Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Ελένη Θεοχάρους Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο μαζί με τους σχετικούς κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2007» σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Φεβρουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του νόμου για τον έλεγχο της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να παρέχεται η εξουσία για την έκδοση κανονισμών που να ρυθμίζουν τους ρύπους που μπορεί να υπάρχουν στον ατμοσφαιρικό αέρα, για σκοπούς εναρμόνισης με διατάξεις σχετικών κοινοτικών Οδηγιών. Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, γιατί οι υφιστάμενες ρυθμίσεις όσον αφορά τα επίπεδα των ρύπων είναι περιορισμένες και δεν καλύπτουν το σύνολο των μέτρων που η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να λάβει ως αποτέλεσμα πρόσφατων κοινοτικών Οδηγιών.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο σκοπείται η παροχή της δυνατότητας για την έκδοση κανονισμών που να καθορίζουν τις “τιμές-στόχους” για τους ρύπους που υπάρχουν στον ατμοσφαιρικό αέρα και ειδικότερα ο καθορισμός “τιμών-στόχων” για τις συγκεντρώσεις αρσενικού, καδμίου, νικελίου και βενζοπυρενίου.

Με βάση την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/107/ΕΚ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2007. Όπως είναι γνωστό, το υπό αναφορά νομοσχέδιο και οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 18 Ιανουαρίου 2007.

Ειδικότερα, η πιο πάνω Οδηγία καθορίζει συγκεκριμένες “τιμές-στόχους” για τη συγκέντρωση αρσενικού, καδμίου, νικελίου και βενζοπυρενίου στην ατμόσφαιρα, ως προς τις οποίες δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012. Επίσης, με βάση την ίδια Οδηγία, υπάρχει υποχρέωση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών να πραγματοποιούν δειγματοληψίες σε κατάλληλα σημεία για τη μέτρηση των ρύπων αυτών για σκοπούς πληροφόρησης του κοινού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε στην επιτροπή ότι και σήμερα παρακολουθούνται οι συγκεντρώσεις υδραργύρου στην ατμόσφαιρα χωρίς καθορισμό “τιμών-στόχων”. Επίσης, γίνονται μετρήσεις για τις ποσότητες αρσενικού και καδμίου που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Η Κύπρος δε διαθέτει σήμερα εξοπλισμό ή εργαστήρια για τη διεξαγωγή μετρήσεων για τους ρύπους αυτούς και γι’ αυτό στέλνονται τα σχετικά δείγματα σε εργαστήρια του εξωτερικού. Η πρακτική αυτή θα εξακολουθήσει να ισχύει και μέχρι το 2008, οπότε θα εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία τα σχετικά πιστοποιημένα εργαστήρια για σκοπούς αναλύσεων, με στόχο να είναι πλήρως εναρμονισμένη στον τομέα αυτό μέχρι το έτος 2012, όπως απαιτεί η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, ήδη στην Κύπρο λειτουργούν σταθμοί που καταγράφουν τη μόλυνση στην ατμόσφαιρα και κινητές μονάδες για καταμέτρηση των συγκεκριμένων ρύπων. Οι κινητές αυτές μονάδες μετακινούνται σε περιοχές όπου υπάρχουν αυξημένες πηγές μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Λειτουργούν αυτή τη στιγμή εννέα κινητές μονάδες, που τοποθετούνται σε διάφορες περιοχές για χρονική διάρκεια περίπου ενός χρόνου, για σκοπούς μετρήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η πρώτη μονάδα τέθηκε σε λειτουργία από το 1991 και έκτοτε προστέθηκαν άλλες δύο μονάδες το 1993 και ισάριθμες το 1996, καθώς και πέντε μονάδες το 2006.

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει το κοινό και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επίπεδα των εκπομπών των ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δήλωσε στην επιτροπή ότι η υπηρεσία του θα αποστείλει τις απόψεις της αργότερα γραπτώς.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος επικρότησε τον καθορισμό των ορίων και την έναρξη συστηματικής μέτρησης των ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Η εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση του νομοσχεδίου και επιφυλάσσεται να προωθήσει για έγκριση από τη Βουλή, αμέσως μετά από τη δημοσίευση του νόμου, τους σχετικούς κανονισμούς.

 

13 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων