Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Γιάννος Λαμάρης Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 15Α και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών τους, ώστε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας να αποφασίζει την αφυπηρέτηση υπαλλήλου μετά από πρόταση του γενικού διευθυντή, η οποία είναι υποχρεωτική, πέραν των περιπτώσεων που ισχύουν σήμερα, και στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση από υπάλληλο που υπηρετούσε κατά την 30ή Ιουνίου 2005 για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έτους της ηλικίας του ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 14 και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών τους, ώστε να επεκταθεί το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ειδικότερα, με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των πιο πάνω υπαλλήλων στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, η οποία θα ισχύσει καθ’ ολοκληρίαν από την 1η Ιουλίου 2008 για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την εν λόγω ημερομηνία.

2. Ο καθορισμός της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των πιο πάνω υπαλλήλων οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μεταξύ 1ης Ιουλίου 2005 και 31ης Δεκεμβρίου 2006, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, στο εξηκοστό πρώτο έτος.

3. Ο καθορισμός της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 30ής Ιουνίου 2008, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, στο εξηκοστό δεύτερο έτος.

4. Ο καθορισμός του εφάπαξ ποσού που θα καταβάλλεται στους πιο πάνω υπαλλήλους κατά την αφυπηρέτησή τους με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου, του εξηκοστού δεύτερου και του εξηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους, αντίστοιχα, καθώς και του ποσού που θα καταβάλλεται σ’ αυτούς στις περιπτώσεις που υποβάλουν αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας δήλωσαν πως με τους υπό αναφορά κανονισμούς υλοποιείται σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υιοθέτηση της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης και στους υπαλλήλους των συμβουλίων αποχετεύσεων, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού εισηγήθηκαν στην επιτροπή την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 2 πιο πάνω προτεινόμενης πρόνοιας των κανονισμών, σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μεταξύ 1ης Ιουλίου 2005 και 31ης Δεκεμβρίου 2006, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, θα αφυπηρετούν υποχρεωτικά στο εξηκοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, ώστε να αντικατασταθεί η ημερομηνία “1η Ιουλίου 2005”, που προτείνεται, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών, έτσι που οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να μην έχουν αναδρομική ισχύ. Επιπρόσθετα, δήλωσαν πως, σε περίπτωση που η προτεινόμενη πιο πάνω εισήγησή τους υιοθετηθεί από την επιτροπή, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η πρόνοια των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών με την αντικατάσταση από αυτήν της ημερομηνίας “30ή Ιουνίου 2005”, που προτείνεται, με την ημερομηνία που θα προηγηθεί της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων (Τροποιητικών) Κανονισμών του 2006, με βάση τους οποίους επεκτείνεται το όριο αφυπηρέτησης από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται ως θέμα αρχής την απόρριψη των υπό αναφορά κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως, παρ’ όλο που υιοθετούν την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος ηλικίας των πιο πάνω υπαλλήλων, διαφωνούν οι πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών να έχουν οποιαδήποτε αναδρομική ισχύ. Επιπρόσθετα, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε πως η μη υιοθέτηση από την κοινοβουλευτική του ομάδα της αναδρομικής ισχύος των κανονισμών αυτών βασίζεται σε θέμα αρχής.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως, παρ’ όλο που υιοθετούν τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος ηλικίας των εν λόγω υπαλλήλων, η κοινοβουλευτική τους ομάδα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο θέμα της αναδρομικής ισχύος τους κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εισηγείται κατά πλειοψηφία των μελών της την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών και τη λήψη τελικής απόφασης αναφορικά με το θέμα της αναδρομικής ισχύος τους από την ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτησή τους ενώπιον του σώματος.

 

5 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων