Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κύπρος Χρυσοστομίδης Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λάρνακας, Λευκωσίας και Πάφου. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση του ορισμού του όρου “εκτιμημένη αξία” στους ισχύοντες περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμούς, ώστε αυτός να συνάδει με την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος.

Σκοπός των δεύτερων, τρίτων και τέταρτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών κανονισμών τους για σκοπούς εναρμόνισής τους με το άρθρο 39 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό ερμηνεύτηκε με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, η προτεινόμενη με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς αποφυγής οποιωνδήποτε νομικών προβλημάτων ενδεχομένως θα προκύψουν σε σχέση με την ερμηνεία του ορισμού του όρου “εκτιμημένη αξία”, που περιλαμβάνεται στους βασικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους δεύτερους, τρίτους και τέταρτους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζεται το δικαίωμα εργοδότησης στα Συμβούλια Αποχετεύσεων Λάρνακας, Λευκωσίας και Πάφου των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς παρέχεται στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ το δικαίωμα διορισμού ή προαγωγής τους σε κενές θέσεις στα εν λόγω συμβούλια αποχετεύσεων, με την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις με τις οποίες συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων των εν λόγω συμβουλίων αποχετεύσεων, στις οποίες θέσεις μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διορίζονται ή να προάγονται.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους πιο πάνω εκπροσώπους, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγεται νέα πρόνοια στους αντίστοιχους βασικούς κανονισμούς τους σύμφωνα με την οποία υπάλληλος των πιο πάνω συμβουλίων αποχετεύσεων ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο οικείο συμβούλιο, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση θεσπίστηκε ήδη και στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και σε άλλους νόμους και κανονισμούς, καθώς και στους κανονισμούς που διέπουν άλλα συμβούλια αποχετεύσεων.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΗΟ-ΣΕΚ, που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση της επιτροπής, με γραπτό υπόμνημα που απέστειλαν στην επιτροπή, δηλώνουν ότι υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λάρνακας, Λευκωσίας και Πάφου συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007», «Οι περί Υπηρεσίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007», «Οι περί Υπηρεσίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007» και «Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007», αντίστοιχα.

 

 

30 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων