Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Δεκεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το έτος 2007, όπως αυτός κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει έσοδα ύψους £687.433, που προέρχονται από κρατική χορηγία, και έξοδα ύψους £687.723. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Ποσό ύψους £685.723 για λειτουργικά έξοδα κατανεμημένα σε:

          α. έξοδα αντιμισθίας του συμβουλίου ύψους £2.520,

β. αποδοχές προσωπικού ύψους £224.679, ειδικότερα ποσό ύψους £116.351 για το προσωπικό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και ποσό ύψους £108.328 για το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), και

γ. διάφορες άλλες δαπάνες ύψους £458.524, από τις οποίες ποσό ύψους £371.132 για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ποσό ύψους £87.392 για το ΕΚΤΕΠΝ.

2. Ποσό ύψους £2.000 για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Ειδικότερα, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου μία θέση εκτελεστικού γραμματέα, πέντε θέσεις λειτουργού και μία θέση γραφέα και για το ΕΚΤΕΠΝ μία θέση προϊσταμένου, τέσσερις θέσεις λειτουργού, εκ των οποίων η μία είναι νέα, καθώς και μία νέα θέση στατιστικολόγου και μία θέση γραφέα.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που δόθηκε από τους αρμοδίους ενώπιον της επιτροπής, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, παρατηρείται αύξηση στον προϋπολογισμό του έτους 2007 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται κυρίως:

1. στη δημιουργία δύο νέων θέσεων στο ΕΚΤΕΠΝ (μία θέση λειτουργού και μία θέση στατιστικολόγου) και

2. στην αύξηση ορισμένων λειτουργικών δαπανών.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη δημιουργία της θέσης λειτουργού ΕΚΤΕΠΝ θεωρείται αναγκαία για την παρακολούθηση, υιοθέτηση, αναπροσαρμογή της πολιτικής για τα ναρκωτικά και για την παρακολούθηση των επιδημιολογικών δεικτών της έκτασης της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών, της επικράτησης της προβληματικής χρήσης, των θανάτων από ναρκωτικά και της αίτησης θεραπείας. Η προτεινόμενη δημιουργία της θέσης στατιστικολόγου απαιτείται με βάση τις δεσμεύσεις προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

Από τις λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται αυξήσεις στα πιο κάτω άρθρα:

1. Άρθρο 284 - Ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια εξωτερικού. Αύξηση από £10.000, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2006, σε £15.000.

Το προτεινόμενο ποσό προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή της Κύπρου σε συσκέψεις που αφορούν την Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ομάδα Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Επιτροπή Ναρκωτικών Ουσιών των Ηνωμένων Εθνών.

2. Άρθρο 357 - Μετάφραση και εκτύπωση εντύπων. Αύξηση από £6.000, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2006, σε £12.500.

Το προτεινόμενο ποσό προορίζεται για την έκδοση και μετάφραση της ετήσιας έκθεσης του συμβουλίου και άλλων εντύπων και εγχειριδίων.

3. Άρθρο 499 - Επιχορήγηση προληπτικών προγραμμάτων. Αύξηση από £100.000, που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του έτους 2006, σε £180.000.

Το προτεινόμενο ποσό προορίζεται για την επιχορήγηση προγραμμάτων σε κυβερνητικούς, ιδιωτικούς και εθελοντικούς φορείς.

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε από τους αρμοδίους ότι από το έτος 2007 όλα τα σχετικά με τα ναρκωτικά προγράμματα θα επιχορηγούνται από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, διαδικασία στην οποία εμπλεκόταν μέχρι το 2006 και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του προγράμματος κρατικών χορηγιών.

Στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω προϋπολογισμού απασχόλησαν την επιτροπή, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η πρόθεση δημιουργίας δικαστηρίου εξέτασης υποθέσεων για τα ναρκωτικά.

2. Η επιδείνωση του προβλήματος των ναρκωτικών και η συμβολή του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου στην απάμβλυνσή του.

3. Η αδυναμία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για αποτελεσματικό συντονισμό και ικανοποιητική εποπτεία των διάφορων τμημάτων, καθώς και της εφαρμογής των προγραμμάτων στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά.

4. Η ορθότητα ή μη της νομοθεσίας περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών, που ορίζει τον Υπουργό Υγείας ως πρόεδρο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

5. Η σημαντική θετική δράση του ΕΚΤΕΠΝ και η ανάγκη για συνέχιση και επέκταση της δράσης αυτής.

6. Η λειτουργία κέντρων παροχής υποκατάστατων ναρκωτικών.

7. Ο μελλοντικός επιδιωκόμενος προγραμματισμός από τους αρμοδίους σε θέματα πρόληψης.

8. Τρόποι παρέμβασης του κράτους στην προμήθεια των ναρκωτικών από τους εμπόρους.

Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους αναφορικά με τις πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και αφού μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού αυτού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την έγκριση του προϋπολογισμού αυτού.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρ’ όλο που δε διαφωνούν με την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού σε νόμο, θεωρούν ότι το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου δε λειτουργεί αποτελεσματικά ως προς τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανοποιητικός συντονισμός και εποπτεία των διάφορων τμημάτων, καθώς και της εφαρμογής των προγραμμάτων στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά. Παράλληλα, αναγνωρίζουν τη σημαντική θετική δράση του ΕΚΤΕΠΝ και δηλώνουν ότι ψηφίζουν τον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη το έργο του και την ανάγκη για συνέχιση και επέκτασή του.

 

 

18 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων