Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

 

Παρόντες:

 

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους  Νίκος Κουτσού

 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου.

 

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμου, ώστε να καταργηθεί η υφιστάμενη απαλλαγή από την υποχρέωση επιβολής τελών σε σχέση με εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται από εξαγορασθείσα προς αποκτώσα τράπεζα, με στόχο την αποφυγή πιθανής ασυμβατότητας με το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων, αφού η απαλλαγή αυτή συνιστά ευνοϊκή πρόνοια για τις τράπεζες.

 

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να γίνει πρόβλεψη για ατελή μεταβίβαση υποθήκης στις περιπτώσεις που εταιρεία μεταβιβάζει τις προς όφελός της υποθήκες σε άλλη εταιρεία λόγω αναδιοργάνωσης των εμπλεκόμενων εταιρειών, με ισχύ από τις 11 Φεβρουαρίου 2005, όπως η αναδιοργάνωση αυτή βεβαιώνεται από το διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

 

Σημειώνεται ότι το δεύτερο νομοσχέδιο, ενώ είχε αρχικά παραπεμφθεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ακολούθως κρίθηκε ότι θα έπρεπε να εξεταστεί από κοινού με το πρώτο νομοσχέδιο και παραπέμφθηκε για συζήτηση από την επιτροπή Οικονομικών.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τη μεταβίβαση τραπεζικών εργασιών και εξασφαλίσεων [Νόμος Αρ. 64(Ι) του 1997] παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή τελών που επιβάλλονται δυνάμει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου στις εξασφαλίσεις που μεταβιβάζονται από εξαγορασθείσα σε αποκτώσα τράπεζα.

Η εν λόγω νομοθεσία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, είχε ψηφιστεί το 1997 υπό το φως της τότε εξαγοράς των τραπεζικών εργασιών του παραρτήματος της Barclays Bank PLC στην Κύπρο από την Ελληνική Τράπεζα. Ως αποτέλεσμα, οι εξασφαλίσεις των δανείων της Barclays Bank PLC μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα χωρίς την επανακαταβολή οποιωνδήποτε τελών.

 

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο Έφορος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ) υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών αίτημα για ανάλογη τροποποίηση της νομοθεσίας για τις συνεργατικές εταιρείες, για σκοπούς παραχώρησης της ίδιας απαλλαγής στις περιπτώσεις συνεργατικών εταιρειών που συγχωνεύονται. Παρά το γεγονός ότι το αίτημα αυτό κρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ως λογικό, διότι θα υποβοηθούσε τις συνεργατικές εταιρείες στην αναδιοργάνωσή τους, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, γιατί θεώρησε ότι ανάλογη ρύθμιση ήταν δυνατό να εκληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ευνοεί συγκεκριμένο κλάδο επιχειρήσεων, δηλαδή τις τράπεζες, και συνεπώς θα ήταν δύσκολο να γίνει αποδεκτή, ως κρατική ενίσχυση ασύμβατη με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σχετική με τα πιο πάνω ήταν επίσης η εισήγηση του εφόρου για κατάργηση της ισχύουσας απαλλαγής σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα και για εισαγωγή νέας ρύθμισης, που να εφαρμόζεται αδιακρίτως σε κάθε επιχείρηση που αποκτά εξασφαλίσεις στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των εργασιών της. Η εισήγηση αυτή κρίθηκε λογική και υιοθετήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.

 

Παράλληλα, για σκοπούς διασφάλισης ίσης μεταχείρισης, που να διευκολύνει τις αναδιοργανώσεις εταιρειών όλων των οικονομικών κλάδων χωρίς διακρίσεις, η κυβέρνηση κατέθεσε ταυτόχρονα στη Βουλή το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών μεταβίβασης των εξασφαλίσεων από μεταφέρουσα σε αποδεχόμενη εταιρεία αναφορικά με οποιοδήποτε οικονομικό κλάδο, νοουμένου ότι η αναδιοργάνωση θα πιστοποιείται από το διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων, όπως και για το κατά πόσο η υφιστάμενη ατέλεια, της οποίας προτείνεται η κατάργηση, αφορά μόνο υποθήκη ή καλύπτει ευρύτερες εξασφαλίσεις.

 

Σύμφωνα με επιστολή, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2007, εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η προτεινόμενη κατάργηση της υφιστάμενης ατέλειας αφορά όχι μόνο υποθήκη, αλλά και επιβάρυνση, ομόλογο, συναλλαγματική, υποσχετικό έγγραφο, εγγύηση, επίσχεση, ενεχυρίαση, εκχώρηση και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή εξασφάλιση για αποπληρωμή χρέους ή για εκπλήρωση υποχρέωσης ή ευθύνης. Αντίθετα, η προτεινόμενη με το σχετικό νομοσχέδιο ατέλεια αφορά μόνο τη μεταβίβαση υποθήκης λόγω αναδιοργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική φορολογική νομοθεσία.

 

Σημειώνεται ότι ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών με επιστολή του, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2007, προς την επιτροπή επισημαίνει τη σοβαρή καθυστέρηση που υπήρξε από διάφορα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠΙ) στο να προχωρήσουν σε ήδη αποφασισθείσες συγχωνεύσεις λόγω του υψηλού κόστους των τελών μεταβίβασης υποθηκών, γι’ αυτό και ζήτησε την ψήφιση των υπό αναφορά νομοσχεδίων το ταχύτερο. Με τον τρόπο αυτό θα προχωρήσουν οι ήδη αποφασισθείσες συγχωνεύσεις, χωρίς σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, εντός των τεθέντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρονοδιαγραμμάτων, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007.

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του δεύτερου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

 

 

 

13 Μαρτίου 2007

 

 

 

ΤΙ/ΜΓ

(23.01.048.015.2007

23.01.283.2006)

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων