Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος

Χρήστος Στυλιανίδης

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Αντώνης Αντωνίου

Μαρία Κυριακού

Αθηνά Κυριακίδου

Ιωνάς Νικολάου

Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 30 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), της ΠΟΒΕΚ, των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και της Οργάνωσης Αυτοτελώς Εργαζομένων. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ώστε να βελτιωθούν οι παροχές προς τους αυτοτελώς εργαζομένους, για να μειωθεί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δικαιωμάτων των αυτοτελώς εργαζομένων και των δικαιωμάτων των μισθωτών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, βάσει της επιφύλαξης του άρθρου 32(2) της νομοθεσίας περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο δε δικαιούται επίδομα ασθενείας για τις πρώτες δεκαοκτώ ημέρες της περιόδου ανικανότητάς του, εκτός αν η ανικανότητά του για εργασία οφείλεται σε ατύχημα ή αν μέσα σε τέσσερις ημέρες από την έναρξη της ανικανότητάς του για εργασία εισέρχεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα για συνεχή περίοδο έξι τουλάχιστον ημερών. Σε αντίθεση, οι μισθωτοί, με βάση το ίδιο άρθρο, δικαιούνται επίδομα ασθενείας από την τέταρτη ημέρα της ασθένειάς τους.

Όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, στα πλαίσια των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους για την υιοθέτηση δέσμης μέτρων για διασφάλιση της μακρόχρονης βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ήδη προτείνει ως μέρος της δέσμης μέτρων την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας με τέτοιο τρόπο, ώστε η πιο πάνω διάταξη να διαφοροποιηθεί προς όφελος των αυτοτελώς εργαζομένων, μειώνοντας έτσι την περίοδο αναμονής για λήψη επιδόματος ασθενείας στις εννέα ημέρες αντί στις δεκαοκτώ, που ισχύει σήμερα, και την περίοδο παραμονής σε νοσηλευτικό ίδρυμα από έξι ημέρες σε ένα τουλάχιστο βράδυ σ’ ολόκληρη την περίοδο ανικανότητάς του και όχι μόνο στα στενά περιθώρια των τεσσάρων πρώτων ημερών.

Δεδομένου τούτου, όπως αναφέρεται περαιτέρω στην ίδια έκθεση, κρίνεται επιβεβλημένη η επίσπευση της διαδικασίας τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώθηκαν σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές και συμφώνησαν ομόφωνα στην προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου.

Επίσης, με βάση την ίδια πηγή πληροφόρησης, παρ’ όλο που δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν επακριβώς οι οικονομικές συνέπειες για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην περίπτωση υιοθέτησης του μέτρου, δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε αισθητή επιβάρυνση για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι, ενώ αναμένεται μετά βεβαιότητας αύξηση των εξόδων, θα υπάρξει ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων στο λογαριασμό βραχυχρόνιων παροχών του ταμείου.

Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται επιπρόσθετα ότι, κατά τη συζήτηση των τροποποιητικών κανονισμών με τίτλο «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006» σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών των αυτοτελώς εργαζομένων και την ταυτόχρονη αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων κατά 13% μέσο όρο, η αρμόδια επιτροπή πληροφόρησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι, για να αντιμετωπίσει θετικά τους πιο πάνω κανονισμούς, θα πρέπει ταυτόχρονα και παράλληλα να βελτιωθούν και κάποια από τα ωφελήματα των αυτοτελώς εργαζομένων, τα οποία υστερούν έναντι των ωφελημάτων των μισθωτών. Οι πιο πάνω κανονισμοί εγκρίθηκαν πολύ πρόσφατα από τη Βουλή και στη σχετική έκθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής επισημαίνεται η ανάγκη βελτίωσης των δικαιωμάτων των αυτοτελώς εργαζομένων όσον αφορά ιδιαίτερα την άδεια ασθενείας, θέμα το οποίο δεσμεύτηκε να εξετάσει θετικά το αρμόδιο υπουργείο, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, τοποθετούμενος επί του νομοσχεδίου, ανέφερε ότι συμφωνεί με την ψήφιση του εν λόγω τροποποιητικού νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ ανέφερε ότι η εν λόγω τροποποίηση είναι και δεκτή και επιθυμητή. Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ ανέφερε ότι συμφωνεί και εξέφρασε αίτημα όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί εντός του τρέχοντος έτους. Η εκπρόσωπος της ΔΕΟΚ, όπως και ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ ανέφεραν ότι συμφωνούν.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, ΠΕΚ, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Αγροτική”, όπως και ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ ανέφεραν ότι συμφωνούν με την ψήφιση του εν λόγω τροποποιητικού νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης Αυτοτελώς Εργαζομένων Κύπρου κατέθεσε σχετικό υπόμνημα και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι συμφωνεί με την εν λόγω τροποποίηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

5 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων