Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος  Ανδρέας Αγγελίδης, εκπροσωπώντας τον κ. Νεόφυτο Κωνσταντίνου
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου και στις 5 και 12 Μαρτίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2007, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους £688.500 και δαπάνες ύψους £946.307.

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβάσεις τις ισχύουσας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών νομοθεσίας.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου επεξήγησε αναλυτικά τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στην επιτροπή και κατέθεσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός, δεδομένου ότι οι δαπάνες του υπερβαίνουν τα έσοδά του κατά £257.807. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι αυξάνονται οι ανάγκες της Αρχής χρόνο με το χρόνο, τόσο σε έμψυχο υλικό όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό λόγω της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της και του φάσματος του ελέγχου που αυτή ασκεί, ενώ τα έσοδά της παραμένουν σταθερά και χωρίς να υπάρχει ανάλογη αύξησή τους.

2. Τα τέλη αδειών που καταβάλλουν οι σταθμοί, τα οποία αποτελούν ίσως το μοναδικό σταθερό έσοδο της Αρχής, παραμένουν στα ίδια επίπεδα από το 1998 και συνεπώς έχουν ήδη υποστεί σημαντική υποτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του τιμαρίθμου κατά 32% από το χρόνο που αυτά επιβλήθηκαν για πρώτη φορά.

3. Η αύξηση του αριθμού του προσωπικού της Αρχής ήταν και είναι απόλυτα επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή σήμερα καλείται, μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, να ελέγχει εξήντα πέντε αδειούχους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν στην Κύπρο και ταυτόχρονα ασκεί μερικό έλεγχο στους σταθμούς της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ωστόσο, η Αρχή, σεβόμενη την κυβερνητική πολιτική της οικονομικής περισυλλογής, δεν έχει περιλάβει στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό νέες θέσεις εργασίας.

4. Πέραν των πιο πάνω, επειδή αναμένεται κατά τα επόμενα πέντε χρόνια περίπου η σταδιακή μετάβαση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον, με αποτέλεσμα τη δημιουργία και τη λειτουργία επιπρόσθετων συνδρομητικών ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, γεγονός που θα αυξήσει δραστικά τον κύκλο εργασιών της Αρχής, αυτή θα πρέπει να στελεχωθεί με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και να ενισχυθεί με νέο σύγχρονο εξοπλισμό.

5. Υπό το φως των πιο πάνω, η Αρχή κρίνει ότι δικαιολογείται τόσο η αύξηση των ισχυόντων τελών που καταβάλλουν οι σταθμοί όσο και η επιβολή νέων διοικητικών τελών σε σχέση με διάφορες εργασίες που αυτή διεκπεραιώνει, όπως είναι τα αιτήματα των σταθμών για αλλαγή του διακριτικού τους ονόματος, για αλλαγή της μετοχικής δομής της αδειούχου εταιρείας κ.ά., όπου η Αρχή επωμίζεται ένα πολύ σημαντικό λειτουργικό κόστος για το οποίο δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε σχετικό τέλος.

6. Τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται από την Αρχή, παρ’ όλο που δεν αποτελούν αυτοσκοπό, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Αρχής ως βασικά έσοδα, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να θεωρηθούν σταθερά έσοδα.

7. Πέραν των πιο πάνω, περιορισμένος αριθμός σταθμών δεν καταβάλλει τα χρηματικά πρόστιμα που τους επιβάλλονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας στην Αρχή, επειδή η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα. Το απόθεμα που διαθέτει η Αρχή δεν αποτελεί περίσσευμα, αλλά βασικό κεφάλαιο λειτουργίας της λόγω της μη καταβολής των υπό αναφορά χρηματικών προστίμων από ορισμένους σταθμούς, αλλά και λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στην καταβολή τελών προς την Αρχή, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να το χρησιμοποιεί.

8. Η Αρχή, στα πλαίσια των κινήτρων που παρέχει στους σταθμούς για αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας των ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, εισήγαγε τον ετήσιο Διαγωνισμό Βράβευσης των Καλύτερων Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών. Επειδή ο εν λόγω διαγωνισμός αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες, η Αρχή τον ανέστειλε για ορισμένο χρονικό διάστημα, για να της δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με όλους τους σταθμούς, με στόχο την αναβάθμιση του θεσμού αυτού. Στα πλαίσια της υπό αναφορά αναβάθμισης, η Αρχή έχει αυξήσει το σχετικό κονδύλι.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, τόνισε ο ίδιος, θα πρέπει να μελετηθούν τρόποι, ώστε να ενισχυθεί οικονομικά η Αρχή σ’ ένα μεταβαλλόμενο ραδιοτηλεοπτικό περιβάλλον και να διασφαλιστεί με οικονομικούς όρους η βιωσιμότητά της, καθώς και η οικονομική της ανεξαρτησία, που αποτελεί, μεταξύ άλλων, μια από τις βασικές προϋποθέσεις που κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία της ως ρυθμιστικού οργάνου στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο, όπως αυτό προβλέπεται στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης, με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς και με βάση τη σχετική πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης δεν κλήθηκε από την Αρχή να εκφράσει τις απόψεις της για τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, υποστήριξε πως παρ’ όλο που το έργο που επιτελεί η Αρχή εκτιμάται, εντούτοις απαιτείται να γίνουν εκ μέρους της πιο τολμηρά βήματα, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που διέπει τη ραδιοτηλεόραση. Περαιτέρω, επισήμανε πως τόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση θα πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Τέλος, υποστήριξε πως, για να αναβαθμιστούν τα επίπεδα της ραδιοτηλεόρασης, απαιτείται η συμβολή όλων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλων όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2007.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος.

 

13 Μαρτίου 2007

Αρ. Φακ.: 23.01.048.046.2007

 

ΛΣΜ/ΜΑΤ

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων