Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου 2006 και στις 15 Ιανουαρίου 2007. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να τερματιστεί η άνιση φορολογική μεταχείριση διάφορων προϊόντων επί των οποίων επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος κατανάλωσης υψηλότερος, σε σχέση με ανάλογα προϊόντα που διατίθενται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση των φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στα ακόλουθα είδη:

1. Ενδύματα από γουνοδέρματα [κωδικός Σ.Ο. 4303 (κλάση) 9)].

2. Κρουνούς, αναμείκτες, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα (κλάση 10).

3. Είδη από πορσελάνη [κωδικός Σ.Ο. 6911 (κλάση 11(β)].

4. Απομιμήσεις τυριών [κωδικοί Σ.Ο. 1901 και 2106 (κλάση 12)].

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά τη θέσπιση της βασικής νομοθεσίας για τους φόρους κατανάλωσης, στις 29 Απριλίου 2004, υιοθετήθηκαν ελάχιστοι συντελεστές φόρων κατανάλωσης αναφορικά με τα εναρμονισμένα προϊόντα (αλκοόλη, αλκοολούχα ποτά, καπνικά και ενεργειακά προϊόντα) και διατηρήθηκαν οι φόροι κατανάλωσης που επιβάλλονταν πριν από την ένταξη της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα μη εναρμονισμένα προϊόντα. Η διατήρηση των ίδιων συντελεστών φόρων κατανάλωσης στα μη εναρμονισμένα προϊόντα έγινε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν φορολογικές επιβαρύνσεις σε προϊόντα που δεν είναι εναρμονισμένα, υπό τον όρο ότι οι επιβαρύνσεις αυτές δε θα συνεπάγονται διατυπώσεις στη διάβαση των συνόρων κατά τη συναλλαγή μεταξύ κρατών μελών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιβολή και είσπραξη φόρων κατανάλωσης στα υπό αναφορά προϊόντα τα οποία αποστέλλονται στην Κύπρο από άλλα κράτη μέλη δε διέπεται από οποιεσδήποτε διατυπώσεις που να παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων αυτών κατά την είσοδό τους στη Δημοκρατία. Συνεπώς, δεν υφίστανται περιθώρια φυσικού ελέγχου κατά την άφιξη των υπό αναφορά προϊόντων για τη διαπίστωση της ορθότητας των ποσών που εισπράττονται ως φόρος κατανάλωσης. Συναφώς, βάσει διοικητικής διαδικασίας που έχει ειδικά καθοριστεί για σκοπούς διευκόλυνσης της ελεύθερης διακίνησης των εν λόγω προϊόντων, πρόσωπα που παραλαμβάνουν τα προϊόντα αυτά ή οι αντιπρόσωποί τους οφείλουν να υποβάλουν δήλωση άφιξής τους εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την ημερομηνία άφιξης των προϊόντων στον πρώτο τόπο προορισμού, με την υποχρέωση να καταβάλουν το φόρο κατανάλωσης το αργότερο σε διάστημα δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους, εκτός εάν αυτά εντός της πιο πάνω προθεσμίας επαναποσταλούν σε άλλα κράτη μέλη ή εξαχθούν ή εναποτεθούν σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, πέραν της δυσκολίας φυσικού ελέγχου και διαπίστωσης της ορθότητας των καταβλητέων φόρων κατανάλωσης, ορισμένα από τα πιο πάνω προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα γουνοδέρματα, με την επιβολή φόρων κατανάλωσης καθίστανται λιγότερο ανταγωνιστικά, σε σχέση με τα ίδια προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα οποία δεν επιβάλλεται τέτοιος φόρος. Περαιτέρω, για κάποια από τα αναφερόμενα είδη, όπως είναι τα προϊόντα που αφορούν απομιμήσεις τυριών, δημιουργούνται συνθήκες δυσμενούς μεταχείρισης, καθότι τα τυριά τα οποία παρασκευάζονται από γάλα δεν υπόκεινται σε φορολογική επιβάρυνση, ενώ οι απομιμήσεις τυριών που βασίζονται σε φυτικά προϊόντα, παραδείγματος χάριν σόγια, σιτάρι κ.ά., επιβαρύνονται με υψηλούς φόρους κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να διατίθενται στους καταναλωτές σε υψηλές τιμές.

Τέλος, όσον αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα που αναφέρονται πιο πάνω, δηλαδή τους κρουνούς, αναμείκτες και άλλα συναφή είδη όπως και τα είδη από πορσελάνη, σύμφωνα με τους ίδιους αρμοδίους, τα έσοδα από τους επιβλητέους φόρους κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλά, λόγω των μειωμένων ποσοτήτων που εισάγονται στη Δημοκρατία. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αναγκαίο διοικητικό κόστος για την είσπραξη των εν λόγω φόρων να είναι δυσανάλογα υψηλό, σε σχέση με τις πραγματικές εισπράξεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων που εκπροσωπούνται στην επιτροπή τάσσονται υπέρ της ψήφισης σε νόμο του μέρους εκείνου του νομοσχεδίου που αφορά την κατάργηση των φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα που αφορούν απομιμήσεις τυριών.

3. Αναφορικά με την προτεινόμενη κατάργηση των φόρων κατανάλωσης στα υπόλοιπα προϊόντα, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται εναντίον, ενώ τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δηλώνουν ότι τάσσονται εναντίον της κατάργησης των φόρων κατανάλωσης αναφορικά με τα γουνοδέρματα, κρουνούς, αναμείκτες, μικροεξαρτήματα λουτρών, προσαρτήματα ειδών υγιεινής και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από άλλα υλικά επιστρωμένα ή επικαλυμμένα με πολύτιμα μέταλλα για λόγους αρχής. Συναφώς, έχουν καταθέσει τις ακόλουθες θέσεις:

«Στα πλαίσια της τελευταίας φορολογικής μεταρρύθμισης του 2002 είχε συναποφασιστεί και επιβληθεί αυξημένος συντελεστής φόρου κατανάλωσης σε ορισμένα είδη τα οποία χαρακτηρίζονται ως είδη πολυτελείας και ειδικότερα στα προϊόντα που αναφέρονται πιο πάνω και για τα οποία με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση των ισχυόντων φόρων κατανάλωσης.

Η επιβολή πρόσθετου φόρου κατανάλωσης επί των ειδών αυτών είχε αποφασισθεί ως μία συμβολική κίνηση και εν γνώσει του γεγονότος ότι το κράτος δε θα αποκόμιζε σημαντική χρηματική ωφέλεια από τις εισπράξεις φόρων κατανάλωσης επί των ειδών αυτών.

Στην παρούσα φάση, η προτεινόμενη από την κυβέρνηση κατάργηση των ισχυόντων φόρων κατανάλωσης επί των συγκεκριμένων ειδών πολυτελείας στέλνει λανθασμένα μηνύματα για το ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της και συνεπώς η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε απόσυρση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, για αποκατάσταση της εικόνας που έχει δημιουργηθεί.».

 

 

 

 

16 Ιανουαρίου 2007

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων