Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Υπαλλήλων Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 151 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, είναι η ίδρυση Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τα μέλη του Ταμείου του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τους εξαρτωμένους τους, όπως αυτά καθορίζονται στους εν λόγω κανονισμούς.

Ειδικότερα, οι εν λόγω κανονισμοί ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Θέματα διοίκησης του ταμείου.

2. Τους πόρους του ταμείου, οι οποίοι προέρχονται από:

α. μηναία εισφορά του γραφείου ίση με ποσοστό 5% πάνω στις μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων,

β. χορηγίες ή δωρεές,

γ. τόκους σε καταθέσεις ή επενδύσεις των κεφαλαίων του ταμείου ή τόκους από ομόλογα ή αξιόγραφα σταθερής απόδοσης εγγυημένα από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Τους λογαριασμούς του ταμείου.

4. Τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μελών του ταμείου.

5. Δημοσιονομικές διατάξεις.

6. Την κάλυψη των δικαιούχων του ταμείου.

7. Τη διάλυση του ταμείου.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, στο στάδιο της ετοιμασίας τους έγινε εισήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών να καταβάλλεται επιπρόσθετα με τη μηνιαία εισφορά ύψους 3% του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εισφορά από τα μέλη του ταμείου ύψους 1%. Η εν λόγω εισήγηση τελικά δεν υιοθετήθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε με τις πρόνοιες των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν, εξασφαλίζοντας όμως τη δέσμευση του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ότι θα προβεί σε επαναξιολόγηση της λειτουργίας του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης μέσα σε δύο χρόνια.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης) Κανονισμοί του 2007».

 

6 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων