Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης (ΣΕΑΔ) και εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συντονιστικών Επιτροπών Αιμοδοσίας και Διαφώτισης. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας για την αιμοδοσία με την Οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας και με την Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι πιο πάνω Οδηγίες έχουν σκοπό να θεσπίσουν πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρώπινου αίματος και των συστατικών του, ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Επιπρόσθετα, καθορίζουν ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας που περιλαμβάνει το προσωπικό, τα κτίρια και τον εξοπλισμό, την τεκμηρίωση, τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή, την κοινοποίηση ύποπτων σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων, τη συμμόρφωση και την αυτοεπιθεώρηση, τον έλεγχο ποιότητας, την ανάκληση συστατικών του αίματος και τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο. Επίσης, θεσπίζουν τεχνικές απαιτήσεις για την καταλληλότητα των δοτών αίματος και πλάσματος και εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα του αίματος και των συστατικών του με ακριβείς διαδικασίες αναγνώρισης, τήρησης αρχείων και κατάλληλο σύστημα επισήμανσης, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο υιοθετεί τις πρόνοιες των πιο πάνω Οδηγιών, μεταξύ άλλων:

1. διασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα του αίματος και των συστατικών του μέσω διαδικασιών αναγνώρισης, τήρησης αρχείων και εγκαθίδρυσης συστήματος επισήμανσης,

2. ρυθμίζονται περαιτέρω οι υποχρεώσεις κοινοποίησης σοβαρών και ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων και

3. καθορίζονται πρότυπα και προδιαγραφές με τα οποία πρέπει να συνάδει το σύστημα ποιότητας στο Κέντρο Αίματος.

Η χρονική προθεσμία που είχε τεθεί για υιοθέτηση των πιο πάνω Οδηγιών ήταν η 31η Αυγούστου 2006.

Σύμφωνα με όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας έχουν τροχοδρομήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για συμπλήρωση της υφιστάμενης υποδομής με προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των μηχανισμών και του ελέγχου που απαιτούνται από το υπό αναφορά νομοσχέδιο. Επιπρόσθετα, ο προτεινόμενος νόμος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην εξασφάλιση συστήματος ποιότητας και συστήματος ανιχνευσιμότητας του αίματος και των συστατικών του, που θα εφαρμόζονται στο Κέντρο Αίματος, το οποίο θα διαθέτει επαρκές προσωπικό και κατάλληλα κτίρια, καθώς και σύστημα αναγνώρισης του κάθε δότη, κάθε συλλεγόμενης μονάδας αίματος και κάθε παρασκευαζόμενου συστατικού του αίματος, με σκοπό την ασφάλεια του μεταγγιζόμενου πολίτη και την επιδίωξη μείωσης του οικονομικού κόστους λόγω λανθασμένης μετάγγισης.

Ο πρόεδρος της ΣΕΑΔ, καθώς και οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Συντονιστικών Επιτροπών Αιμοδοσίας και Διαφώτισης, χωρίς να διαφωνούν με την ουσία του νομοσχεδίου, εξέφρασαν επιμέρους παρατηρήσεις και ανησυχίες αναφορικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν το προσωπικό και την οργάνωση του Κέντρου Αίματος, καθώς και τους χώρους αιμοληψίας, τονίζοντας ότι οι πρόνοιες αυτές, όπως έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο, περιορίζουν σημαντικά το αιμοδοτικό πρόγραμμα των εθελοντικών οργανώσεων.

Υπό το φως των παρατηρήσεων αυτών, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να διαβουλευθεί με τους πιο πάνω εκπροσώπους και να εξετάσει τις ανησυχίες τους, διαβούλευση η οποία έγινε σε μεταγενέστερο στάδιο, όπου και επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των πλευρών και διαμορφώθηκε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου αυτού.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με τα πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

30 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων