Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Άγγελος Βότσης
Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου και 14 Δεκεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Το Συμβούλιο Τροφίμων, το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η περαιτέρω εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2005/79/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι υπό τροποποίηση κανονισμοί στοχεύουν στον πληρέστερο έλεγχο των υλικών και των αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, είναι δε το αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου που έχει σημειωθεί στον έλεγχο των μονομερών και άλλων αρχικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή πλαστικών υλικών και άλλων αντικειμένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται η προσθήκη νέων ουσιών στους καταλόγους που περιλαμβάνονται στα παραρτήματά τους, καθορίζονται οι επιτρεπόμενες ουσίες για την κατασκευή των πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και διαγράφονται κάποιες ουσίες από τους εν λόγω καταλόγους, με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις/αξιολογήσεις στον τομέα αυτό.

Οι εν λόγω κανονισμοί, όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, έτυχαν έγκρισης και από το Συμβούλιο Τροφίμων στο οποίο εκπροσωπούνται διάφοροι φορείς, όπως το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), η Ένωση Δήμων Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κ.ά.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

18 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων