Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 30ής Νοεμβρίου 2006 και 25ης Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός όλων των νομοσχεδίων είναι η συμπερίληψη στους βασικούς νόμους διατάξεων με τις οποίες να καθορίζονται οι εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών, τους οποίους διορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την αποτελεσματική και καθολική εφαρμογή των βασικών νόμων, οι οποίοι εναρμονίζονται με τις σχετικές Οδηγίες με αριθμούς 91/533/ΕΟΚ, 93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ, 97/81/ΕΚ, 1999/70/ΕΚ και 2000/79/ΕΚ.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα εν λόγω νομοσχέδια διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίμασε τα υπό αναφορά τροποποιητικά νομοσχέδια στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

2. Η ανάγκη ετοιμασίας των εν λόγω τροποποιητικών νομοσχεδίων προέκυψε από το γεγονός ότι κατά το στάδιο της προενταξιακής πορείας της Κύπρου και προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που είχαν καθορισθεί αποφασίστηκε όπως οι αντίστοιχες εναρμονιστικές νομοθεσίες προωθηθούν για ψήφιση αμέσως, ενώ το θέμα της εισαγωγής των διατάξεων για τον καθορισμό των εξουσιών και των καθηκόντων των επιθεωρητών συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, λόγω διαφωνιών που υπήρχαν μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στο θέμα αυτό.

3. Η συμπερίληψη στα εν λόγω τροποποιητικά νομοσχέδια αναλυτικών και λεπτομερών διατάξεων με τις οποίες καθορίζονται και οριοθετούνται τα καθήκοντα και οι εξουσίες των επιθεωρητών, με σκοπό την αποτελεσματική και καθολική εφαρμογή των σχετικών νόμων. Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω διατάξεις καθορίζονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι επιθεωρητές σε περίπτωση υποβολής παραπόνων, καθιερώνεται η υποχρέωση των εργοδοτών για παροχή πληροφοριών και στοιχείων στους επιθεωρητές, η υποχρέωση των επιθεωρητών για εχεμύθεια, καθώς επίσης τα αδικήματα και οι ποινές λόγω παρεμπόδισης των επιθεωρητών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ ανέφερε ότι συμφωνεί με το σκοπό των εν λόγω νομοσχεδίων. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ εξέφρασε τη συμφωνία της με το σκοπό των νομοσχεδίων και ταυτόχρονα κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στην επιτροπή με επιμέρους παρατηρήσεις επί αυτών. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω υπόμνημα γίνεται εισήγηση:

1. στα νομοσχέδια να υπάρχει πρόνοια σε σχέση με το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης ενός παραπόνου,

2. το πρακτικό διευθέτησης που συντάσσει ο επιθεωρητής να υπογράφεται τόσο από τα δύο μέρη όσο και από τον ίδιο τον επιθεωρητή και

3. το πρακτικό που συντάσσει ο επιθεωρητής, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διευθέτηση της διαφοράς, να κοινοποιείται άμεσα και στις δύο πλευρές, αφού οι δύο πλευρές συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης της διαφοράς και πρέπει να έχουν το πρακτικό με τις θέσεις του επιθεωρητή.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ ανέφεραν ότι συμφωνούν με το σκοπό των νομοσχεδίων αυτών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, προέκυψαν κάποια ζητήματα επί των νομοσχεδίων, τα οποία τέθηκαν από τα μέλη της επιτροπής. Συγκεκριμένα, έγιναν παρατηρήσεις για την ύπαρξη διαφορετικών προβλεπόμενων χρηματικών ποινών σε κάθε νομοσχέδιο, όπως επίσης και για τη σκοπιμότητα της κατάργησης των σχετικών άρθρων που προνοούν την έκδοση κανονισμών.

Σε γραπτή επιστολή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που στάλθηκε αργότερα σε απάντηση των πιο πάνω ερωτημάτων, αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Οι διαφορετικές χρηματικές ποινές που καθορίζονται στα νομοσχέδια, όπως αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, οφείλονται σε αβλεψία κατά το στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας τους. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ένσταση στην τροποποίησή τους κατά ομοιόμορφο τρόπο και σημειώνεται ότι στα αρχικά προσχέδια των νομοσχεδίων που είχαν διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία προβλεπόταν χρηματική ποινή ύψους £3.000, όπως είχε συμφωνηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους στην τριμερή τεχνική επιτροπή. Ως εκ τούτου, τα νομοσχέδια που πρέπει να τροποποιηθούν ομοιόμορφα ως προς το θέμα των χρηματικών ποινών είναι τα ακόλουθα:

α. Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 (άρθρο 20ΣΤ), δεύτερο νομοσχέδιο.

β. Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 (άρθρο 12ΣΤ), τέταρτο νομοσχέδιο.

γ. Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας του Ιπτάμενου Προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 (άρθρο 13ΣΤ), πέμπτο νομοσχέδιο.

2. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά το θέμα της κατάργησης των άρθρων που παρέχουν εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς, σημειώνεται ότι αυτό έγινε στο στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου και η άποψη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ότι η κατάργηση των άρθρων αυτών δεν αναμένεται να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί, ως ακολούθως:

1. Με την υιοθέτηση των τροπολογιών που περιέχονται στη σχετική επιστολή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την ενσωμάτωση της τρίτης εισήγησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ, η οποία περιλαμβάνεται σε σχετικό υπόμνημα που κατατέθηκε στην επιτροπή, σύμφωνα με την οποία το πρακτικό που συντάσσει ο επιθεωρητής, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διευθέτηση της διαφοράς, πρέπει να κοινοποιείται άμεσα και στις δύο πλευρές.

2. Αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που Διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», «Ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», «Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», «Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007» και «Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας του Ιπτάμενου Προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007», αντίστοιχα.

 

 

30 Ιανουαρίου 2007

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 1. Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που Διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

                     2. Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

3. Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

4. Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

5. Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας του Ιπτάμενου Προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων