Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης (Τέλη Αξιολόγησης και Διαπίστευσης) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιóν της εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας (Γενικό Χημείο), του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες), του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης, της TUV Hellas, του ΛΑΚΟΝ Ινστιτούτου Ελέγχου και Πιστοποίησης για Βιολογική Παραγωγή και Παρασκευή Τροφίμων Λτδ και του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης ΒΙΟΣΕΡΤ Κύπρος Λτδ. Η Ένωση Εργαστηρίων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 27 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης (Τέλη Διαπίστευσης) Κανονισμών του 2005 (ΚΔΠ 300/2005) και η θέσπιση νέων βάσει των οποίων τα τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αξιολόγησης και διαπίστευσης για εργαστήρια και άλλους φορείς από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας- Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης καθορίζονται με βάση την υπάρχουσα εμπειρία και τις διαμορφούμενες νέες ανάγκες.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες με τους υπό αναφορά κανονισμούς αλλαγές, αφορούν την επέκταση της εφαρμογής των διαδικασιών αξιολόγησης και διαπίστευσης και σε άλλους φορείς, πέρα από τα εργαστήρια, όπως φορείς πιστοποίησης, φορείς ελέγχου και περιβαλλοντικούς επαληθευτές και φορείς που εφαρμόζουν τις αρχές ορθής εργαστηριακής πρακτικής. Επίσης, στους κανονισμούς περιλαμβάνεται πρόνοια σχετικά με τις περιπτώσεις μετάκλησης εμπειρογνωμόνων από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ επισήμανε ενώπιον της επιτροπής ότι τα τέλη για αξιολόγηση εργαστηρίου ή άλλου φορέα στο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών δε θα έπρεπε να καθορίζονται ανά ημέρα παρουσίας του συντονιστή αξιολογητή στον υπό αξιολόγηση χώρο, αλλά να βασίζονται στη μισθολογική κλίμακα του συντονιστή αξιολογητή, κάτι το οποίο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και από το Τμήμα Τελωνείων. Παράλληλα, ανέφερε ότι το κόστος της πρώτης ημέρας αξιολόγησης από το συντονιστή αξιολογητή θα πρέπει να ανέρχεται στις £800 και όχι στις £400, όπως προνοείται στο κείμενο των κανονισμών, αφού ο χρόνος για σκοπούς προετοιμασίας θα θεωρείται ως μια επιπλέον ημέρα παρουσίας του στον υπό αξιολόγηση χώρο. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι ο υπολογισμός των ημερών με ακρίβεια μισής ημέρας θα έπρεπε να καθορίζεται βάσει του ωραρίου του ιδιωτικού και όχι του δημόσιου τομέα, αφού οι ώρες εργασίας του ιδιωτικού τομέα είναι περισσότερες και κατά συνέπεια θα αποφεύγεται η χρέωση υπερωριών. Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση μετάκλησης συντονιστή αξιολογητή ή εμπειρογνώμονα από το εξωτερικό, τα έξοδα διακίνησης και διαμονής του θα έπρεπε να βαρύνουν τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης και όχι τους υπό αξιολόγηση και διαπίστευση φορείς, αφού η ανάγκη της μετάκλησης οφείλεται σε ελλιπή στελέχωση του ίδιου του φορέα.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενώπιον της επιτροπής ότι με τη διαπίστευση αξιολογείται η τεχνική επάρκεια του προσωπικού και της υποδομής για τη διεξαγωγή καθοριζόμενων, στην κάθε περίπτωση, δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα επισήμανε ότι η λειτουργία διαπιστευμένων εργαστηρίων και άλλων φορέων στηρίζει την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων πέρα από τα εθνικά σύνορα. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ μετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας το οποίο καθόρισε τα τέλη, όπως αυτά προνοούνται στο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, και δεν είχαν εκφράσει οποιαδήποτε ένσταση. Αναφερόμενος στο συνολικό απαιτούμενο τέλος για αξιολόγηση και διαπίστευση, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι αυτό καθορίζεται σε συνάρτηση με το μέγεθος του υπό αξιολόγηση και διαπίστευση φορέα, αφού αντανακλά το συνολικό χρόνο που απαιτείται για αξιολόγηση και διαπίστευση. Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι στον καθορισμό των τελών αξιολόγησης και διαπίστευσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Το μισθολόγιο στη συνολική του έκταση, λαμβανομένων υπόψη όλων των ωφελημάτων των αξιολογητών (μόνιμου προσωπικού ή εξωτερικών συνεργατών).

2. Οι υπερκεφαλικές δαπάνες.

3. Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης των αξιολογητών, με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας της αξιολόγησης και διαπίστευσης.

4. Η απαίτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαπίστευσης όπως όλοι οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης μετέχουν ενεργά σε όλες της τις δραστηριότητες.

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι, στα πλαίσια ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για ενίσχυση της εργαστηριακής υποδομής, οι δαπάνες για αξιολόγηση και διαπίστευση εργαστηρίων τυγχάνουν επιχορήγησης της τάξης του 50%.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

13 Φεβρουαρίου 2007

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων