Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2007 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το 2007 σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Δεκεμβρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός εσόδων της Αρχής για το 2007 προβλέπει έσοδα ύψους £14.332.000, σε σύγκριση με τα έσοδα ύψους £12.270.000 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2006. Τα κατά 16,8% αυξημένα έσοδα οφείλονται κυρίως στην αύξηση που αναμένεται να υπάρξει μέσα στο 2007 από την είσπραξη του τέλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και από ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφεραν εκπρόσωποι της Αρχής, η υλοποίηση των στόχων όπως και η εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεων της Αρχής κατά το 2007 επιφέρουν δαπάνες ύψους £15.936.000, σε σύγκριση με τις δαπάνες ύψους £13.799.000 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2006. Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται ειδικότερα σε τρέχουσες δαπάνες ύψους £4.371.470, αναπτυξιακές δαπάνες ύψους £11.464.530 και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους £100.000.

Το υπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους £1.604.000 θα καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 υπολογίζονται σε ποσό ύψους £12.647.921.

Περαιτέρω, στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £10.950.010, σε σύγκριση με τις δαπάνες ύψους £9.200.000 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2006. Η πρόνοια αυτή, που αποτελεί το 68,7% του συνόλου του προϋπολογισμού εξόδων, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, προορίζεται να καλύψει τις πιο κάτω δαπάνες:

1. Δραστηριότητες κατάρτισης

Διάθεση ποσού ύψους £6,6 εκατομ. για την κατάρτιση 56 000 ατόμων σε διάφορες μορφές Προγραμμάτων Αρχικής (£1.000.000) και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (£5.600.000). Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνολογική αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση της διευθυντικής ικανότητας, στην προσαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και στον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων της Αρχικής Κατάρτισης.

2. Ειδικές αναπτυξιακές δραστηριότητες

α. Πρότυπα επαγγελματικών προσόντων

Η πρόνοια αυτή (£50.000) προορίζεται για την κάλυψη δαπανών της πρώτης φάσης εγκαθίδρυσης και λειτουργίας του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, στη βάση αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής.

β. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Προβλέπεται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης (£400.000) με βάση συγκεκριμένο σχέδιο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μερική κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών ειδικών συμβούλων, με στόχο τη μελέτη και εφαρμογή εισηγήσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, μέσω της ανάπτυξης και πληρέστερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού τους και της επίλυσης σημαντικών ανασταλτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

γ. Ενίσχυση της υποδομής κατάρτισης

Σκοπείται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης (£250.000) σε ιδρύματα/οργανισμούς κατάρτισης και επιχειρήσεις μέσω ειδικού σχεδίου για ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών κατάρτισης σε τομείς/επαγέλματα/θέματα προτεραιότητας.

δ. Αξιολόγηση και πιστοποίηση των συντελεστών παροχής κατάρτισης

Προβλέπεται η κάλυψη δαπανών (£100.000) σε σχέση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης ιδρυμάτων/οργανισμών κατάρτισης και εκπαιδευτών, με έμφαση στη διασφάλιση τόσο της ποιότητας όσο και της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας των συστημάτων.

3. Σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

α. Προγραμματική περίοδος 2004-2006

Παράλληλα με τη συνέχιση της λειτουργίας και τον εμπλουτισμό των πιο πάνω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, προγραμματίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των ακόλουθων τεσσάρων νέων σχεδίων, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή εντός του 2006 και συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

i. Σχέδιο Προώθησης της Κατάρτισης και Απασχολησιμότητας Νέων Αποφοίτων Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (£360.000),

ii. Σχέδιο Προώθησης της Κατάρτισης και Απασχολησιμότητας Ανέργων (£660.000),

iii. Σχέδιο Παροχής Συμβουλών, Καθοδήγησης και Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικροεπιχειρήσεις που απασχολούν ένα μέχρι τέσσερα άτομα (£840.000).

β. Προγραμματική περίοδος 2007-2013

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 θα επιδιωχθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο των τεσσάρων σχεδίων της Αρχής που αναφέρονται πιο πάνω, τα οποία θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα:

i. Κατάρτιση και απασχολησιμότητα νέων αποφοίτων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ii. Κατάρτιση και απασχολησιμότητα ανέργων.

iii. Κατάρτιση και απασχολησιμότητα αδρανούς γυναικείου εργατικού δυναμικού.

iv. Εξειδικευμένη καθοδήγηση και κατάρτιση εργαζομένων σε μικροεπιχειρήσεις με απασχόληση ενός μέχρι τεσσάρων ατόμων.

Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι θα τύχουν συγχρηματοδότησης και έργα που θα επικεντρωθούν στα ακόλουθα:

i. Σταδιακή εγκαθίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο (2η φάση).

ii. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απασχόληση πέντε μέχρι διακόσια σαράντα εννέα άτομα για αύξηση της παραγωγικότητας. Οι κατηγορίες δράσεων για συμβολή στην αύξηση της παραγωγικότητας θα ευθυγραμμίζονται με τις δράσεις του αρμόδιου για το θέμα Συμβουλίου Παραγωγικότητας και θα συνεργούν στις επιδιώξεις των στόχων του συμβουλίου.

Ειδικότερα, για το σκοπό αυτό προβλέπονται κατά τη διάρκεια του έτους 2007 τα ακόλουθα ποσά για τους πιο κάτω σκοπούς:

· Κατάρτιση και απασχολησιμότητα νέων αποφοίτων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (£120.000).

· Κατάρτιση και απασχολησιμότητα ανέργων (£155.000).

· Κατάρτιση και απασχολησιμότητα αδρανούς γυναικείου εργατικού δυναμικού (£130.000).

· Εξειδικευμένη καθοδήγηση και κατάρτιση εργαζομένων σε μικροεπιχειρήσεις με απασχόληση ενός μέχρι τέσσερα άτομα (£40.000).

· Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απασχόληση πέντε μέχρι διακόσια σαράντα εννέα άτομα για αύξηση της παραγωγικότητας (£105.000).

· Σταδιακή εγκαθίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο (2η φάση) (£450.000).

Σημειώνεται ότι, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Αρχής, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 το ύψος της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 75%, σε σύγκριση με 50% που ήταν το ύψος της συγχρηματοδότησης για την προγραμματική περίοδο 2004-2006.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, στον ίδιο προϋπολογισμό προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή (κλίμακα Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) και τεσσάρων θέσεων Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού (συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11), με σκοπό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, την πιο ορθολογική οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής, τη συνέχιση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, καθώς και την προώθηση των νέων στρατηγικών στόχων της Αρχής μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Προγραμματισμό για την περίοδο 2007-2013 και στους στόχους του 2007. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι μετά την πλήρωση όλων των κενών θέσεων Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού (συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11), περιλαμβανομένων και των υπό δημιουργία τεσσάρων θέσεων, τέσσερις θέσεις Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού (συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11) θα σημειωθούν με διπλό σταυρό, για να καταργηθούν μετά την κένωσή τους, ώστε το μέσο μακροπρόθεσμο κόστος από τη δημιουργία των εν λόγω θέσεων να είναι μηδενικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, εισηγείται κατά πλειοψηφία της προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2007.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων