Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 9 Οκτωβρίου 2006 και 15 Ιανουαρίου 2007. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ) και της Υπάτης Αρμοστίας Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (United Nations High Commissioner for Refugees).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σε σχέση με το δικαίωμα των πολιτών και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα σε όλη την Ένωση.

Η υπό αναφορά Οδηγία απλουστεύει και ενοποιεί το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αποτελείτο από δύο κανονισμούς, εννέα Οδηγίες και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των πιο πάνω πολιτών.

Με τον προτεινόμενο νόμο αντικαθίσταται η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και διαμονής των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους και προβλέπονται σ’ αυτόν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Απλοποιείται και ενισχύεται το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στη Δημοκρατία των πολιτών της Ένωσης.

2. Διευκολύνεται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στη Δημοκρατία των μελών των οικογενειών πολίτη της Ένωσης, με στόχο να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας με την ευρύτερή της έννοια.

3. Απλουστεύονται οι όροι και οι διατυπώσεις για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων. Ωστόσο, το δικαίωμα διαμονής για περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις μήνες υπόκειται σε όρους που διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι διαμονής δε θα αποτελούν υπέρμετρο βάρος στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας.

4. Καθιερώνεται το δικαίωμα μόνιμης διαμονής, ώστε, έπειτα από συνεχή διαμονή πέντε ετών στη Δημοκρατία, ο πολίτης της Ένωσης να αποκτά δικαίωμα μόνιμης διαμονής, το οποίο, εφόσον αποκτηθεί, παύει να τελεί υπό όρους.

5. Διασαφηνίζονται και οριοθετούνται οι περιορισμοί που μπορούν να επιβληθούν στα πιο πάνω δικαιώματα για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας. Περαιτέρω, οριοθετείται η δυνατότητα απαγόρευσης ή τερματισμού της διαμονής και κατοχυρώνεται η προστασία στα πλαίσια της εφαρμογής μέτρων περιοριστικών των πιο πάνω δικαιωμάτων.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις διατύπωσαν ορισμένες διαφωνίες και επιφυλάξεις για ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου. Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγήθηκαν την προσθήκη στο κείμενο του νομοσχεδίου προνοιών με τις οποίες να παρέχεται η δυνατότητα στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του να υποβάλλουν ιεραρχική προσφυγή εναντίον των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής.

Σε σχέση με την πιο πάνω εισήγηση, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε πως, για σκοπούς συμμόρφωσης του προτεινόμενου νόμου με το κοινοτικό κεκτημένο, η αναθεώρηση των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής σε δεύτερο βαθμό θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητο διοικητικά και λειτουργικά όργανο.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, τοποθετούμενος στο πιο πάνω θέμα, δήλωσε πως το υπουργείο κατανοεί την ανάγκη λειτουργίας της αναφερόμενης πιο πάνω αναθεωρητικής αρχής, επειδή όμως το όλο θέμα χρήζει ενδελεχούς μελέτης από την εκτελεστική εξουσία, η τελευταία προτίθεται να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος των τριών μηνών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, παρ’ όλο που υιοθετεί ως θέμα αρχής την ανάγκη δημιουργίας δευτεροβάθμιου, ανεξάρτητου λειτουργικά οργάνου, για να υπάρχει η δυνατότητα μελέτης και αναθεώρησης των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής σε σχέση με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, αποφάσισε να μην επιφέρει η ίδια τροποποίηση του νομοσχεδίου για την εισαγωγή σ’ αυτό διατάξεων που να διέπουν αυτό το θέμα και να αναμένει τη ρύθμισή του από την εκτελεστική εξουσία, στη βάση των όσων λέχθηκαν κατά τη συζήτηση του όλου θέματος από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Περαιτέρω, αποφάσισε να επιφέρει μόνο ορισμένες βελτιώσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου, οι οποίες δεν αφορούν ουσιαστικές πρόνοιές του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2007».

Παράλληλα, η επιτροπή καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατό τη δέσμευση που ανέλαβαν εκπρόσωποί του ενώπιόν της για νομοθετική ρύθμιση της αναφερόμενης πιο πάνω αναθεωρητικής αρχής, η οποία θα έχει αρμοδιότητα να εξετάζει διοικητικές προσφυγές κατά των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής.

Επιπρόσθετα και με την ευκαιρία της ψήφισης της υπό αναφορά νομοθεσίας, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να καταθέσει το συντομότερο δυνατό νομοσχέδιο με το οποίο να παρέχονται στα μέλη των οικογενειών πολιτών της Δημοκρατίας τα ίδια δικαιώματα με αυτά που παρέχονται με την υπό συζήτηση νομοθεσία στα μέλη των πολιτών άλλων κρατών μελών.

 

 

16 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων