Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποίησε στις 28 Νοεμβρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών και Τμήμα Δημοσίων Έργων) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2004/110/ΕΚ. Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για τα ακόλουθα:

1. Τη θέσπιση κανόνων ασφάλειας εναρμονισμένων με εκείνους που ισχύουν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίοι συνάδουν με τον κανονισμό RID, που διέπει τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές ή απαγορεύσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων.

2. Την καθιέρωση προδιαγραφών και διαδικασιών επαλήθευσης και ελέγχου για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

3. Τους όρους για τη συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους, καθώς και για τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του εν λόγω προτεινόμενου νόμου ορίζεται ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ενώ προβλέπεται και ο διορισμός επιθεωρητή από την αρμόδια αρχή με συγκεκριμένες εξουσίες ελέγχου.

Σκοπός του δεύτερου και τρίτου νομοσχεδίου, αντίστοιχα, είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2004/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 1996/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Ειδικότερα, με το δεύτερο νομοσχέδιο σκοπείται ο καθορισμός των βασικών απαιτήσεων στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται το συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα, τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και με το τρίτο νομοσχέδιο καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας.

Οι πιο πάνω βασικές απαιτήσεις αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την αναδιευθέτηση, την ανανέωση, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση των στοιχείων των συστημάτων αυτών, καθώς και τα προσόντα και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας του προσωπικού που συμβάλλει στην εκμετάλλευση του συστήματος.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και τις εισηγητικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα υπό αναφορά νομοσχέδια, το αρμόδιο υπουργείο θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις πρόνοιες των προτεινόμενων νόμων, όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, όπως η κατασκευή σιδηροδρομικής υποδομής, η κατασκευή στοιχείων υποσυστημάτων συμβατικού σιδηροδρόμου ή η κατασκευή στοιχείων υποσυστημάτων διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους.

5 Δεκεμβρίου 2006

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Ο περί της Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος του 2006.

2.

Ο περί της Διαλειτουργικότητας του Συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος Νόμος του 2006.

3.

Ο περί της Διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος Μεγάλης Ταχύτητας Νόμος του 2006.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων