Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Σωτήρης Σαμψών Μάριος Καρογιάν
Άντρος Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Πάμπης Κυρίτσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Νοεμβρίου 2006 και 16 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των νομοσχεδίων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων), Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Αποφάσεων MSC 70(69) της 18ης Μαΐου 1998 και MSC 155(78) της 20ής Μαΐου 2004, οι οποίες τροποποιούν τη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979, η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με το Νόμο 5(ΙΙΙ)/1994.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, με την Απόφαση MSC 70(69), που υιοθετήθηκε στο Λονδίνο στις 18 Μαΐου 1998, τροποποιείται η Διεθνής Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979, με σκοπό την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων κυβερνήσεων και την απόδοση μεγαλύτερης σημασίας στην περιφερειακή αντιμετώπιση και συνεργασία μεταξύ των ναυτικών και αεροναυτικών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις αυτές τέθηκαν διεθνώς σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2000 και δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως συμβαλλόμενο μέρος.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι, στις 20 Μαΐου 2004, με την Απόφαση MSC 155(78) επήλθαν νέες τροποποιήσεις στη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979, που αφορούν τον ορισμό των προσώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Η εν λόγω απόφαση τέθηκε διεθνώς σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006 και δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία ως συμβαλλόμενο μέρος. Οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ότι από την κύρωση των εν λόγω αποφάσεων δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και σχετικό γραπτό υπόμνημα που υπέβαλαν στην επιτροπή, ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 Κυρωτικός Νόμος του 1994 ορίζει ότι ο Υπουργός Άμυνας φέρει την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία στη Δημοκρατία Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), καθώς και οποιωνδήποτε υποκέντρων τα οποία κρίνει αναγκαία. Στη βάση των ανωτέρω προνοιών, το Υπουργείο Άμυνας συγκρότησε το ΚΣΕΔ Λάρνακας, το οποίο άρχισε δοκιμαστικά την επιχειρησιακή λειτουργία του επί εικοσιτετραώρου βάσεως στις 7 Αυγούστου 1995. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το ΚΣΕΔ Λάρνακας, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέλαβε από την 1η Μαρτίου 2002 και επίσημα τη διεθνή ευθύνη για την οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο συνεπεία αεροπορικών ή ναυτικών ατυχημάτων μέσα στην περιοχή ευθύνης του. Η περιοχή ευθύνης του ΚΣΕΔ ταυτίζεται με την περιοχή πληροφοριών πτήσεων (FIR) Λευκωσίας, η οποία καλύπτει 175 000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Σημειώνεται ότι από το 1960 μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ΚΣΕΔ Λάρνακας η ευθύνη συντονισμού έρευνας και διάσωσης για τα αεροπορικά ατυχήματα είχε εκχωρηθεί στις βρετανικές βάσεις, δηλαδή στο ΚΣΕΔ Επισκοπής.

Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν, αποστολή του ΚΣΕΔ Λάρνακας είναι:

1. να οργανώνει, να συντονίζει, να ελέγχει και να κατευθύνει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάσωση στον ελάχιστο δυνατό χρόνο ατόμων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο συνεπεία αεροπορικών ή ναυτικών ατυχημάτων μέσα στην περιοχή ευθύνης του,

2. να συμβάλλει στην παροχή βοήθειας σε άτομα των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο από άλλη αιτία και

3. να συνεργάζεται με ΚΣΕΔ άλλων χωρών για αποτελεσματική αντιμετώπιση συμβάντων έρευνας και διάσωσης, εντός ή εκτός της περιοχής ευθύνης του, στα πλαίσια του παγκόσμιου σχεδίου έρευνας και διάσωσης.

Στα πλαίσια της συζήτησης για το εν λόγω νομοσχέδιο ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής έθεσαν το ζήτημα της επάρκειας του διαθέσιμου εξοπλισμού, καθώς και της επάρκειας του διαθέσιμου προσωπικού για την αποτελεσματική κάλυψη όλης της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και το ζήτημα των επιχειρήσεων διάσωσης σε περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις κατοχής στο βόρειο μέρος της Κύπρου.

Υπήρξε επίσης εκτενής συζήτηση για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία και το ψευδοκράτος για αμφισβήτηση της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για τις “βλέψεις” της Τουρκίας να καταστεί μια υπερδύναμη έρευνας και διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ως προς το ζήτημα της επάρκειας του διαθέσιμου εξοπλισμού και προσωπικού στο ΚΣΕΔ Λάρνακας, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι το ΚΣΕΔ διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό, για να εκτελεί τις αναγκαίες βάρδιες επιφυλακής, καθώς και τις αναγκαίες ενσύρματες και ασύρματες επικοινωνίες, για να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στο συντονισμό επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Σημειώθηκε επίσης ότι το ΚΣΕΔ έχει στη διάθεσή του ως μέσα έρευνας και διάσωσης τα αεροσκάφη της αεροπορίας, ελικόπτερα και αεροσκάφη της Αεροπορικής Πτέρυγας της Αστυνομίας, ακταιωρούς της αστυνομίας και παράκτια περιπολικά της Διοίκησης Ναυτικού.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας τόνισαν, τέλος, ότι σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τόσο όσον αφορά το επίπεδο του προσωπικού όσο και όσον αφορά το επίπεδο του εξοπλισμού.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, το εν λόγω πρωτόκολλο ρυθμίζει την υποχρέωση των μερών του να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο ή/και τη μείωση των εθνικών ετήσιων εκπομπών διοξιδίου του θείου, οξιδίων του αζώτου, αμμωνίας και πτητικών οργανικών ενώσεων για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά τα μέρη του πρωτοκόλλου οφείλουν να εφαρμόζουν εθνικές στρατηγικές και προγράμματα, καθώς και εθνικά μέτρα για έλεγχο και μείωση των εκπομπών των εν λόγω ρύπων.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των προνοιών του προτεινόμενου κυρωτικού νόμου είναι σημαντικές για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο, αφού το διοξίδιο του θείου, τα οξίδια του αζώτου, η αμμωνία και οι πτητικές οργανικές ενώσεις αποτελούν τους σημαντικότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που τέθηκε ενώπιον της επιτροπής, αρμόδιο υπουργείο για επιτήρηση της εφαρμογής του προτεινόμενου κυρωτικού νόμου είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει τη βασική υποδομή, την αναγκαία τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εφαρμογή του κυρωτικού αυτού πρωτοκόλλου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το Υπουργείο Εξωτερικών συμφωνεί με την κύρωση του υπό αναφορά πρωτοκόλλου.

Με το τρίτο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη Σύναψη Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν αφετέρου, η οποία υπογράφτηκε στο Λουξεμβούργο στις 11 Οκτωβρίου 2004.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, σκοπός της Συμφωνίας είναι:

· να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν για την εδραίωση της δημοκρατίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνικής υποδομής της και για την επιτυχή μετάβασή της σε οικονομία αγοράς,

· να αποτελέσει το κατάλληλο πλαίσιο για πολιτικό διάλογο μεταξύ των μερών, με σκοπό την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους,

· να προωθήσει το εμπόριο και τις επενδύσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και του ύδατος, και τις αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών και να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη σταθερή και διαρκή οικονομική ανάπτυξή τους,

· να δημιουργήσει τις βάσεις για τη νομοθετική, οικονομική, κοινωνική, χρηματοδοτική, βιομηχανική, τεχνολογική και πολιτιστική συνεργασία, καθώς και την επιστημονική συνεργασία για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη και αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», «Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση, για τη Μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους (Κυρωτικός) Νόμος του 2007» και «Ο περί της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη Σύναψη Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2007», αντίστοιχα.

13 Φεβρουαρίου 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

2. Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους (Κυρωτικός) Νόμος του 2006.

3. Ο περί της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη Σύναψη Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2006.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων