Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £15.855.933 και έσοδα ύψους £13.864.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού προέρχονται από κυβερνητική χορηγία (£6.000.000) και από εισπράξεις από την πώληση κατοικιών/διαμερισμάτων/οικοπέδων (£5.368.000).

Ειδικότερα, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό προβλέπονται, μεταξύ άλλων, κεφαλαιουχικές δαπάνες (£5.798.250), δαπάνες για αποπληρωμή δανείων/οφειλών (£3.040.000) και δαπάνες για την προώθηση στεγαστικών σχεδίων για χαμηλά αμειβομένους (£6.000.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες του οργανισμού για το 2007 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Για τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων ποσό £4.298.000.

2. Για την αγορά γης και κτιρίων ποσό £1.500.000.

3. Για την εξυπηρέτηση δανείων ποσό £3.040.000, από το οποίο ποσό ύψους £1.130.000 προϋπολογίζεται να δαπανηθεί για την πληρωμή των τόκων και τη μερική εξαγορά μέρους ομολογιακού δανείου ύψους £3.000.000, ποσό ύψους £1.700.000 θα καταβληθεί έναντι του δανείου για το Σχέδιο Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων και ποσό ύψους £150.000 για εξόφληση δόσεων των κυβερνητικών δανείων.

Οι διοικητικές δαπάνες του οργανισμού για το 2007 αναμένεται να ανέλθουν σε £1.317.683.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το 2007 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προώθηση οικιστικού προγράμματος 534 κατοικιών/διαμερισμάτων/ οικοπέδων/καταστημάτων με 183 μονάδες υπό εκτέλεση. Περαιτέρω, 351 μονάδες αφορούν νέα έργα, από τις οποίες 158 αναμένεται να διατεθούν μέσω του Σχεδίου Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων και οι υπόλοιπες 193 μέσω των συνήθων σχεδίων του οργανισμού.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού εγέρθηκε, όπως και κατά την περσινή συζήτηση, το ζήτημα της μη απαλλαγής του οργανισμού από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος. Όπως είναι γνωστό, με την απόφαση υπ’ αριθμόν 748 του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων έχει αναγνωριστεί ότι ο οργανισμός αυτός παρέχει μια καθορισμένη υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες πολιτών που αντιμετωπίζουν στεγαστικά προβλήματα.

Υπό το φως της πιο πάνω απόφασης, ο εν λόγω αρμόδιος, αφού πρώτα εισηγήθηκε τον περιορισμό της κρατικής ενίσχυσης προς τον οργανισμό κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται το κοινοτικό κεκτημένο, αποφάνθηκε ταυτόχρονα ότι ο οργανισμός δύναται να τύχει απαλλαγής από την υποχρέωση για καταβολή φόρου εισοδήματος. Παρά ταύτα, μέχρι στιγμής το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ανταποκριθεί προς την ανάγκη αυτή με οποιεσδήποτε ενέργειες ή αποφάσεις του.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή, με την ευκαιρία της συζήτησης των ετήσιων προϋπολογισμών του ΚΟΑΓ, είχε ζητήσει επανειλημμένα με επιστολές της από τους εκάστοτε Υπουργούς Οικονομικών να προχωρήσουν σε διευθέτηση της πιο πάνω εκκρεμότητας και σε ταυτόχρονη τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φορολογία του εισοδήματος [164(Ι) του 2004], χωρίς όμως ανταπόκριση. Συνεπώς, αποφασίστηκε όπως το θέμα ανακινηθεί εκ νέου από την επιτροπή με την αποστολή σχετικής επιστολής προς το αρμόδιο υπουργείο.

Στο ίδιο στάδιο τονίστηκε επίσης από βουλευτές μέλη της επιτροπής η ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών έκδοσης πολεοδομικών αδειών για σκοπούς υλοποίησης των προγραμμάτων του ΚΟΑΓ, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα ο κοινωνικός του σκοπός και να μην επιβαρύνονται λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών οι τιμές των οικιστικών μονάδων που ο οργανισμός προσφέρει προς πώληση. Σχετική είναι η αλληλογραφία της επιτροπής για το θέμα αυτό με τους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς, χωρίς όμως να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε πρόοδος, όπως σχετικά έχει επιβεβαιωθεί από τους αρμοδίους του ΚΟΑΓ. Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει εκ νέου σχετική επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς επισημαίνοντας την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων επίσπευσης της διαδικασίας έκδοσης όλων των αδειών που απαιτούνται για υλοποίηση των σχεδίων που προσφέρονται από τον οργανισμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2007 Νόμος του 2007».

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή εκφράζει τη μεγάλη ευαρέσκειά της για το κοινωνικό έργο που επιτελεί ο ΚΟΑΓ και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διευκόλυνση των ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, στην προσπάθεια να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη.

 

 

 

 

6 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων