Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεσή της. Ύστερα όμως από εισήγηση ορισμένων πλευρών της Βουλής, το νομοσχέδιο αποφασίστηκε να παραπεμφθεί για επανεξέταση από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και στις 29 Ιανουαρίου 2007. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στα πλαίσια της επανεξέτασης αυτής, η επιτροπή επικεντρώθηκε στη συζήτηση για εισαγωγή διατάξεων στον προτεινόμενο νόμο, που να ρυθμίζουν τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης κατά την εκπόνηση ή τροποποίηση των τοπικών σχεδίων.

Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, υπέβαλε σχετική εισήγηση για τη ρύθμιση του θέματος αυτού. Ειδικότερα, εισηγήθηκε την εισαγωγή διατάξεων στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών κατά την εκπόνηση ή τροποποίηση τοπικού σχεδίου θα λαμβάνει υπόψη τις παραστάσεις που είναι δυνατό να κατατεθούν από κάθε ενδιαφερόμενο σε δημόσια ακρόαση, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με διαδικασία που θα καθορίζεται με εντολή που θα εκδίδεται από τον ίδιο.

2. Η διάρκεια της δημόσιας ακρόασης δε θα μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξής της. Σε περίπτωση όμως που ο Υπουργός Εσωτερικών διαπιστώνει ότι η πιο πάνω προθεσμία δεν επαρκεί για την κατάθεση του συνόλου των παραστάσεων σε δημόσια ακρόαση, να δύναται να αποφασίσει οριστικά για τις παραστάσεις που θα κατατεθούν κατά την ακρόαση αυτή, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα κατάθεσης αντιπροσωπευτικών παραστάσεων.

3. Οι παραστάσεις οι οποίες δε θα καταστεί δυνατό να παρουσιαστούν κατά τη δημόσια ακρόαση θα λαμβάνονται υπόψη από τον Υπουργό Εσωτερικών, όπως και οποιεσδήποτε άλλες απόψεις και εισηγήσεις υποβάλλονται σ’ αυτόν, σύμφωνα με σχετική διαδικασία που καθορίζεται στον προτεινόμενο νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε την πάνω εισήγηση που υπέβαλε το Υπουργείο Εσωτερικών και ενσωμάτωσε τις πιο πάνω πρόνοιες στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007».

31η Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων