Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Διαφάνεια Χρηματοοικονομικών Σχέσεων μεταξύ του Δημοσίου και των Δημόσιων Επιχειρήσεων) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 25(ε) του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, σκοπείται η πλήρης εφαρμογή του δεσμευτικού κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και πιο συγκεκριμένα της Οδηγίας 80/723/ΕΟΚ (ΕΚ) της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 1980, για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων (ΕΕ L 195 της 29ης Ιουλίου 1980), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/81/ΕΚ (ΕΕ L 312 της 29ης Νοεμβρίου 2005).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τους υπό έγκριση κανονισμούς θα καταργηθούν οι ισχύοντες για το ίδιο θέμα κανονισμοί, οι οποίοι θεσπίσθηκαν το 2003 στα πλαίσια της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ανάγκη επαναθέσπισης των σχετικών κανονισμών προέκυψε από το γεγονός ότι στις 29 Απριλίου 2004, μετά από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις, ο Έφορος Δημοσίων Ενισχύσεων μετονομάστηκε σε Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Συνεπώς, για λόγους νομικής συνοχής θα πρέπει να καταργηθούν οι εν λόγω κανονισμοί, ώστε να απαλειφθεί ο όρος “δημόσιες ενισχύσεις”, ο οποίος δε χρησιμοποιείται πλέον. Με τους υπό έγκριση κανονισμούς υιοθετείται σχεδόν αυτούσιο το κείμενο των ισχυόντων κανονισμών, με τους οποίους εξασφαλίζεται η διαφάνεια στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ του δημοσίου και των δημόσιων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς η Δημοκρατία οφείλει να διατηρεί ορισμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες και να τις διαθέτει, εφόσον της ζητηθεί, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή εκθέσεων. Οι απαιτούμενες πληροφορίες υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ετησίως και, ανάλογα με την περίπτωση, ο έφορος είτε τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε τις θέτει στη διάθεσή της, εάν αυτό του ζητηθεί.

Σημειώνεται ότι, βάσει της σχετικής Οδηγίας 80/723/ΕΟΚ, η αναγκαία διαφάνεια επιτυγχάνεται με την τήρηση χωριστών λογαριασμών, εφόσον οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος λαμβάνουν κρατική ενίσχυση. Επί του σημείου αυτού το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ζήτησε την περαιτέρω τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να καθοριστεί ρητά ο σχετικός με το ζήτημα όρος “αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας”. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καθορισμός του σχετικού όρου θα δημιουργήσει το αναγκαίο υπόβαθρο, ώστε σε περίπτωση εκδίκασης σχετικής υπόθεσης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου να μην υπάρχει ανάγκη ερμηνείας του όρου αυτού.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, ο όρος αυτός αναφέρεται σε σχετική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-280/00, Altmark Trans GmbH και Regierungspraesidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Συλλογή 2003, 1-7747) σύμφωνα με την οποία υπό ορισμένες προϋποθέσεις η αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας δε συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ.

Η παριστάμενη εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για την ανάγκη ερμηνείας του πιο πάνω όρου στη σχετική νομοθεσία. Συναφώς, με επιστολή, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2007, πληροφόρησε την επιτροπή ότι, αφού μελετήθηκε το θέμα με τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, κρίθηκε σκόπιμο ο σχετικός όρος να μην ερμηνευθεί, καθότι ούτε στη σχετική κοινοτική Οδηγία ερμηνεύεται.

Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό του όρου “αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας”, το άρθρο 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι η υποχρέωση τήρησης χωριστών λογαριασμών πρέπει να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν τέτοια αντιστάθμιση οι οποίες ασκούν και δραστηριότητες εκτός του πεδίου παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Η τήρηση χωριστών λογαριασμών είναι ο μόνος τρόπος να προσδιοριστούν τα έξοδα προς καταλογισμό στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και να υπολογιστεί ορθά το ύψος της αντίστοιχης αντιστάθμισης.

Σημειώνεται ότι λόγω της απόφασης “Altmark”, σύμφωνα με την οποία υπό ορισμένες προϋποθέσεις η αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας δε συνιστά κρατική ενίσχυση, η Οδηγία 80/723/ΕΟΚ τροποποιήθηκε κατάλληλα από την Οδηγία 2005/81/ΕΚ. Αποτέλεσμα της εν λόγω τροποποίησης είναι ότι, ανεξάρτητα από το αν η αντιπαροχή που λαμβάνει μια επιχείρηση επιφορτισμένη με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος χαρακτηρίζεται ως κρατική ενίσχυση ή εναλλακτικά αν πρόκειται για αντιστάθμιση η οποία πληρεί τους όρους της υπόθεσης “Altmark” και δε συνιστά κρατική ενίσχυση, ούτως ή άλλως η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς. Δηλαδή σκοπός της τροποποίησης είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 80/723/ΕΟΚ σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών επισημάνθηκε από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής ότι έχει εκδοθεί μεταγενέστερα κωδικοποιημένη έκδοση της σχετικής Οδηγίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 2005/81/ΕΚ, και συνεπώς κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση του προοιμίου που περιέχεται στους υπό αναφορά κανονισμούς, ώστε να γίνεται αναφορά στη νέα κωδικοποιημένη Οδηγία 2006/111/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2006.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Διαφάνεια Χρηματοοικονομικών Σχέσεων μεταξύ του Δημοσίου και των Δημόσιων Επιχειρήσεων) Κανονισμοί του 2007».

 

 

 

13 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων