Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Ιανουαρίου 2007. Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους £31.500.000 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα:

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ως εξής:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2007

£

1. Κυβερνητική χορηγία

------------

2. Τέλη/Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα

1.000.000

3. Σύναψη δανείων

30.000.000

4. Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας

-----------

5. Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, κληροδοτήματα, εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα κ.ά.

500.000

6. Τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς

---------

7. Άλλα έσοδα

---------
  ______________
Σύνολο εσόδων £31.500.000

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα αναλύονται ως εξής:

Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2007

£

1. Τρέχουσες δαπάνες

2.506.255

2. Λειτουργικές δαπάνες

1.263.800

3. Διαχειριστικά έξοδα

2.251.000

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

24.775.175

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

703.770
  ______________
Σύνολο δαπανών £31.500.000

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια περιορισμού των δαπανών σύμφωνα και με τη γενική πολιτική στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες για τα έργα υποδομής και τις άλλες αναγκαίες εργασίες για την ίδρυση και λειτουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο προγραμματίζεται να αρχίσει τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007 με έδρα του τη Λεμεσό.

2. Ο προϋπολογισμός έχει καταρτισθεί με βάση τις ανάγκες των ακόλουθων σχολών κατά τμήματα:

α. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών:

i. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής.

ii. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

iii. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

β. Σχολή Υπηρεσιών Υγείας:

Τμήμα Νοσηλευτικής.

γ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας:

i. Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

ii. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας.

δ. Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος:

i. Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

ii. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

ε. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας:

i. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

ii. Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας και το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος προγραμματίζεται να αρχίσουν τη λειτουργία τους το 2008. Ο διορισμός και η ανάληψη καθηκόντων του ακαδημαϊκού προσωπικού θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το έτος 2007, με εξαίρεση τα πιο πάνω δύο τμήματα, για τα οποία θα προσφερθεί διορισμός από το 2008.

Ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δήλωσε ότι φέτος ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ παρουσιάζεται πολύ αυξημένος σε σύγκριση με τον περσινό, που παρουσίαζε έσοδα ύψους £4.218.275, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διαμόρφωση του φετινού προϋπολογισμού, η οποία έγινε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα μεγάλο μέρος του φετινού προϋπολογισμού θα διατεθεί για κατασκευαστικά έργα, βελτιωτικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού.

Όπως επίσης δήλωσε ο πιο πάνω εκπρόσωπος, το ΤΕΠΑΚ είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007, με οκτώ τμήματα και με έδρα του τη Λεμεσό όπου θα λειτουργούν οι τέσσερις από τις πέντε σχολές του, διότι η Σχολή Υπηρεσιών Υγείας, που περιλαμβάνει το Τμήμα Νοσηλευτικής, θα λειτουργεί στη Λευκωσία. Όπως επίσης δήλωσε, υπολογίζεται ότι σε κάθε τμήμα θα φοιτούν γύρω στους 30 - 35 φοιτητές ανά έτος· επιπρόσθετα 250 φοιτητές θα φοιτούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής, οπότε θα ανέρχονται συνολικά περίπου στους 400 - 500 φοιτητές ετησίως. Αναμένεται επίσης να φοιτήσουν και 3 - 4 ξένοι φοιτητές. Σύμφωνα με το γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος ενώπιον της επιτροπής και στο οποίο περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψήφιους φοιτητές, επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός όλων των τμημάτων του ΤΕΠΑΚ θα κατευθύνεται από τέσσερις βασικούς στόχους. Ειδικότερα:

· Την υψηλή επιστημονική, τεχνική και επαγγελματική επάρκεια στην εκπαίδευση των φοιτητών του.

· Την υψηλή ποιότητας έρευνα, που θα είναι ικανή να υπερβαίνει γόνιμα τα παραδοσιακά σύνορα ανάμεσα στη βασική και στην εφαρμοσμένη έρευνα, προκειμένου να προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και να επιτρέπει στην Κύπρο να παραμένει σημαντικός εταίρος στο σύγχρονο ευρωπαϊκό, κυρίως, καταμερισμό των πόρων που διατίθενται για την έρευνα.

· Το διεπιστημονικό προσανατολισμό τόσο στη συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών όσο και στη στελέχωση των τμημάτων, προκειμένου το πανεπιστήμιο αυτό να εισέλθει εξαρχής και να παραμείνει στην πρωτοπορία των επιστημονικών, των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών εξελίξεων στον τόπο και διεθνώς.

· Τη συνεργασία με την τοπική βιομηχανία και οικονομία για χάρη της καινοτομίας και της συνολικής βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού, διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του και υπέβαλε αριθμό διευκρινιστικών ερωτήσεων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της.

Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους να την ενημερώσουν για διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ, καθώς και να της δοθούν περισσότερα στοιχεία σε σχέση με συγκεκριμένα άρθρα του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, η ζητηθείσα ενημέρωση περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

· Τη σύναψη δανείων ύψους £30 εκατομ. (πόσο έγκαιρα μπορεί να εξασφαλιστεί ένα τόσο μεγάλο δάνειο, ώστε να μπορέσει το ΤΕΠΑΚ να λειτουργήσει όπως προγραμματίστηκε το Σεπτέμβριο του 2007).

· Τις κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες για τις οποίες απαιτείται κονδύλι ύψους £9.827.125 (μεταξύ άλλων, για τις ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις ιστορικών κτιρίων στο κέντρο της Λεμεσού κ.λπ.).

· Τη διαδικασία επιλογής και εκλογής του ακαδημαϊκού προσωπικού και ποια ήταν μέχρι στιγμής η ανταπόκριση από πλευράς των ενδιαφερόμενων αιτητών.

· Την έγκαιρη και σωστή διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών όλων των τμημάτων.

· Το ύψος των διδάκτρων (Κυπρίων και ξένων φοιτητών).

· Την ενδεχόμενη δημιουργία νέων τμημάτων.

· Τη χωροθέτηση του ΤΕΠΑΚ (σε ποιες συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου της Λεμεσού θα λειτουργήσει, ενημέρωση για την πρόοδο των απαλλοτριώσεων, τις ενοικιάσεις κτιρίων κ.λπ. κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ, καθώς και για τη χωροταξική ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ κατά τα προσεχή χρόνια.).

· Το ύψος των διάφορων επιδομάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού (ειδικά επιδόματα, τιμητικά επιδόματα, μεταφορικά, ημερήσια αποζημίωση κ.λπ.).

· Το καθεστώς των υφιστάμενων φοιτητών της Νοσηλευτικής Σχολής, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ένταξη της Νοσηλευτικής Σχολής στο ΤΕΠΑΚ και την ενδεχόμενη αναβάθμιση του πτυχίου τους. Επίσης κατά πόσο υπάρχει προγραμματισμός ετοιμασίας προγραμμάτων εξομοίωσης και άλλων τίτλων σπουδών και αναβάθμισής τους σε πανεπιστημιακό τίτλο.

· Τη μεταφορά/ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΤΙ στο ΤΕΠΑΚ και τη διασφάλιση της επαγγελματικής τους ανέλιξης.

· Το καθεστώς παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

· Τον προγραμματισμό και την προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιχορήγησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, λαμβανομένου υπόψη ότι στον προϋπολογισμό παρουσιάζεται μειωμένο το σχετικό κονδύλι.

· Τα δικαιώματα εμπειρογνωμόνων/συμβούλων για εκπόνηση μελετών ή αγορά συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών για τις ανάγκες του ΤΕΠΑΚ (περισσότερα στοιχεία για το ποιες θα είναι οι ανάγκες αυτές και πού θα εστιάζονται οι εν λόγω μελέτες κ.λπ.).

· Τη δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και επίσης τη λειτουργία υψηλών προδιαγραφών βιβλιοθήκης στη βάση ηλεκτρονικών δεδομένων και σε κοινό επίπεδο πρόσβασης και από τα τρία πανεπιστήμια που θα λειτουργούν στην Κύπρο.

Ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, αφού ομαδοποίησε τα διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν, έδωσε αναλυτικές απαντήσεις προς την επιτροπή και δεσμεύτηκε να αποστείλει το συντομότερο και γραπτώς τις απαντήσεις του (συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της επιτροπής με επιστολή του προς αυτήν, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2007, απέστειλε σύνοψη των απαντήσεων στα διάφορα ερωτήματα που του υποβλήθηκαν.).

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού δήλωσε ότι η σύναψη των δανείων που αναφέρεται στον πίνακα εσόδων του προϋπολογισμού και ανέρχεται στα £30 εκατομ. θα γίνει με όρους που θα τεθούν από την κυβέρνηση, θα είναι επ’ ονόματι του ΤΕΠΑΚ, αλλά η αποπληρωμή τους θα γίνεται από την κυβέρνηση μέσω του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, υπάρχει ήδη ανειλημμένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προωθηθεί η όλη διαδικασία δανειοδότησης. Όπως επισήμανε επίσης ο ίδιος, για τη σύναψη των δανείων αυτών θα τηρηθεί η διαδικασία που ακολουθείται από το Υπουργείο Οικονομικών για τη δανειοδότηση της κυβέρνησης, η οποία πραγματοποιείται ταχύτατα και με γοργούς ρυθμούς (π.χ. διαδικασία δανειοδότησης από διεθνείς οργανισμούς/ιδρύματα), οπότε δεν τίθεται θέμα ανησυχίας για οποιαδήποτε ενδεχόμενη καθυστέρηση όσον αφορά την έγκαιρη έναρξη λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, στα πλαίσια της πιο πάνω ενημέρωσης, δήλωσε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να μεριμνήσει να συναφθούν έγκαιρα τα δάνεια των £30 εκατομ., διότι τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, ώστε να μπορέσουν να γίνουν όλα όσα πρέπει, για να καταστεί δυνατή η λειτουργία του ΤΕΠΑΚ το Σεπτέμβριο του 2007, όπως έχει εξαγγελθεί εδώ και καιρό.

Περαιτέρω, η επιτροπή επισημαίνει ότι θα πρέπει οι κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες, για τις οποίες προβλέπεται αρκετά υψηλό κονδύλι, να προωθηθούν έγκαιρα χωρίς καθυστερήσεις τηρώντας αυστηρά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία θα πρέπει να τεθούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού αυτού, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2007 Νόμος του 2007».

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του θέματος στην ολομέλεια του σώματος στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

 

 

16 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων