο των εργασιών για ανέγερση της πανεπιστημιούπολης, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τα ερευνητικά προγράμματα, τις δαπάνες για τις αθλητικές δραστηριότητες, την αύξηση των αμοιβών του προσωπικού, ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η μελέτη για τη δημιουργία ιατρικής σχολής κ.λπ.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, απαντώντας στο σχόλιο της επιτροπής ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός κατατέθηκε, όπως εξάλλου και ο περσινός, με μεγάλη καθυστέρηση ενώπιον της Βουλής, δήλωσε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες, ώστε τον επόμενο χρόνο αυτός να κατατεθεί έγκαιρα, χωρίς καθυστέρηση.

Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

13 Μαρτίου 2007

Αρ. Φακ.: 23.01.048.060.2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων