Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν κα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το έτος 2007 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £6.515.061 και έσοδα ύψους £4.611.160.

Τα έσοδα του ΧΑΚ για το έτος 2007 παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με το 2006 (£3.260.950) και προέρχονται από πάγια δικαιώματα (εγγραφές εταιρειών, χρηματιστηριακών εκπροσώπων κ.λπ.), από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (ετήσιες συνδρομές μελών, δικαιώματα συναλλαγών εντός και εκτός χρηματιστηρίου κ.λπ.) και διάφορα άλλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή, στις συνολικές δαπάνες του χρηματιστηρίου προνοούνται διαχειριστικά έξοδα (τακτικές δαπάνες) ύψους £3.750.561, κατανεμημένα σε έξοδα αντιμισθίας των μελών του Συμβουλίου (£24.515), αποδοχές προσωπικού (£2.133.566), περιλαμβανομένων και των εισφορών στα διάφορα ταμεία, και άλλες τακτικές δαπάνες ύψους £1.592.480. Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους £2.684.500 για αναπτυξιακές δαπάνες και πρόνοια ύψους £80.000 για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό. Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδοχών του προσωπικού ύψους £386.163 με τη δημιουργία Ταμείου Συντάξεως, απόρροια της συλλογικής σύμβασης, στη δαπάνη ύψους £2.492.500 για ανέγερση νέου κτιρίου, καθώς και στα έξοδα υλοποίησης της κοινής πλατφόρμας ΧΑΚ-Χρηματιστηρίου Αθηνών τα οποία ως επί το πλείστον αποτελούν μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του πιο πάνω θέματος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε στην επιτροπή τροποποίηση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, με επιστολή του ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2007.

Με την εν λόγω τροποποίηση ζητείται η αύξηση του συνόλου των υπό έγκριση δαπανών κατά £377.907. Συνεπώς, η ζητούμενη έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αυξάνεται από £6.515.061 σε £6.892.968 και ανάλογα τροποποιούνται και οι πιο πάνω αναφερόμενες δαπάνες.

Απώτερος σκοπός των τροπολογιών αυτών, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, είναι η συμπερίληψη ποσού το οποίο αφορά την υλοποίηση των προνοιών της συλλογικής σύμβασης που συμφωνήθηκε μεταξύ ΧΑΚ και της συντεχνίας των υπαλλήλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Ειδικότερα, προωθείται η παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων ύψους 1% για το έτος 2007 και η σύσταση και λειτουργία Ταμείου Συντάξεως για το προσωπικό του ΧΑΚ, όμοιο με το Ταμείο Συντάξεως της δημόσιας υπηρεσίας.

Οι εκπρόσωποι του ΧΑΚ ανέφεραν ότι τα έσοδα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, κυρίως λόγω της θετικής επίδρασης που επέφερε η λειτουργία της κοινής πλατφόρμας μεταξύ ΧΑΚ και Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επί τούτου μέλη της επιτροπής παρατήρησαν ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα και όχι στην αύξηση του όγκου συναλλαγών.

Απαντώντας ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ ανέφερε ότι οι συνδρομές των μελών είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον όγκο συναλλαγών. Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, μελετάται και η μείωση του τέλους συναλλαγών, ούτως ώστε το ΧΑΚ να καταστεί πιο ανταγωνιστικό, θέση με την οποία συμφώνησαν και τα μέλη της επιτροπής.

Περαιτέρω, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ ανέφερε ότι, παρά την επιδιωκόμενη μείωση του τέλους συνδρομής, το χρηματιστήριο προσβλέπει σε αύξηση των γενικών εσόδων μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες για προσέλκυση θεσμικών κεφαλαίων, με σκοπό αυτά να προσδώσουν περισσότερη σταθερότητα στο χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ανάπτυξη εγχώριων θεσμικών κεφαλαίων, γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων προς ενίσχυση των ιδιωτών επενδυτών, καθώς επίσης γίνονται ενέργειες για συμμετοχή στο ΧΑΚ επενδύσεων από συνταξιοδοτικά ταμεία και προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Στη συνέχεια της συζήτησης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής αναφορικά με τη διαδικασία υιοθέτησης του ευρώ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ ανέφερε ότι όλες οι συναλλαγές από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της κοινής πλατφόρμας γίνονται σε ευρώ και συμπλήρωσε ότι ο μηχανισμός βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και η υιοθέτηση του ευρώ δεν έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στη διεκπεραίωση των εργασιών του χρηματιστηρίου.

Όσον αφορά τη δαπάνη για την ανέγερση του νέου κτιρίου του ΧΑΚ, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι το ΧΑΚ έχει υπογράψει συμβόλαιο για την ανέγερση κτιρίου με συγκεκριμένη εταιρεία (επί της λεωφόρου Βύρωνος) και οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται να ανέλθει στα £2.100.000 πλέον ΦΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου έθεσε τον προβληματισμό κατά πόσο ένας κρατικός θεσμός, όπως είναι το ΧΑΚ, θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και κατά πόσο υπάρχουν σκέψεις για μετοχοποίηση του χρηματιστηρίου.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ διευκρίνισε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει πρόταση για μετοχοποίηση του ΧΑΚ, αλλά το Συμβούλιο του ΧΑΚ είναι διατεθειμένο να εισέλθει σε διαβουλεύσεις επί του θέματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου της επιτροπής και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το έτος 2007, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την ενσωμάτωση της πιο πάνω τροποποίησης, και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2007 Νόμος του 2007».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της έγκρισης του υπό αναφορά προϋπολογισμού για τους ακόλουθους λόγους:

1. Παρά την προσπάθεια βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΧΑΚ, καμία ουσιαστική θεσμική αλλαγή δεν έχει επέλθει, αφού αυτό εξακολουθεί να έχει καθαρά κρατική μορφή, με αποτέλεσμα να είναι το μοναδικό χρηματιστήριο στην Ευρώπη του οποίου η κεφαλαιουχική βάση παραμένει καθαρά κρατική.

2. Παρατηρείται ασυμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και διοίκησης του ΧΑΚ, γιατί, καθ’ ην στιγμή ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ προβαίνει σε πανευρωπαϊκή εκστρατεία για προσέλκυση θεσμικών επενδυτών, ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει σε δηλώσεις από τις οποίες διαφαίνεται ότι υπάρχει αντίθετη άποψη αναφορικά με το ενδεχόμενο διαφοροποίησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ημικρατικών οργανισμών ή/και άλλων κρατικών επιχειρήσεων.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

30 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων