Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £12.072.000 και έσοδα ύψους £5.937.000.

Τα έσοδα του ταμείου για το 2007 θα προέλθουν κυρίως από έμμεσους φόρους (£5.690.000), οι οποίοι αναλύονται σε επιβολή τέλους ύψους £0,13/KWh επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που επιβάλλεται βάσει σχετικής νομοθεσίας από την 1η Αυγούστου 2003. Στον ίδιο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται επίσης πρόβλεψη για έσοδα που προέρχονται από επενδύσεις ύψους £247.000 [έναντι £430.000 (εγκεκριμένες) για το 2006]. Σημειώνεται ότι η επένδυση των αποθεμάτων του Ειδικού Ταμείου γίνεται πάντοτε ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου για το 2007 αφορούν επιχορηγήσεις £11.170.000 [έναντι £6.857.400 (εγκεκριμένες) για το 2006]. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, συνεχίζονται και κατά το έτος 2007 διάφορα σχέδια ενθάρρυνσης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), όπως και της εξοικονόμησης ενέργειας. Τα κυριότερα σχέδια έχουν ως ακολούθως:

· Επιδότηση ή χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ (αιολικής, φωτοβολταϊκών, ηλιακής, υδροηλεκτρικής, βιομάζας κ.ά.), καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.

· Συνέχιση της παροχής χορηγίας για θερμομόνωση νέων κατοικιών σε ορεινές και μη ορεινές περιοχές για ακόμη ένα έτος.

· Κάλυψη του σχεδίου χορηγιών (με ισχύ μέχρι το 2010) για παροχή χορηγίας για θερμομόνωση των υφιστάμενων κατοικιών.

Το συνολικό κόστος που υπολογίζεται να προκύψει από την παράταση κατά ένα έτος του μέτρου για θερμομόνωση νέων κατοικιών, όπως και από τη συνέχιση του μέτρου θερμομόνωσης των υφιστάμενων κατοικιών, σε ορεινές και μη ορεινές περιοχές, υπολογίζεται για το 2007 σε £5.400.000.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση τις πρόνοιες του πενταετούς σχεδίου δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας, έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η διάθεση ετησίως κονδυλίου ύψους £500.000 από το υπό αναφορά ταμείο για αγορά και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού (για την περίοδο 2006-2010).

Τέλος, για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια για τα επόμενα χρόνια (2006-2010) προβλέπεται ετήσια δαπάνη ύψους £500.000 για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, με ποσοστό 30% (£150.000 ετησίως) του πιο πάνω ποσού να καλύπτεται από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και το υπόλοιπο 70% (£350.000 ετησίως) από τους προϋπολογισμούς των υπουργείων.

Πέραν των πιο πάνω, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός προβλέπει μεταξύ άλλων λειτουργικές δαπάνες ύψους £172.000, δαπάνες για εκπαίδευση προσωπικού (συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.) ύψους £100.000, για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνα £570.000 και για εκδόσεις και δημοσιότητα £60.000.

Το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του 2007 θα είναι £7.725.000. Μέρος του ποσού αυτού θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη των αυξημένων υποχρεώσεων του ταμείου κατά τα επόμενα έτη, όταν πέραν των επενδυτικών ενισχύσεων θα παρέχονται και λειτουργικές ενισχύσεις στα μεγάλα αιολικά, όπως και στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, άρχισε η καταβολή λειτουργικών επιδοτήσεων για τα φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν ενωθεί με το δίκτυο και υπολογίζεται στο τέλος του 2007 να αρχίσει η καταβολή λειτουργικών επιδοτήσεων για τα μεγάλα εμπορικά αιολικά συστήματα. Ήδη έχουν εγκριθεί από την επιτροπή διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου, για σκοπούς επιδότησης της παραγόμενης κιλοβατώρας, εγκαταστάσεις αιολικών, δυναμικότητας 205 MW.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για εξασφάλιση επιδοτήσεων από το υπό αναφορά ταμείο είναι χρονοβόρες και ότι δεν έχουν προβλεφθεί οποιαδήποτε κονδύλια για μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης διαδικασιών που αφορούν τον πολίτη. Συναφώς, οι παριστάμενοι αρμόδιοι συμφώνησαν ότι υπάρχουν προβλήματα στη διεκπεραίωση των διάφορων αιτήσεων που υποβάλλονται λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού και ότι η υπηρεσία στελεχώνεται με έκτακτο προσωπικό, το οποίο εργάζεται υπερωριακά, όπως και κατά τα Σαββατοκυρίακα. Όπως συναφώς ανέφεραν, παρά τη μερική ενίσχυση που δόθηκε πρόσφατα στην υπηρεσία από το Υπουργείο Οικονομικών, η στελέχωση της υπηρεσίας σε μόνιμη βάση πρέπει να διευθετηθεί εντός του 2007, διαφορετικά θα πρέπει να εξευρεθούν άλλες λύσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, η παροχή μέρους των εργασιών στον ιδιωτικό τομέα. Συναφώς, κατέθεσαν ενδεικτικά στοιχεία για το χρόνο διεκπεραίωσης διάφορων τύπων αιτήσεων, αναφέροντας ότι διεκπεραιώνονται δέκα αιτήσεις ημερησίως για εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και τέσσερις αιτήσεις ημερησίως αναφορικά με θερμομονώσεις κατοικιών.

Οι ίδιοι αρμόδιοι ενημέρωσαν επίσης την επιτροπή για τα ακόλουθα:

· Προωθείται η αφαλάτωση νερού με τη χρήση ΑΠΕ και γι’ αυτό έχει περιληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό συμβολική πρόνοια για διερεύνηση τρόπων υλοποίησης του έργου.

· Καταβάλλονται προσπάθειες για εκταμίευση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κονδυλίων για σκοπούς εγκατάστασης ηλιακών θερμοσιφώνων και διπλών τζαμιών στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπως και για μια σειρά άλλων έργων, όπως είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε όλα τα σχολεία της Κύπρου και η λειτουργία λατομείου με τη μέθοδο της τοποθέτησης κατόπτρων για σκοπούς παραγωγής ατμού και κατ’ επέκταση ενέργειας.

· Αναφορικά με την παραγωγή αιολικής ενέργειας, εξετάζονται όλες οι θέσεις και κυρίως αυτές που αναφέρονται στον επηρεασμό του περιβάλλοντος και για το θέμα θα υποβληθεί έκθεση στην αρμόδια υπουργική επιτροπή.

· Οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ενεργειακή απόδοση από ΑΠΕ σε ποσοστό 6% μέχρι το 2010 και 9% μέχρι το 2012 θα ξεπεραστούν κατά πολύ, εάν δοθούν εγκρίσεις για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

Τέλος, μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τους αριθμούς και τις κατηγορίες των υποβληθεισών αιτήσεων για εξασφάλιση επιχορηγήσεων, σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα σχέδια, όπως και με τους αριθμούς και τις κατηγορίες αυτών που έχουν επωφεληθεί από τις επιχορηγήσεις αυτές μέχρι σήμερα. Στα στοιχεία αυτά ζήτησαν επίσης να περιλαμβάνεται και το συνολικό ύψος των δαπανών που έχουν γίνει για σκοπούς καταβολής επιχορηγήσεων βάσει των εν ισχύι σχεδίων, οι οποίες έχουν βασιστεί στις εισπράξεις από την επιβολή του ειδικού τέλους επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παριστάμενοι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν τα στοιχεία αυτά στην επιτροπή πριν από την έγκριση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2007 Νόμος του 2007».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

30 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων