Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αθηνά Κυριακίδου
Ιωνάς Νικολάου Ρούλα Μαυρονικόλα
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Δεκεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, παρ’ όλο που δεν παρευρέθηκε στην επιτροπή, διεμήνυσε τηλεφωνικώς ότι συμφωνεί με τους υπό εξέταση τροποποιητικούς κανονισμούς.

Σκοπός των παρόντων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών και συγκεκριμένα η αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και των παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, κάθε χρόνο διεξάγεται έρευνα για το ύψος των μισθών και ημερομισθίων και στο βαθμό που τούτο είναι δυνατό και των άλλων εισοδημάτων. Αν η έρευνα δείξει αύξηση του γενικού επιπέδου τους κατά ποσοστό 5% τουλάχιστο, σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο χρόνο, το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αναπροσαρμόζονται με βάση την αύξηση αυτή και την αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών που αναμένεται να προκύψει ως αποτέλεσμά της. Αν η αύξηση είναι μικρότερη από 5%, η αναπροσαρμογή επαφίεται στη διακριτική εξουσία του αρμόδιου υπουργού.

2. Περαιτέρω, με βάση το άρθρο 72 του βασικού νόμου, το ύψος των βασικών παροχών και το ποσό των εφάπαξ βοηθημάτων αναπροσαρμόζονται από την ημερομηνία που αναπροσαρμόζεται το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών κατά το ποσοστό αύξησης του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Το ύψος των συμπληρωματικών συντάξεων αναπροσαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία που αναπροσαρμόζεται το ύψος των βασικών συντάξεων κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνου, σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου.

3. Δυνάμει των πιο πάνω νομοθετικών ρυθμίσεων, έγινε έρευνα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με τον αναλογιστή του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από την οποία διαπιστώθηκε ότι οι ασφαλιστέες αποδοχές του 2005, σε σύγκριση με τις ασφαλιστέες αποδοχές του 2004, έχουν αυξηθεί κατά 3,4%. Η Στατιστική Υπηρεσία, στην οποία υποβλήθηκε η σχετική έκθεση, συμφωνεί με τα πορίσματα και το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης.

4. Με βάση τα πορίσματα της έρευνας και σύμφωνα με τις πιο πάνω νομοθετικές διατάξεις, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας την εξουσία που του παρέχει ο νόμος, κρίνει ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμοί, ώστε να αυξηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2007:

α. το ύψος της κυβερνητικής εισφοράς για τους εθνοφρουρούς από £1,01 σε £1,05 την εβδομάδα.

β. το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από £79,90 σε £82,67 την εβδομάδα και από £4.155 σε £4.299 το χρόνο.

γ. το ύψος του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών από £479 την εβδομάδα και £2.076 το μήνα σε £496 και £2.149, αντίστοιχα.

5. Ως επακόλουθο της αύξησης του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από £79,90 σε £82,67, θα αυξηθούν ταυτόχρονα και κατά το ίδιο ποσοστό αύξησης (3,47%) οι βασικές συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήματα. Οι συμπληρωματικές συντάξεις θα αυξηθούν από την ίδια ημερομηνία (1η Ιανουαρίου 2007) κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2006, σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2005, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας.

6. Αναφορικά με τα κατώτατα εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων (τεκμαρκτά), προτείνεται όπως αυτά αυξηθούν από τον Ιανουάριο του 2007 κατά το ίδιο ποσοστό όπως και τα ποσά των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών (3,47%).

7. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμου, το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης είναι ίσο με το 81% του ανώτατου ποσού της βασικής παροχής της σύνταξης γήρατος, το ποσό της κοινωνικής σύνταξης θα αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 κατά το ίδιο ποσοστό που θα αυξηθούν οι βασικές συντάξεις κοινωνικών ασφαλίσεων και από £155,33 θα ανέλθει σε £160,82 το μήνα.

8. Η αναθεώρηση των βασικών παροχών υπολογίζεται ότι θα αυξήσει τη δαπάνη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά £10,5 εκατομ. περίπου σε σύγκριση με τα δεδομένα του 2006. Επίσης ο κρατικός προϋπολογισμός θα έχει μια πρόσθετη επιβάρυνση ύψους £2 εκατομ. περίπου λόγω της αύξησης του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, της εισφοράς για τους εθνοφρουρούς, των ασφαλιστέων εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων, του ποσού της κοινωνικής σύνταξης και του ποσού της κατώτατης σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων.

10. Σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, τα πορίσματα της έρευνας του αναλογιστή σε σχέση με την αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων εξετάστηκαν από το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο υιοθέτησε ομόφωνα τις εισηγήσεις για αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών που αναφέρονται πιο πάνω και ενέκρινε τους παρόντες τροποποιητικούς κανονισμούς.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, όπως επίσης και οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ανέφεραν ότι συμφωνούν με την εν λόγω τροποποίηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

20 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων