Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Φεβρουαρίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών), του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Υγείας (Γενικό Χημείο του Κράτους) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 35 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Υφαντουργικών Προϊόντων (Προσδιορισμός Ινικής Σύνθεσης) Κανονισμών του 2001 (ΚΔΠ 309/2001), με στόχο την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2006/2/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 96/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ορισμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διμερών μειγμάτων υφάνσιμων ινών.

Για σκοπούς προσαρμογής της Οδηγίας 96/73/ΕΚ στην τεχνική πρόοδο, η Οδηγία 2006/2/ΕΚ επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της πρώτης υπό αναφορά Οδηγίας με την προσθήκη των νέων ειδών υφάνσιμων ινών πολυλακτιδίου και ελαστοπολυεστέρα στον κατάλογο των ινών που παρατίθενται στα σχετικά παραρτήματα της Οδηγίας 96/73/ΕΚ. Κατά συνέπεια, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς καθορίζονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο Μέρος 2 του Παραρτήματος ΙΙ των υπό τροποποίηση κανονισμών, ώστε να συμπεριληφθούν και οι νέες υφάνσιμες ίνες στο σχετικό πίνακα, στον οποίο καθορίζονται και οι αντίστοιχες μέθοδοι ανάλυσης διμερών μειγμάτων υφάνσιμων ινών.

Οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/2/ΕΚ, δυνάμει του άρθρου 2(1) αυτής, έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη από την 6η Ιανουαρίου 2007. Λόγω όμως της μη έγκαιρης κατάθεσης των υπό αναφορά κανονισμών στη Βουλή για έγκριση, αφού αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 11 Ιανουαρίου 2007, η υιοθέτηση της προαναφερθείσας Οδηγίας γίνεται εκτός του αναφερόμενου πιο πάνω καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Με βάση σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των κανονισμών από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, που είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή τους, και δεν τίθεται θέμα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή, ανέφερε ότι δε φέρει ένσταση αναφορικά με την εφαρμογή των υπό συζήτηση κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

13 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων