Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2007 Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) για το 2007 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Φεβρουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του ΟΑΠ για το 2007 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £7.276.600 και συνολικά έσοδα ύψους £5.880.000.

Όπως είναι γνωστό, ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών διανύει τώρα το τέταρτο έτος λειτουργίας του και αποστολή του είναι η εκταμίευση και ορθολογιστική διαχείριση των κονδυλίων που διατίθενται στον τομέα της γεωργίας από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), που είναι τα χρηματοδοτικά μέσα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα κονδύλια αυτά περιλαμβάνεται και η εθνική χρηματοδότηση (συγχρηματοδότηση του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης και συμπληρωματικές ενισχύσεις).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής, οι συνολικές δαπάνες του ΟΑΠ για το 2006 προβλέπεται να ανέλθουν περίπου στα £7,3 εκατομ. σε σύγκριση με £5,8 εκατομ. για το 2006. Η παρατηρούμενη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, ύψους £1,5 εκατομ., προέρχεται εν μέρει από την αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών. Η αύξηση αυτή προκύπτει από υποχρεώσεις του οργανισμού, η υλοποίηση των οποίων επιβάλλεται είτε από νέους κοινοτικούς κανονισμούς είτε από Οδηγίες που ορίζουν συγκεκριμένες δράσεις του οργανισμού σε τακτές προθεσμίες. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 27001 (£0,13 εκατομ.), η δημιουργία Κέντρου Ανάκαμψης Πληροφορικής από Τυχόν Καταστροφές - ΙΤ Disaster Recovery Site (£0,12 εκατομ.), η ανάπτυξη συστημάτων για εφαρμογή του Καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης και Πολλαπλής Συμμόρφωσης (£0,3 εκατομ.) περιλαμβάνονται στις πιο πάνω αυξημένες υποχρεώσεις. Μέρος της αύξησης οφείλεται επίσης στην αύξηση των δαπανών του προσωπικού λόγω παραχώρησης ετήσιων προσαυξήσεων, της αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος, της παραχώρησης μισθολογικών αυξήσεων ύψους 2% αναδρομικά από το 2006, όπως αυτές που παραχωρήθηκαν και στον κρατικό τομέα, καθώς και της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των έκτακτων υπαλλήλων (£0,4 εκατομ.).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για το 2007 προνοούνται δαπάνες προσωπικού ύψους £3,8 εκατομ., λειτουργικές δαπάνες ύψους £2,4 εκατομ. και κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους £1,1 εκατομ.

Περαιτέρω, με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό συστήνεται η δημιουργία δεκαπέντε νέων μόνιμων θέσεων σε αντικατάσταση ίσου αριθμού θέσεων υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών στην επιτροπή, οι συνολικές προβλεπόμενες δαπάνες είναι αυξημένες κατά £1.488.600 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Η αύξηση αυτή αφορά κυρίως αναπτυξιακά έργα του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο επίτροπος, από την ίδρυσή του τον Ιούνιο του 2003 μέχρι και σήμερα ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς ανάπτυξης, ανάπλασης και οργάνωσης δεδομένου του νεοσύστατου χαρακτήρα του. Η αναδιαμόρφωση αυτή του οργανισμού σκοπό έχει τη βελτίωση της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς τον Κύπριο αγρότη με την ταυτόχρονη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζεται κυρίως από τρεις άξονες, τους εξής:

1. Τις κοινοτικές Οδηγίες που διαβιβάζονται στα κράτη μέλη μέσω κανονισμών, εγγράφων εργασίας και άλλων Οδηγιών.

2. Τις οδηγίες συμμόρφωσης που προκύπτουν από ελέγχους που διενεργούνται από ελεγκτικά σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το όργανο πιστοποίησης των ετήσιων λογαριασμών του οργανισμού, καθώς και από το διαχειριστικό έλεγχο της Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας.

3. Τις τρέχουσες ανάγκες βελτίωσης και ανάπτυξης της δομής και των διαδικασιών του οργανισμού, όπως αναγνωρίζονται και καθορίζονται από τη διεύθυνσή του, βάσει της προβλεπόμενης διακύμανσης στον όγκο και στη φύση των εργασιών του και με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τα πιο πάνω, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν δημιουργήσει αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις για το έτος 2007, το οποίο και πρέπει να θεωρείται ως έτος σταθμός. Οι υποχρεώσεις αυτές έχουν ενσωματωθεί στον εν λόγω προϋπολογισμό.

Στη συνέχεια, ο επίτροπος ανέφερε ότι από τη λειτουργία του μέχρι σήμερα ο ΟΑΠ έχει πληρώσει συνολικά επιδοτήσεις ύψους £182 εκατομ. περίπου, από τα οποία £67 εκατομ. περίπου ή ποσοστό 36% προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια και £115 εκατομ. ή ποσοστό 64% από κρατικά κονδύλια. Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί συνολικά £55 εκατομ. περίπου. Οι επιδοτήσεις που έχουν καταβληθεί αφορούν κυρίως το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων, κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς-ΟΑΠ και μέτρα Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2007.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε από τους αρμόδιους φορείς ότι ο ΟΑΠ άρχισε ήδη να προετοιμάζεται για την εφαρμογή του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο προϋπολογισμό, μεγάλο φόρτο εργασίας, ετοιμασία μηχανογραφικών συστημάτων, εντύπων αιτήσεων, καταλόγων ελέγχων και εγχειριδίων εφαρμογής, με σκοπό την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για έγκαιρη και οργανωμένη προκήρυξη των νέων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που πρόκειται να εφαρμοστούν παράλληλα με τα υφιστάμενα μέτρα των οποίων θα συνεχίζεται η εφαρμογή μέχρι τα τέλη του 2008.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το έτος 2007.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

13 Φεβρουαρίου 2007

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων