Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμος του 2007» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Κανονισμοί του 2007»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Ανδρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Νικόλας Παπαδόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2007. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Βιομηχανίας (Ενέργεια) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου [Ν. 99(Ι) του 2004] και η υιοθέτηση του προτεινόμενου νόμου για λόγους εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 αναφορικά με τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται μηχανισμός που επιτρέπει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, μόνο εφόσον χορηγηθεί άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου και τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στην εν λόγω άδεια. Στο νομοσχέδιο καθορίζονται επίσης, πρώτον, η διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και, δεύτερον, διασφαλίζεται η δυνατότητα κρατικής συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι ο καθορισμός των νομικών, τεχνικών, εμπορικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών όρων βάσει των οποίων θα γίνεται η χορήγηση των τριών αδειών στις εταιρείες πετρελαιοειδών που υποβάλλουν αίτηση. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποτελούν το εργαλείο εφαρμογής του υπό αναφορά νόμου και προς το σκοπό αυτό ενσωματώνουν όλες εκείνες τις απαραίτητες πρόνοιες που καθορίζουν σε λεπτομέρεια το διαδικαστικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα γίνεται η χορήγηση αδειών και η περαιτέρω διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με όσα περιέχονται στο επεξηγηματικό σημείωμα το οποίο συνοδεύει το κείμενο του υπό εξέταση νομοσχεδίου και των υπό εξέταση κανονισμών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 16/2005, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2005, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προέβη σε τροποποίηση του υφιστάμενου περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμου, ώστε όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες για το σκοπό αυτό να βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προέβη, σε συνεργασία με συμβουλευτικό οίκο και τη Νομική Υπηρεσία, στην ετοιμασία των υπό εξέταση κανονισμών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 6/2006, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2006, αποφάσισε να εγκρίνει το εν λόγω νομοσχέδιο και τους εν λόγω κανονισμούς.

2. Όπως είναι γνωστό, η ευρωπαϊκή Οδηγία 94/22/ΕΚ εκδόθηκε, με σκοπό να θεσπιστούν κοινοί κανόνες που να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες χορήγησης των αδειών αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων είναι ανοικτές για όλους τους φορείς που διαθέτουν τις αναγκαίες δυνατότητες.

Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να καθορίζουν τις περιοχές μέσα στην επικράτειά τους που θα διαθέσουν για διεξαγωγή δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Η Οδηγία καθορίζει τις διαδικασίες χορήγησης αδειών και απαιτεί όπως διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και διαφάνεια των κριτηρίων παραχώρησης αδειών και η ίση μεταχείριση των ενδιαφερόμενων φορέων.

3. Η υποχρέωσή μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούσε την υιοθέτηση του υφιστάμενου νόμου μέχρι την 1η Μαΐου 2004.

4. Δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης από το κοινοτικό κεκτημένο.

5. Οι κυριότερες τροποποιήσεις που έχουν γίνει στην υφιστάμενη νομοθεσία συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα:

α. Όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες, με βάση το υπό αναφορά νομικό πλαίσιο, θα βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του αρμόδιου υπουργού, ενώ η τελική έγκριση των αδειών θα αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου.

β. Μείωση των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής από δώδεκα σε επτά, με σκοπό την καλύτερη, αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη λειτουργία της. Η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής καθορίστηκε με βάση τη σύνθεση της αντίστοιχης υπουργικής επιτροπής με επιπρόσθετη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, του διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας και του διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ή εκπροσώπων τους.

γ. Υιοθέτηση τριών αδειών (άδεια αναζήτησης, άδεια έρευνας και άδεια εκμετάλλευσης), σε αντίθεση με την υφιστάμενη νομοθεσία που προνοεί για δύο άδειες (άδεια αναζήτησης και άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης).

δ. Εισαγωγή κατάλληλων προνοιών που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος τόσο στα πλαίσια της άδειας έρευνας όσο και στα πλαίσια της άδειας εκμετάλλευσης.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

 

17 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων