Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα Οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος του 2006» και «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Δεκεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων των Επαγγελματιών Οδηγών ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Σχολών Οδηγών (ΠΑΣΕΣΟ), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σχολών Οδηγών Κύπρου (ΣΙΣΟΚ), της ΠΟΒΕΚ και της Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Κύπρου (ΣΕΑΚ).

Η συνδικαλιστική οργάνωση των Επαγγελματιών Οδηγών ΔΕΟΚ, η Παγκύπρια Ένωση Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών (ΠΕΕΑ) και το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ και Δ΄ (ΠΣΕΑ) απέστειλε γραπτώς τις απόψεις του επί του πρώτου νομοσχεδίου στο διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ο οποίος τις έθεσε υπόψη της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της βασικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 3820/85 του Συμβουλίου και της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η θέσπιση διαδικασίας αρχικής επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης οδηγών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων (φορτηγών και λεωφορείων), η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών οδηγών και στην έκδοση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ). Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε υποχρέωση να θέσει σε ισχύ την προτεινόμενη νομοθεσία πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2006.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να αντικατασταθεί το προβλεπόμενο σε αυτήν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας αρχικής ή ταχύρρυθμης επιμόρφωσης από αυτό που θα χορηγείται δυνάμει του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το πρώτο νομοσχέδιο, με το τελευταίο καθιερώνεται η υποχρεωτική κατάρτιση των οδηγών, η οποία θα διαπιστώνεται μέσω γραπτών εξετάσεων, καθώς και εξετάσεων πρακτικών ικανοτήτων, και, σε περίπτωση επιτυχίας, θα χορηγείται ΠΕΙ, το οποίο θα επιβεβαιώνει την αρχική επιμόρφωση ή την περιοδική κατάρτιση των οδηγών που το κατέχουν.

Η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα του αρμόδιου υπουργείου, προϋποθέτει τη δημιουργία νέου τομέα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών με κατάλληλη και επαρκή στελέχωση, τη δημιουργία εγκεκριμένων κέντρων κατάρτισης, καθώς και τη συνεργασία του τμήματος με το ΚΕΠΑ και άλλα εγκεκριμένα κέντρα κατάρτισης που τυχόν θα δημιουργηθούν. Οι υφιστάμενοι μεταφορείς, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, απαλλάσσονται από την υποχρεωτική απόκτηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης, όμως θα είναι υποχρεωμένοι να αποκτούν ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης με πρώτη εφαρμογή πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε, θα βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, θα ενισχυθεί ο επαγγελματισμός ανάμεσα στους οδηγούς και ο τρόπος οδήγησης των οχημάτων, για να συμβαδίζει με την ορθολογική κατανάλωση καυσίμων.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΠΑ, παρ’ όλο που αρχικά, με γραπτό υπόμνημά τους το οποίο τέθηκε υπόψη της επιτροπής από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, διατύπωσαν επιφυλάξεις και εισηγήσεις για συγκεκριμένες διατάξεις του υπό αναφορά πρώτου νομοσχεδίου, κατά τη συζήτησή του ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με αυτό και θα στηρίξουν την εφαρμογή των προνοιών του.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πρώτου νομοσχεδίου, γιατί, όπως δήλωσαν, η ψήφιση και υλοποίηση των προνοιών του θα συμβάλει στη βελτίωση των επιπέδων της οδικής ασφάλειας.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ, χωρίς να διαφωνούν με τη γενικότερη φιλοσοφία του πρώτου νομοσχεδίου για τη διαρκή επιμόρφωση των οδηγών, εισηγήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Τη διαφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων των οδηγών που έχουν λάβει την άδεια οδήγησης πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται για την απόκτηση του ΠΕΙ, το οποίο βεβαιώνει την αντίστοιχη επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση.

2. Το περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης να συμφωνείται με τις επαγγελματικές οργανώσεις.

3. Τη δυνατότητα να παρέχουν μαθήματα επιμόρφωσης οποιαδήποτε κέντρα.

4. Τη μείωση των προτεινόμενων ωρών παρακολούθησης των μαθημάτων.

Ο εκπρόσωπος της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, χωρίς να διαφωνεί με τους γενικότερους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πρώτου προτεινόμενου νόμου, επισήμανε την ανάγκη μείωσης των προτεινόμενων ωρών παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων και έθεσε τον προβληματισμό του τόσο όσον αφορά το κόστος παρακολούθησης των εν λόγω μαθημάτων όσο και τα τέλη που προτείνονται για την απόκτηση του ΠΕΙ.

Ο εκπρόσωπος της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ συμφώνησε με τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου, οι οποίες θεωρεί ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας.

Ο εκπρόσωπος της ΣΕΑΚ έθεσε τους προβληματισμούς του σε σχέση με την κυπριακή πραγματικότητα, στην οποία οι συγκοινωνίες είναι περιορισμένες, και δήλωσε πως ο προτεινόμενος νόμος ενδέχεται να δημιουργήσει δυσκολίες στην εξεύρεση και απασχόληση ικανών οδηγών.

Οι εκπρόσωποι του ΣΙΣΟΚ και του ΠΑΣΕΣΟ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, επισήμαναν όμως την ανάγκη για κατοχύρωση των δικαιωμάτων των οδηγών που κατέχουν επαγγελματική άδεια οδηγού, ώστε σε καμιά περίπτωση να μην απωλέσουν τις εργασίες τους.

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ συμφώνησε με τις πρόνοιες του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, δηλώνοντας ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η οποία θα επέλθει με την υλοποίηση των προνοιών του, θα συμβάλει και στην αναβάθμιση του τουρισμού.

Ο ΠΣΕΑ, σύμφωνα με το γραπτό υπόμνημα που κατατέθηκε στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, σημειώνει ότι ο προτεινόμενος νόμος δεν πρέπει να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο τους κατόχους επαγγελματικής άδειας οδηγού, οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν το ΠΕΙ, χωρίς να υποστούν οποιεσδήποτε ταλαιπωρίες και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της τόσο από τους κυβερνητικούς αρμοδίους όσο και από τους ενδιαφερόμενους φορείς, εξέτασε ιδιαίτερα το θέμα των προτεινόμενων με το πρώτο νομοσχέδιο γραπτών εξετάσεων στις οποίες υποχρεούνται να επιτύχουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποκτήσουν το ΠΕΙ. Αφού εξέτασε εκτενώς τις σχετικές διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια της Οδηγίας ότι δεν πρέπει να θιγούν κεκτημένα δικαιώματα οδηγών που έχουν λάβει την επαγγελματική άδεια οδήγησης, η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος, πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται για την απόκτηση του ΠΕΙ, εισηγήθηκε όπως διαγραφεί από τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου η ανάγκη διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων.

Αναφορικά με το δεύτερο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του πρώτου νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού προέβη σε νομοτεχνικής και άλλης φύσεως διορθώσεις του κειμένου του, όπως αυτές υποδείχθηκαν από τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται την ψήφιση και των δύο νομοσχεδίων σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του δεύτερου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των δύο νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

20 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων