Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Ντίνα Ακκελίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2007, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει έσοδα ύψους £2.103.000, που προέρχονται από κρατική χορηγία, και έξοδα ύψους £2.102.466. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν:

1. Λειτουργικές δαπάνες ύψους £1.967.456 κατανεμημένες σε:

α. δαπάνες αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του συμβουλίου ύψους £24.300.

β. αποδοχές προσωπικού ύψους £912.977 (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές και συνεισφορές του εργοδότη ύψους £204.493) και

γ. άλλες δαπάνες ύψους £1.030.179.

2. Αναπτυξιακές δαπάνες ύψους £65.010.

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους £70.000.

Ειδικότερα, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν εβδομήντα τέσσερις θέσεις ως ακολούθως:

· μια θέση γενικού διευθυντή,

· τέσσερις θέσεις διευθυντών,

· δεκατέσσερις θέσεις Ανώτερων Λειτουργών Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας,

· είκοσι πέντε θέσεις Λειτουργών Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας,

· μια θέση γραμματειακού λειτουργού και

· είκοσι εννέα θέσεις γραφέων.

Από αυτές οι πενήντα συνολικά είναι νέες θέσεις.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που δόθηκε από τους αρμοδίους ενώπιον της επιτροπής, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, για τις είκοσι τέσσερις θέσεις που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2006, εκ των οποίων οι δεκαοκτώ έχουν πληρωθεί και οι έξι παραμένουν κενές, περιλήφθηκε πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2007 για ολόκληρο το χρόνο. Για τις είκοσι δύο νέες θέσεις (δύο θέσεις διευθυντών, πέντε θέσεις ανώτερων λειτουργών, δέκα θέσεις λειτουργών και πέντε θέσεις γραφέων) η πρόνοια που περιλήφθηκε καλύπτει περίοδο έξι μηνών μόνο. Για τις άλλες είκοσι οκτώ νέες θέσεις (πέντε θέσεις ανώτερων λειτουργών, έξι θέσεις λειτουργών και δεκαεπτά θέσεις γραφέων), η πλήρωση των οποίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2007, περιλήφθηκε πρόνοια για ένα μήνα μόνο.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δήλωσε πως το οργανόγραμμα και γενικά η δομή του Οργανισμού υλοποιείται με βάση σχετική έκθεση εμπειρογνωμόνων. Επιπρόσθετα, ο ίδιος δήλωσε πως στόχος του Οργανισμού είναι η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) το 2008. Ήδη, τόνισε, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, της μελέτης για το σχέδιο του ΓΕΣΥ και προωθείται η δεύτερη φάση, που αφορά την εφαρμογή του, για την οποία θα προκηρυχθούν προσφορές. Για τη διαδικασία της δεύτερης φάσης δήλωσε ότι διαπιστώθηκε ένα νομικό πρόβλημα για το οποίο ζητήθηκε η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Η εν λόγω γνωμάτευση δόθηκε και θα μελετηθεί, έτσι ώστε να ακολουθηθεί η πλέον νόμιμη διαδικασία για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης εφαρμογής του σχεδίου του ΓΕΣΥ.

Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού ήταν τα ακόλουθα:

1. Η εκπαίδευση Ιατρών Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας (προβλέπεται πρόνοια για ποσό ύψους £50.000) (άρθρο 632).

2. Η μίσθωση υπηρεσιών (προβλέπεται πρόνοια για ποσό ύψους £650.000) (άρθρο 330).

3. Ο υφιστάμενος αριθμός ιατρών που θα καλύπτουν τον προτεινόμενο θεσμό του οικογενειακού γιατρού.

4. Το οργανόγραμμα και οι μισθολογικές κλίμακες των διευθυντών σε σχέση με τις μισθολογικές κλίμακες των Ειδικών Ιατρών που προσλαμβάνονται στο δημόσιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και αφού μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή καταθέτει την παρούσα έκθεση για λήψη απόφασης από την ολομέλεια του σώματος.

 

 

24 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων