Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τo νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δεκαπέντε συνεδρίες της, που πραγματοποίησε στο διάστημα μεταξύ 27 Ιουνίου και 12 Δεκεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συνεργείων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΠΣΙΣΜΟ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΠΑΣΙΚΤΕΟ), του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Μηχανολόγων Αυτοκινήτων και των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε αρχικά στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την εκτελεστική εξουσία, είναι η εισαγωγή μιας ενιαίας νομοθεσίας η οποία να ρυθμίζει θέματα που άπτονται της σύστασης και της εύρυθμης λειτουργίας των ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και των υποχρεώσεων και του ελέγχου των ιδιοκτητών των κέντρων, των εργαζομένων σ’ αυτά και γενικά όλων των εμπλεκομένων στην επιθεώρηση των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ειδικότερα με το εν λόγω νομοσχέδιο εισάγονται κριτήρια αναφορικά με τους τεχνικούς ελέγχους που διενεργούνται στα ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των ελέγχων αυτών και κατά συνέπεια της οδικής ασφάλειας. Επίσης κατοχυρώνονται νομοθετικά οι ιδιοκτήτες των κέντρων αυτών και όλοι οι εργαζόμενοι σ’ αυτά.

Παράλληλα καθορίζεται ότι οι έλεγχοι οχημάτων δημόσιας χρήσης, καθώς και οχημάτων υψηλού κινδύνου θα διενεργούνται από δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΕΜΟ), ενώ οι έλεγχοι των υπόλοιπων οχημάτων θα διενεργούνται από τα ΙΚΤΕΟ. Στα ΙΚΤΕΟ επίσης θα ελέγχονται οχήματα τα οποία παραπέμπονται σ’ αυτά από τα ΚΕΜΟ. Προβλέπεται επίσης η διενέργεια περιοδικών και έκτακτων ελέγχων και επανελέγχων, καθώς και η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας. Επιπρόσθετα προβλέπεται η δημιουργία οργανισμού διαχείρισης και ελέγχου (ΟΔΕ) της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των κέντρων και των εργαζομένων σ’ αυτά, στον οποίο θα εκχωρούνται εξουσίες από τον έφορο με βάση τον περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμο, και θα καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών των ΙΚΤΕΟ.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε, απαγορεύει τη σύσταση ΙΚΤΕΟ από πρόσωπα που ασκούν συναφείς δραστηριότητες, καθώς και τη συστέγασή τους με συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και με άλλες εγκαταστάσεις συναφών δραστηριοτήτων. Προβλέπονται οι διαδικασίες έκδοσης άδειας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ, λήξης της ισχύος της και ανάκλησής της, καθώς και οι εξουσίες, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου γραμμής τεχνικού ελέγχου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, αφού ανέλυσαν εκτενώς όλες τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε αρχικά από την εκτελεστική εξουσία, δήλωσαν ότι με αυτό εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον αναφορικά με την ποιότητα των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων, την αναβάθμιση των επιπέδων οδικής ασφάλειας και την ενίσχυση των όρων ανταγωνισμού στον τομέα αυτό.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας) δήλωσε ότι με βάση τον προτεινόμενο νόμο τα ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, για να μπορούν να λειτουργούν, θα πρέπει να είναι διαπιστευμένα με βάση το πρότυπο CYS EN ISO IEC 17020, το οποίο περιλαμβάνει όρους τόσο όσον αφορά τη συμβατότητα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσο και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο ίδιος δήλωσε ότι η προοπτική διαπίστευσης των ΙΚΤΕΟ εξυπηρετεί την τεχνική επάρκεια, την εγκυρότητα του ελέγχου και την εχεμύθεια σε σχέση με στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο των οχημάτων, με απώτερο στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλειά τους. Η διαπίστευση, δήλωσε, θα συμβάλει στην παρεμπόδιση της κερδοσκοπίας, ενώ η αξιολόγηση των υποστατικών για σκοπούς διαπίστευσης θα γίνεται με τη συνδρομή τεχνικών εμπειρογνωμόνων.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ επισήμαναν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την ανάγκη διενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμιναρίων για κατάρτιση των ενδιαφερόμενων επί του αντικειμένου για απόκτηση ή ανανέωση του πιστοποιητικού υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου.

2. Την ανάγκη η διαπίστευση να καλύπτει την επάρκεια του συνεργείου, την καθαριότητα και το περιβάλλον, την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα και την ακεραιότητα του υπεύθυνου γραμμής τεχνικού ελέγχου και του ιδιοκτήτη.

3. Τον αποκλεισμό της λειτουργίας μη συναφών επιχειρήσεων στον ίδιο χώρο.

Οι εκπρόσωποι του ΠΣΙΣΜΟ, του ΠΑΣΙΚΤΕΟ, του ΣΕΜΟ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μηχανολόγων Αυτοκινήτων και των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΟΒΕΚ εξέθεσαν διάφορες απόψεις επί των επιμέρους διατάξεων του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

1. Τα προτεινόμενα τέλη ελέγχου για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

2. Τους περιορισμούς και τα ασυμβίβαστα όσον αφορά τη δραστηριοποίηση στα ΙΚΤΕΟ ατόμων που ασκούν συναφείς δραστηριότητες.

3. Την απαγόρευση για συστέγαση των ΙΚΤΕΟ με επιχειρήσεις επισκευής, συντήρησης, εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων.

4. Το μέγεθος των ακινήτων στα οποία θα λειτουργούν ΙΚΤΕΟ.

5. Τη χωροθέτηση των ΙΚΤΕΟ σε βιομηχανικές ή τεχνικές ζώνες και την εξασφάλιση άδειας οικοδομής και πολεοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις.

6. Τον έλεγχο των ΙΚΤΕΟ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, μελέτησε διεξοδικά το υπό αναφορά νομοσχέδιο και συζήτησε κατ’ άρθρο σε πολλές συνεδρίες της τις επιμέρους πρόνοιές του. Η επιτροπή, στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου, διαπίστωσε ότι το κείμενό του, όπως κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, περιείχε νομικά κενά, νομοτεχνικές ατέλειες, ασάφειες, επαναλήψεις και αοριστίες στο σύνολό του. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η επαναδιατύπωσή του στο σύνολό του, έτσι ώστε να καταστεί ορθό, από νομικής και νομοτεχνικής πλευράς, κατανοητό και σαφές και να καθοριστεί με κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος λειτουργίας του όλου συστήματος ελέγχου και το εύρος των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων από το νόμο μερών. Η επαναδιατύπωση του κειμένου του ήταν το αποτέλεσμα πολλών συνεδριάσεων της επιτροπής και συζητήσεων μεταξύ των μελών της, στην παρουσία και εκπροσώπων του αρμόδιου υπουργείου, η οποία αναθεώρησε σχεδόν όλες τις διατάξεις του και ετοίμασε νέο αναθεωρημένο κείμενο.

Οι κυριότερες διατάξεις του νομοσχεδίου οι οποίες έτυχαν ευρείας συζήτησης από τα μέλη της επιτροπής, εκτενούς επεξεργασίας και νέας διατύπωσης αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το ύψος των προτεινόμενων τελών αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο και επανέλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων.

2. Τους περιορισμούς και τα ασυμβίβαστα αναφορικά με τη δραστηριοποίηση στα ΙΚΤΕΟ φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν συγγενική σχέση με πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες σε συναφείς τομείς, εισαγωγής, εμπορίας κ.λπ. μηχανοκίνητων οχημάτων.

3. Την απαγόρευση για συστέγαση με τα ΙΚΤΕΟ επιχειρήσεων επισκευής, συντήρησης, εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων.

4. Την έκταση των ακινήτων και των υποστατικών όπου λειτουργούν ΙΚΤΕΟ.

5. Τη διαπίστευση των ΙΚΤΕΟ με βάση το πρότυπο CYS EN ISO IEC 17020, το οποίο περιλαμβάνει όρους τόσο όσον αφορά τη συμβατότητα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσο και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

6. Τη δυνατότητα εκχώρησης εξουσιών του εφόρου, με βάση τον περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμο, στον ΟΔΕ. Οι κυριότερες εξουσίες που δύναται να εκχωρηθούν με το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνουν:

α. τον έλεγχο ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών των ΙΚΤΕΟ,

β. τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου,

γ. την εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου και

δ. την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου.

7. Την άσκηση προσφυγής ενώπιον του εφόρου για άρνηση έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας.

8. Το ύψος του ποσού που καταβάλλεται στη Δημοκρατία για κάθε όχημα για το οποίο διενεργείται τεχνικός έλεγχος ή επανεξέταση.

9. Τον καθορισμό των συγκεκριμένων αδικημάτων και την επιβολή ποινών.

10. Την επιτυχία σε ειδική εξέταση των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου, προκειμένου να εγγραφούν στο προβλεπόμενο από το νομοσχέδιο μητρώο, η οποία καθορίζεται από τον έφορο ή τον ΟΔΕ.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, κατέληξε στις πιο κάτω επιμέρους αποφάσεις:

1. Όσον αφορά το θέμα των τελών που προτείνονται για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και όσον αφορά το θέμα του ύψους του ποσού που καταβάλλεται στη Δημοκρατία για κάθε όχημα για το οποίο διενεργείται τεχνικός έλεγχος ή επανεξέταση, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη μελέτη του Τμήματος Οδικών Μεταφορών που καταδείκνυε ότι το προτεινόμενο ποσό ύψους £25 είναι υπερβολικά υψηλό, ομόφωνα κατέληξε στην απόφαση ότι αυτό θα πρέπει να μειωθεί. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγούνται τη μείωση του ποσού από £25, που προτάθηκε με το αρχικό νομοσχέδιο, σε £18, εκ των οποίων το ποσό των £3 θα καταβάλλεται στη Δημοκρατία προς κάλυψη της διοικητικής δαπάνης. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Δημοκρατικού Συναγερμού, παρ’ όλο που συμφωνούν με τη μείωση του αρχικά προτεινόμενου ποσού, δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί τούτου και θα εισηγηθούν συγκεκριμένο ποσό κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις αυτές τίθενται ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

2. Όσον αφορά τα θέματα υπ’ αριθμόν 2, 3 και 4 πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή των διατάξεων που τα προβλέπουν.

3. Όσον αφορά τη διαπίστευση των ΙΚΤΕΟ με βάση το πρότυπο CYS EN ISO IEC 17020, η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να τροποποιήσει τη σχετική πρόνοια, ώστε τα υπό σύσταση ΙΚΤΕΟ, που έχουν τύχει διαπίστευσης, να εξαιρούνται από το να πληρούν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις που καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο.

4. Όσον αφορά το θέμα της εκχώρησης συγκεκριμένων εξουσιών του εφόρου στον ΟΔΕ, η επιτροπή κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των διατάξεων που αφορούν το εν λόγω θέμα. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί του συγκεκριμένου θέματος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

5. Όσον αφορά τη διάταξη που προβλέπει την επιτυχία σε ειδική εξέταση των υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου, προκειμένου να εγγραφούν στο προβλεπόμενο από το νομοσχέδιο μητρώο, η οποία καθορίζεται από τον έφορο ή τον ΟΔΕ, η επιτροπή κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της διάταξης. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί του συγκεκριμένου θέματος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής και η πλήρης αναθεώρηση και επαναδιατύπωση του εν λόγω νομοσχεδίου έγινε σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, καθότι πολλά από τα ζητήματα έχρηζαν εξειδικευμένης πληροφόρησης και γνώσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο σύμφωνα με τις πιο πάνω ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία αποφάσεις της, με εξαίρεση τις διατάξεις εκείνες για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση πλειοψηφίας και τις οποίες θέτει ενώπιον του σώματος για λήψη τελικής απόφασης, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

20 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων