Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Iωνάς Νικολάου, πρόεδρος Κύπρος Χρυσοστομίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Σωκράτης Χάσικος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 23 Νοεμβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τον περί Δικηγόρων Νόμο, είναι η τροποποίηση των περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμών, ώστε, πρώτον, να καταργηθούν ορισμένες διατάξεις αυτών οι οποίες δε συνάδουν πλέον με τις υφιστάμενες νομικές ρυθμίσεις που αφορούν τους νομικούς λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας, δεύτερον, να διατυπωθούν ορθότερα και σαφέστερα ορισμένες διατάξεις αυτών και, τρίτον, να υιοθετηθούν οι εισηγήσεις σχετικής αναλογιστικής μελέτης με τις οποίες επιδιώκεται η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, καθώς και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, η ανάγκη για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων προέκυψε μετά τη σχετική αναλογιστική μελέτη. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αποσκοπούν κυρίως στα πιο κάτω:

1. Στη σύντμηση της χρονικής περιόδου στην οποία το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων μπορεί να εξασφαλίσει αναλογιστική μελέτη αναφορικά με τη βιωσιμότητα του ταμείου από επτά σε τρία έτη ή και ενωρίτερα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το συμβούλιο.

2. Στη διαφοροποίηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες δύναται να χορηγηθεί σύνταξη σε εισφορέα του ταμείου και συγκεκριμένα στην αύξηση τόσο του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης όσο και των απαιτούμενων ετών άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.

3. Στην αύξηση των εισφορών που καταβάλλονται στο ταμείο και συγκεκριμένα στην αύξηση από £25 σε £30 της εισφοράς για την εγγραφή κάθε δικηγόρου στο Μητρώο Δικηγόρων και από £10 σε £20 της μηνιαίας εισφοράς στο ταμείο.

4. Στην εξασφάλιση πόρων για την καταβολή του εφάπαξ ποσού σε δικαιούχους με τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού του ταμείου, “Λογαριασμός Εφάπαξ”, τα έσοδα του οποίου θα προέρχονται από ειδικό ένσημο αξίας £1, που θα επικολλάται από τους εισφορείς, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, για τα δικηγορόσημα.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό συζήτηση κανονισμών και ύστερα από τη μελέτη των συμπερασμάτων και των εισηγήσεων που περιέχονται στη σχετική αναλογιστική μελέτη, η επιτροπή ζήτησε και πήρε διευκρινίσεις αναφορικά με το σκεπτικό της μη υιοθέτησης όλων των εισηγήσεων του Αναλογιστή και ιδιαίτερα της εισήγησης για κατάργηση του εφάπαξ ποσού που καταβάλλεται σε δικηγόρο ο οποίος αποσύρεται από το επάγγελμα και δικαιούται συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διευκρινίσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στηρίζονται όλες σε σχετική εισήγηση ή συνδυασμό εισηγήσεων του Αναλογιστή και στοχεύουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ταμείου. Σε επόμενο στάδιο και δεδομένου ότι θα επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος θα επιδιωχθεί οι παροχές του ταμείου προς τους δικαιούχους να καταστούν δικαιότερες.

Αναφορικά με τη μη υιοθέτηση της εισήγησης για κατάργηση του εφάπαξ ποσού που καταβάλλεται σε δικηγόρο, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε γραπτή επιστολή του επισημαίνει τις πιο κάτω θέσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα σε γενική συνέλευση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:

1. Το εφάπαξ ποσό αποτελεί δικαίωμα των δικηγόρων και η κατάργησή του θα θεωρηθεί δυσμενής διάκριση για τους δικηγόρους που δε θα το επωφεληθούν.

2. Εάν καταργηθεί το εφάπαξ, θα δοθεί κίνητρο για μαζική απόσυρση δικηγόρων από το επάγγελμα, η οποία θα επηρεάσει δυσμενώς τη βιωσιμότητα του ταμείου.

3. Η καταβολή του εφάπαξ από το ξεχωριστό ταμείο, όπως προβλέπεται στους προτεινόμενους κανονισμούς, δε θα επηρεάζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεων.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη ρύθμισης της παροχής μειωμένης σύνταξης, στην περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης δικηγόρου που συμπληρώνει μεν τριάντα πέντε χρόνια άσκησης του επαγγέλματος και το εξηκοστό έτος της ηλικίας του, αλλά όχι το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του, όπως προβλέπεται στους προτεινόμενους κανονισμούς.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος υπέβαλε στην επιτροπή τη σχετική εισήγηση του Αναλογιστή, η οποία υιοθετήθηκε από την επιτροπή. Σύμφωνα με την εισήγηση αυτή, σε περίπτωση που δικηγόρος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του και τριάντα πέντε έτη άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, θα δικαιούται σύνταξη, η οποία θα είναι μειωμένη κατά 6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και, αφού διαμόρφωσε το κείμενό τους, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτούς η πιο πάνω ρύθμιση που αφορά την περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης, εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί τελικά έχουν διαμορφωθεί από αυτήν.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

20 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων