Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Ντίνα Ακκελίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Συμβουλίου Φαρμάκων.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, για να διορθωθεί ο ορισμός του όρου “κράτος μέλος”, ώστε να μην περιλαμβάνεται σ’ αυτό η Ελβετία, η οποία δεσμεύεται από ειδική συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην επαναδιατύπωση του εδαφίου (2) του άρθρου 8Α, που αφορά τη διασφάλιση ανεξαρτησίας και διαφάνειας, για να γίνει ορθή η μεταφορά του σχετικού άρθρου της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/27/ΕΚ, ώστε, εκτός από τις επιτροπές και τις υποεπιτροπές του Συμβουλίου Φαρμάκων, και το ίδιο το συμβούλιο να υποχρεούται να καθιστά προσβάσιμη στο κοινό την ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, οι αναφερόμενες πιο πάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν διόρθωση λαθών που περιλήφθηκαν στη βασική νομοθεσία κατά την εναρμόνισή της με τις υπό αναφορά Οδηγίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

6 Φεβρουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων