Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Tέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αθηνά Κυριακίδου
Ιωνάς Νικολάου Ρούλα Μαυρονικόλα
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Δεκεμβρίου του 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) Κανονισμών για σκοπούς αναθεώρησης των βασικών παροχών επί των οποίων υπολογίζεται το τέλος που καταβάλλεται από τους εργοδότες προς την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγους κανονισμούς, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Bάσει του άρθρου 20 του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου, κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τέλος το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 1% επί των καταβλητέων απολαβών κάθε ατόμου που εργοδοτείται από αυτόν. Το ίδιο άρθρο αφήνει στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού την εξουσία, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να καθορίζει με κανονισμούς το ύψος, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής του τέλους. Κανονισμοί που εκδίδονται από την Αρχή κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

2. Με βάση τους περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Tέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) Kανονισμούς του 1979, το καταβλητέο από τον εργοδότη τέλος στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει καθοριστεί στο 0,5% επί των καταβλητέων απολαβών. Περαιτέρω, με βάση τους περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2006 (KΔΠ 89/2006), το ανώτατο όριο απολαβών των εργοδοτουμένων που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του τέλους είναι £479 την εβδομάδα ή £2.076 το μήνα.

3. Το πιο πάνω όριο έχει καθοριστεί, για πρακτικούς λόγους, στο ίδιο ύψος με το ανώτατο όριο των απολαβών επί των οποίων καταβάλλονται οι εισφορές στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό με βάση τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό) Κανονισμούς, δεδομένου ότι η είσπραξη του τέλους του Ταμείου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό της Αρχής, μέσω του ίδιου μηχανισμού με τον οποίο εισπράττονται οι εισφορές του ταμείου αυτού.

4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) (Aρ. 2) Κανονισμοί του 2006», με τους οποίους, μεταξύ άλλων, προβλέπεται αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε τετρακόσιες ενενήντα έξι λίρες Κύπρου (£496) την εβδομάδα ή δύο χιλιάδες εκατό σαράντα εννέα (£2.149) το μήνα. H αναθεώρηση του ανώτατου ορίου των ασφαλιστέων αποδοχών ισχύει κατ’ αναλογία (mutatis mutandis) στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό) Κανονισμούς, σύμφωνα με σχετική διάταξη των κανονισμών αυτών.

5. Έχοντας υπόψη την πιο πάνω αναθεώρηση, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, σε συνεδρία του, αποφάσισε όπως καθοριστεί στο ίδιο ύψος το ανώτατο όριο απολαβών που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του καταβλητέου από τον εργοδότη τέλους στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, δηλαδή σε £496 την εβδομάδα ή £2.149 το μήνα.

6. Σημειώνεται ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις επανέλαβαν στο διοικητικό συμβούλιο της Aρχής την προηγούμενη θέση τους επί του θέματος, που συνίσταται στην αντίθεσή τους στην αύξηση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του τέλους στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις.

7. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κρίνει ότι η προτεινόμενη αναθεώρηση είναι επιβεβλημένη, για να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς προβλήματα λειτουργία του υφιστάμενου μηχανισμού είσπραξης του τέλους για το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ ανέφεραν ότι συμφωνούν με τους υπό εξέταση τροποποιητικούς κανονισμούς.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ ανέφερε ότι διαφωνεί με την αύξηση που προβλέπεται στους εν λόγω κανονισμούς και συγκεκριμένα εξέφρασε την αντίθεσή του με τη δημιουργία συσσωρευμένων αποθεματικών στο Tαμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που εξέφρασε την ίδια διαφωνία για τη δημιουργία συσσωρευμένων αποθεματικών, συμφωνεί με την αύξηση που προβλέπεται στους υπό εξέταση κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων