Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της Συμφωνίας για την Τροποποίηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Μεταξύ των Μελών της Ομάδας των Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, η Οποία Υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Κυρωτικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί της Εσωτερικής Συμφωνίας μεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών, Συνελθόντων στο Πλαίσιο του Συμβουλίου, για την Τροποποίηση της Εσωτερικής Συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, όσον Αφορά τα Ληπτέα Μέτρα και τις Ακολουθητέες Διαδικασίες για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 2007».

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Σωτήρης Σαμψών Ανδρέας Αγγελίδης
Άντρος Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Πάμπης Κυρίτσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας για την Τροποποίηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μελών της Ομάδας των Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, η αρχική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (στο εξής χώρες ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφτηκε στην Κοτονού το 2000 (στο εξής αναφερομένη ως Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης της Κοτονού) ρυθμίζει το σύνολο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΚΕ και κυρίως τον τρόπο παροχής οικονομικής, ανθρωπιστικής και άλλης βοήθειας προς αυτές τις χώρες, οι οποίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της γης. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης της Κοτονού αποτέλεσε τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και υιοθετήθηκε από όλα τα νέα κράτη μέλη κατά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε την εν λόγω συμφωνία με την κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης τον Ιούλιο του 2003.

Ως προς τις σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες ΑΚΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν ότι ιστορικά η συνεργασία αυτή είχε αρχίσει με την υπογραφή της Σύμβασης του Γιαουντέ το 1964 και συνεχίστηκε με τις τέσσερις Συμβάσεις της Λομέ, η τελευταία εκ των οποίων έληξε το 2000. Με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης της Κοτονού το 2000 η συνεργασία των χωρών ΑΚΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε σε μια νέα φάση, καθώς ενισχύθηκε η πολιτική διάσταση και οι χώρες ΑΚΕ απέκτησαν περισσότερες αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, στην πορεία εφαρμογής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης της Κοτονού διαπιστώθηκαν κάποιες ελλείψεις και έτσι υπογράφτηκε στις 25 Ιουνίου 2005 στο Λουξεμβούργο αναθεωρητική συμφωνία που τροποποιεί ορισμένα από τα άρθρα της αρχικής συμφωνίας. Με το πρώτο νομοσχέδιο σκοπείται ακριβώς η κύρωση της αναθεωρητικής αυτής συμφωνίας.

Οι τροποποιήσεις αυτές καλύπτουν μία σειρά από θέματα μεταξύ των οποίων και την προσθήκη αναφοράς για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και αναφορές που αφορούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι τόσο η αρχική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης της Κοτονού όσο και η αναθεωρητική συμφωνία, της οποίας σκοπείται η κύρωση, έχουν το χαρακτήρα της μικτής συμφωνίας, επειδή η υπογραφή και η επικύρωσή τους γίνεται τόσο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και από το καθένα από τα κράτη μέλη της ξεχωριστά. Όπως εξήγησε, περαιτέρω, αυτό γίνεται για καθαρά πολιτικούς λόγους, γιατί τα κράτη μέλη θέλουν να έχουν ουσιαστικό λόγο στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών που περιέχουν πρόνοιες για παροχή οικονομικής και άλλης βοήθειας προς τρίτες χώρες.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν στην επιτροπή ότι παράλληλα, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης της Κοτονού τον Ιούνιο του 2000, υπογράφτηκε το Σεπτέμβριο του 2000 και Εσωτερική Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα υλοποιούσαν τις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης της Κοτονού. Η Εσωτερική Συμφωνία του 2000 αποτέλεσε επίσης τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και υιοθετήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με την κύρωση της Συνθήκης Προσχώρησης το 2003.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, μετά την αναθεώρηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης της Κοτονού στις 25 Ιουνίου 2005 προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης και της αντίστοιχης Εσωτερικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της. Η αναθεωρημένη Εσωτερική Συμφωνία υπογράφτηκε από τα κράτη μέλη στις 10 Απριλίου 2006.

Με το δεύτερο προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η κύρωση της αναθεωρημένης εσωτερικής συμφωνίας, που τιτλοφορείται Εσωτερική Συμφωνία μεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών, Συνελθόντων στο Πλαίσιο του Συμβουλίου, για την Τροποποίηση της Εσωτερικής Συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, όσον Αφορά τα Ληπτέα Μέτρα και τις Ακολουθητέες Διαδικασίες για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών επισήμαναν ότι τα δύο υπό εξέταση νομοσχέδια, συνδέονται μεταξύ τους και τόνισαν ότι η κύρωσή τους είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του Δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο και θα διέπει τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της χορήγησης αναπτυξιακής βοήθειας προς τρίτες χώρες για την περίοδο 2008-2013, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διοχετεύεται στις χώρες ΑΚΕ.

Στα πλαίσια της διεξαγωγής της συζήτησης και για τα δύο υπό εξέταση νομοσχέδια, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών ανέφεραν ότι υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου των λαών των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις πολιτικές και τα κίνητρα που κρύβονται πολλές φορές πίσω από τέτοιες συμφωνίες παροχής οικονομικής και άλλης βοήθειας. Ειδικότερα, επισήμαναν ότι η παροχή βοήθειας και ο τρόπος με τον οποίο αυτή παρέχεται δυνατό να αποσκοπούν στη δημιουργία εξαρτήσεων και στον έλεγχο και στην παρέμβαση στα εσωτερικά των χωρών αυτών.

Επί του πιο πάνω εγερθέντος προβληματισμού οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν στα μέλη της επιτροπής ότι, στα πλαίσια της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης της Κοτονού, τον πρώτο λόγο όσον αφορά τα χρηματοδοτούμενα έργα ανάπτυξης και τον τρόπο υλοποίησής τους έχουν οι αποδέκτες της χρηματοδότησης. Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν, δυστυχώς σε πολλές από αυτές τις χώρες παρουσιάστηκε το πρόβλημα της διαφθοράς, αφού, αντί τα χρήματα να χρησιμοποιούνται για αναπτυξιακά έργα, χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση ίδιων συμφερόντων των κυβερνώντων των χωρών αυτών ή/και για παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι η αγορά όπλων και άλλα. Γι’ αυτό το λόγο έχει καθιερωθεί ένας ισχυρός μηχανισμός ελέγχου, έτσι ώστε να εξακριβώνεται κάθε φορά αν όντως τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τα υπό χρηματοδότηση έργα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη, και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Συμφωνίας για την Τροποποίηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μελών της Ομάδας των Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφετέρου, η οποία Υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Κυρωτικός) Νόμος του 2007».

 

23 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων