Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απόδειξη και Εκτέλεση Πράξεων και Δικαστικών Αποφάσεων) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Iωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Σωκράτης Χάσικος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 19ης Νοεμβρίου και 14ης Δεκεμβρίου 2006. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση εσωτερικής νομοθεσίας για σκοπούς απόδειξης των πράξεων και των δικαστικών αποφάσεων των οργάνων και των δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και για αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών διατάξεων που αφορούν την εκτέλεση αποφάσεων κοινοτικών οργάνων ή δικαστηρίων που επιβάλλουν χρηματικές κυρώσεις μόνο σε πρόσωπα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, σκοποί του νομοσχεδίου είναι οι ακόλουθοι:

1. Να καταστήσει δικαστικά εγνωσμένα τις συνθήκες, συμφωνίες, πράξεις, έγγραφα και κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να καταστήσει την προσαγωγή σχετικού εκτελεστήριου τύπου αποδεκτή μαρτυρία περί της ύπαρξης εκτελεστής κοινοτικής πράξης ή εκτελεστής κοινοτικής δικαστικής απόφασης.

3. Να οριστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ως η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την έκδοση του εκτελεστήριου τύπου σε σχέση με κοινοτικές πράξεις ή κοινοτικές δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 244 και 256 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στα άρθρα 159 και 164 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, στο άρθρο 82 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα και στο άρθρο 171 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Ο προαναφερόμενος εκτελεστήριος τύπος καθιστά τη σχετική κοινοτική πράξη ή κοινοτική δικαστική απόφαση εκτελεστή ωσάν να είχε εκδοθεί από κυπριακό δικαστήριο.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, με επιστολή του που κατέθεσε στην επιτροπή η εκπρόσωπός του, εξέφρασε τη συμφωνία του αναφορικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου απασχόλησαν την επιτροπή ορισμένα ζητήματα αναφορικά με τα οποία ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξέφρασε τις πιο κάτω απόψεις:

1. Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης στην Κυπριακή Δημοκρατία των αποφάσεων κοινοτικών οργάνων και δικαστηρίων που επιβάλλουν χρηματικές υποχρεώσεις σε ιδιώτες και δεν επεκτείνει τις δεσμεύσεις της Δημοκρατίας πέρα από εκείνες που έχει αναλάβει με το άρθρο 1Α του συντάγματος.

2. Οι συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χορηγούν στον επηρεαζόμενο ιδιώτη επαρκή μέσα για τον έλεγχο της νομιμότητας κοινοτικής απόφασης που του επιβάλλει χρηματική υποχρέωση. Ο επηρεαζόμενος από την εκτέλεση απόφασης κοινοτικού οργάνου ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να προσβάλει με προσφυγή τη νομιμότητα της απόφασης κοινοτικού οργάνου η οποία του επιβάλλει χρηματική υποχρέωση και η οποία είναι εκτελεστή κατά τις συγκεκριμένες κοινοτικές διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στο νομοσχέδιο. Τέτοια απόφαση κοινοποιείται στον επηρεαζόμενο πολίτη και μέχρις ότου ακυρωθεί από κοινοτικό δικαστήριο, καλύπτεται από το μαχητό τεκμήριο της νομιμότητας και είναι εκτελεστή, εκτός αν ο ιδιώτης αιτηθεί και εξασφαλίσει διάταγμα του προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με το οποίο αναστέλλεται η εν λόγω εκτελεστότητα. Δεδομένης της άμεσης εκτελεστότητας της κοινοτικής απόφασης, το αρμόδιο κοινοτικό όργανο δικαιούται να απαιτήσει την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης σε κράτος μέλος, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες πολιτικής δικονομίας.

3. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην εφαρμογή των υποχρεώσεων που οι ίδιες οι συνθήκες επιβάλλουν στη Δημοκρατία και έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τις συνθήκες, υπό το φως των οποίων θα πρέπει να διαβάζονται και οι διατάξεις του.

Επιπρόσθετα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας συμφώνησε με τη διαπίστωση της επιτροπής ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τις οποίες εκτελεστή απόφαση κοινοτικού οργάνου ή εκτελεστή απόφαση κοινοτικού δικαστηρίου, οι οποίες επιβάλλουν χρηματική υποχρέωση και για τις οποίες έχει εκδοθεί εκτελεστήριος τύπος, θεωρούνται για τους σκοπούς της εκτέλεσής τους ότι έχουν την ίδια ισχύ και το ίδιο αποτέλεσμα ως εάν οι εν λόγω αποφάσεις να είναι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από κυπριακό δικαστήριο. Συγκεκριμένα εισηγήθηκε ότι θα πρέπει η εν λόγω ρύθμιση να διαφοροποιηθεί, ώστε η κοινοτική απόφαση να μην εξομοιώνεται με δικαστική απόφαση, αλλά το όργανο το οποίο την εξέδωσε θα πρέπει να λάβει δικαστικά μέτρα για την είσπραξη της χρηματικής υποχρέωσης ως αστικό χρέος.

Στη βάση των πιο πάνω η Νομική Υπηρεσία κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο, εκτός από την επαναδιατύπωση των διατάξεων του άρθρου 6 αυτού στη βάση των πιο πάνω, επέφερε και ορισμένες άλλες τροποποιήσεις ως αποτέλεσμα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της επιτροπής και με βάση τις εισηγήσεις των μελών της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και αφού επέφερε σε αυτό ορισμένες πρόσθετες τροποποιήσεις για την περαιτέρω βελτίωση του κειμένου του, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 

20 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων