Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς που να ρυθμίζουν τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ του δημοσίου και των δημόσιων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη για εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει κανονισμούς που να ρυθμίζουν τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ του δημοσίου και των δημόσιων επιχειρήσεων προκύπτει από την Οδηγία 80/723/ΕΟΚ (ΕΚ) της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1980 για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημόσιων επιχειρήσεων, καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων (EE L 195 της 29ης Ιουλίου 1980), όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2005/81/ΕΚ (EE L 312 της 29ης Νοεμβρίου 2005), με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση να εναρμονιστεί.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους, το άρθρο 19(1) της ισχύουσας νομοθεσίας για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων παρέχει εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς, αλλά με μεταγενέστερες τροποποιήσεις η εν λόγω εξουσία περιορίστηκε σε συγκεκριμένα θέματα στα οποία δεν περιλαμβάνεται η έκδοση κανονισμών για τη ρύθμιση της αναγκαίας διαφάνειας των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ του δημοσίου και των δημόσιων επιχειρήσεων. Επειδή όμως καθίσταται αναγκαία η θέσπιση εναρμονιστικών κανονισμών για τη ρύθμιση του ειδικού αυτού θέματος, θα πρέπει να παρασχεθεί εκ νέου η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει σχετικούς κανονισμούς.

Σημειώνεται ότι η εκτελεστική εξουσία έχει καταθέσει μαζί με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και σχετικούς κανονισμούς, στους οποίους προνοούνται ειδικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ του δημοσίου και των δημόσιων επιχειρήσεων. Η επιτροπή έχει ήδη επιληφθεί των σχετικών κανονισμών, αλλά στο παρόν στάδιο κρίθηκε αναγκαία η προώθηση αρχικά του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να παρασχεθεί η σχετική εξουσιοδότηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο σχετικός νόμος, η επιτροπή θα προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος τους υπό αναφορά κανονισμούς για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

 

 

6 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων