Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του ίδιου υπουργείου και του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των εν λόγω κανονισμών είναι η αναθεώρηση του ύψους των δημόσιων βοηθημάτων που παρέχονται για κάλυψη των βασικών αναγκών, σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο, [Νόμος αρ. 95(Ι) του 2006].

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς αναφέρονται τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, [Νόμος αρ. 95(Ι) του 2006], ο οποίος ενοποιεί και τροποποιεί τους περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμους του 1991 μέχρι 2003, το ανώτατο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί για την κάλυψη βασικών αναγκών ενός αιτητή ή λήπτη δημόσιου βοηθήματος καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι αναθεωρούνται κάθε χρόνο.

2. Η τελευταία αναθεώρηση στο ύψος του δημόσιου βοηθήματος για βασικές ανάγκες έγινε με βάση τους περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2005, οι οποίοι ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2005 και μέχρι την έκδοση νέων κανονισμών για το σκοπό αυτό. Με βάση τους πιο πάνω κανονισμούς, το ύψος του δημόσιου βοηθήματος για βασικές ανάγκες αυξήθηκε από την 1η Ιουλίου 2005 κατά 3,44%.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 12 Δεκεμβρίου 2006, αποφάσισε, μετά από πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την αύξηση του ύψους των δημόσιων βοηθημάτων που παρέχονται για κάλυψη βασικών αναγκών από την 1η Ιουλίου 2006, ως ακολούθως:

α. Για το λήπτη το δημόσιο βοήθημα ανέρχεται στις £213,14 το μήνα, σε σύγκριση με £194 το μήνα που ισχύει σήμερα.

β. Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του το δημόσιο βοήθημα ανέρχεται στις £106,57 το μήνα, σε σύγκριση με £97 το μήνα που ισχύει σήμερα.

γ. Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του το δημόσιο βοήθημα ανέρχεται στις £63,94 το μήνα, σε σύγκριση με £58,20 το μήνα που ισχύει σήμερα.

4. Με τις πιο πάνω αυξήσεις συνεπάγεται πρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους £1.071.030. Στον προϋπολογισμό του 2006 (Τακτικές Δαπάνες) υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις για κάλυψη της συνεπαγόμενης δαπάνης.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες αυξήσεις.

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησαν διάφορα ζητήματα για τα οποία ετοιμάστηκε σχετική επιστολή, η οποία αποστάλθηκε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω επιστολή γίνεται αναφορά στην αρχική διαφωνία των μελών της επιτροπής για την ενσωμάτωση στο βασικό μέρος του δημόσιου βοηθήματος, ώστε να υφίσταται η σχετική ετήσια αύξηση που προβλέπει ο νόμος, μόνο του επιδόματος προσωπικής άνεσης, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της τροποποίησης του βασικού νόμου που έχει ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων πέρσι.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή ζήτησε γραπτώς τις θέσεις του υπουργείου στα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Υπάρχει πρόθεση για αυξήσεις και στα υπόλοιπα επιδόματα;

2. Το υπουργείο συμφωνεί με την αύξηση και των υπόλοιπων ειδικών επιδομάτων, εκτός αυτών που τυγχάνουν ξεχωριστού χειρισμού από το νόμο, κατά το ίδιο ποσοστό που αυξάνεται και το βασικό μέρος του δημόσιου βοηθήματος;

3. Ποιο είναι το μέτρο στη βάση του οποίου καθορίζεται σήμερα το ύψος του δημόσιου βοηθήματος; Έχει γίνει πρόσφατα οποιαδήποτε μελέτη που να συγκρίνει το ύψος του δημόσιου βοηθήματος με τις βασικές ανάγκες ενός ανθρώπου;

Ζητήθηκε επίσης όπως αποσταλεί στην επιτροπή πίνακας με στοιχεία για τα επιδόματα που δίνονται για την κάλυψη τόσο των βασικών όσο και των ειδικών αναγκών με τα αντίστοιχα ποσά.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απαντώντας στα πιο πάνω ερωτήματα, απέστειλε αντίγραφο σχετικής μελέτης για διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, με βάση τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο, η οποία ετοιμάστηκε το 2000 και η οποία λήφθηκε υπόψη για σκοπούς υπολογισμού των αυξήσεων στις βασικές ανάγκες από το 2002 μέχρι σήμερα, καθώς και η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή για τα επιλεγμένα αγαθά. Στην ίδια επιστολή επισυνάφθηκε επίσης κατάλογος ωφελημάτων και άλλων ειδικών αναγκών που καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση των ειδικών επιδομάτων, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι κάποια είναι συνδεδεμένα με τις ετήσιες αυξήσεις που παρέχονται, κάποια είναι υπό αναθεώρηση, υπάρχουν όμως και επιδόματα τα οποία ούτε μπορούν να ενσωματωθούν στο βασικό επίδομα, γιατί αποτελούν πολύ εξειδικευμένες ανάγκες αριθμού ληπτών δημόσιου βοηθήματος, αλλά και ούτε απαιτείται αναθεώρησή τους, αφού αποτελούν εφάπαξ ποσά για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Με βάση την ίδια επιστολή, οι δαπάνες δημόσιου βοηθήματος για τα έτη 2005 και 2006 είναι οι ακόλουθες:

«Δαπάνες δημόσιου βοηθήματος

  2005 2006
  Περιπτώσεις £ Περιπτώσεις £
Συνολική δαπάνη δημόσιου βοηθήματος 16 620 57.605.991 18 239 64.566.585
Ενοίκιο 2 663 3.277.056 3 090 4.081.956
Αναπηρικό 5 934 6.811.726 6 586 7.538.064
Προσωπική άνεση 18 386 2.542.128 20 633 2.884.716
Θέρμανση   574.000   979.370
Τροφεία   9.040.932   9.464.399
Φροντίδα   4.194.636   5.479.308
Πανιά   1.477.284   2.002.128.»

Τέλος, στην εν λόγω επιστολή επισημαίνεται ότι κάποια ωφελήματα έχουν αναθεωρηθεί με τη νέα νομοθεσία που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006 και ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια της ευρύτερης αναθεώρησης του νόμου και της εισαγωγής ενεργητικών πολιτικών και σύνδεσης των παροχών δημόσιου βοηθήματος με την αγορά εργασίας, προτίθενται να αξιολογήσουν τα επιδόματα, να εξετάσουν το συνεπαγόμενο κόστος και να υποβάλουν σχετική έκθεση εντός του 2007.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 2007».

Παράλληλα και με την ευκαιρία αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σημειώνει πως, εξαιτίας του ότι η μελέτη για διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης ετοιμάστηκε το 2000, η εκτελεστική εξουσία πρέπει να επαναξιολογήσει το Σχέδιο Παροχής Δημόσιων Βοηθημάτων, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των ληπτών δημόσιου βοηθήματος και στο πνεύμα και στην πρόθεση του νομοθέτη, όπως εκφράστηκε στα πλαίσια της πρόσφατης αναθεώρησης του νόμου για τα δημόσια βοηθήματα.

 

6 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων