Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 15Α και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, ώστε να αυξηθούν οι εβδομάδες της υποχρεωτικής αποχής εγκύων υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, οι οποίες λογίζονται ως άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές, από δέκα εβδομάδες, που ισχύει σήμερα, σε δώδεκα.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 15Α και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, ώστε να αυξηθεί η άδεια ανάπαυσης των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, καθώς και των υπαλλήλων του συμβουλίου που εργάζονται στη βάση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας.

Σκοπός των τρίτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 15Α και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε να είναι δυνατή η ενδιάμεση αξιολόγηση των υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας που υπηρετούν σε μόνιμες θέσεις σε προσωρινή βάση.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας που παρευρέθηκαν στην επιτροπή δήλωσαν πως οι τροποποιήσεις που προτείνονται με όλους τους υπό αναφορά κανονισμούς αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση των προνοιών των αντίστοιχων βασικών κανονισμών τους με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση των πρώτων και δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, αφού ενοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007».

2. Την έγκριση των τρίτων υπό αναφορά κανονισμών.

 

12 Φεβρουαρίου 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007.
  Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006.
  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007.

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων