Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Aντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας.

Ο προϋπολογισμός του ταμείου για το έτος 2007 προβλέπει έσοδα ύψους £7.167.873 και δαπάνες ύψους £3.396.800, δηλαδή παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους £3.771.073.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες πηγές εσόδων του ταμείου είναι οι αποπληρωμές και οι τόκοι των υφιστάμενων δανείων, καθώς και διάφορες επιδοτήσεις επιτοκίων. Όσον αφορά τις δαπάνες, ποσό ύψους £2.950.000 προορίζεται για την έκδοση δανείων που έχουν εγκριθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 και η έκδοσή τους θα συνεχιστεί μέσα στο 2007 και το υπόλοιπο ποσό αφορά κυρίως λειτουργικά έξοδα, τόκους και έξοδα διαχειρίσεως.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον κρατικό προϋπολογισμό (Αναπτυξιακές Δαπάνες) για το έτος 2007 και κατ’ επέκταση στον προϋπολογισμό του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2007 δε γίνεται καμιά αναφορά για έκδοση νέων δανείων από τους Δανειστικούς Επιτρόπους, αφού σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων, που επικυρώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 64.083, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006, η περαιτέρω λειτουργία του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για την έκδοση νέων δανείων τερματίζεται και έχει εξουσιοδοτηθεί ο Υπουργός Οικονομικών να μην περιλάβει καμιά πρόταση για νέα δάνεια στον προϋπολογισμό του ταμείου για το 2007. Οι αναπτυξιακοί σκοποί και στόχοι τους οποίους υπηρετούσαν τα σχέδια δανειοδότησης του ταμείου θα εξακολουθήσουν να ικανοποιούνται με την υιοθέτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων τρόπων χρηματοδότησης.

Συναφώς, οι πιστώσεις ύψους £2.950.000 που προτείνονται για την έκδοση εγκριθέντων δανείων αφορούν την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων του ταμείου για δάνεια που έχουν εγκριθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 και η απόσυρσή τους θα συνεχιστεί κατά το 2007.

Ειδικότερα, τα πιο πάνω σχέδια δανειοδότησης περιλαμβάνουν:

1. το Σχέδιο Δανειοδότησης Επιτροπών Αναδασμού (£700.000),

2. το Σχέδιο Δανειοδότησης Φοιτητών (£1.000.000) και

3. το Σχέδιο Δανειοδότησης Περιφερειακών Εταιρειών Δημόσιων Οδικών Μεταφορών (£1.250.000).

Όπως ανέφεραν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του ταμείου, από το 2007 το Ταμείο Δημόσιων Δανείων θα εξακολουθήσει να λειτουργεί, για να διαχειριστεί και να εισπράξει τα υφιστάμενα εκκρεμή δάνεια, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για αντιμετώπιση των καθυστερημένων και προβληματικών δανείων.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, μέλη της επιτροπής επικρότησαν την απόφαση για τερματισμό της περαιτέρω λειτουργίας του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για την έκδοση νέων δανείων, θεωρώντας ότι ο ρόλος του ταμείου έχει ολοκληρωθεί και ο θεσμός είναι πλέον αναχρονιστικός. Περαιτέρω, υποστηρίχθηκε η θέση για υιοθέτηση των αναπτυξιακών στόχων και σκοπών που υπηρετούσε το ταμείο από άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες με την εφαρμογή νέων τρόπων χρηματοδότησης.

Στη συνέχεια της συζήτησης μέλη της επιτροπής αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι πολλά από τα εκκρεμούντα δάνεια είναι επισφαλή, με αποτέλεσμα να μην εισπράττονται οι απαιτούμενες οφειλές. Συναφώς, έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός για είσπραξη των οφειλών και ποιες ενέργειες γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Περαιτέρω, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο εξετάστηκε η ανάθεση της είσπραξης των οφειλών από ιδιώτες.

Επ’ αυτού οι εκπρόσωποι του ταμείου ανέφεραν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ως Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων λάβει πολύ εκσυγχρονιστικές αποφάσεις και δεν παρέμειναν απαθείς όσον αφορά τις καθυστερημένες οφειλές. Ειδικότερα, το συμβούλιο έχει εγκρίνει σχέδιο σκοπός του οποίου είναι η είσπραξη του συνόλου των οφειλών και των οφειλόμενων τόκων στους οποίους χρεώνονται και τόκοι υπερημερίας. Περαιτέρω, έχουν συσταθεί αρμόδιες υποεπιτροπές με στόχο την παρότρυνση των χρεωστών για καταβολή των οφειλών. Όπως ανέφεραν οι ίδιοι εκπρόσωποι, σωρεία περιπτώσεων επισφαλών χρεωστών καταλήγει στη Νομική Υπηρεσία. Εντούτοις, αναφέρθηκε ότι το συμβούλιο δεν παραμένει ικανοποιημένο με τα αποτελέσματα και, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, δεν είναι αισιόδοξο για την είσπραξη των εν λόγω οφειλών, καθότι οι δανειολήπτες δε θεωρούν την εξόφλησή τους θέμα προτεραιότητας. Όσον αφορά την ανάθεση σε ιδιώτες της είσπραξης των οφειλών, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι το μέτρο αυτό υπό τις περιστάσεις είναι δύσκολο να εφαρμοστεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το έτος 2007, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2007 Νόμος του 2007».

 

6 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων