Αρχείο

    

΄Εκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Σωτήρης Σαμψών Γιώργος Βαρνάβα
Πάμπης Κυρίτσης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Σύμβασης της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας της Πολιτιστικής Έκφρασης, η οποία υιοθετήθηκε στη γενική διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό, στα πλαίσια της 33ης Συνόδου του, που έλαβε χώρα από τις 3 έως την 21η Οκτωβρίου 2005 στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Εξωτερικών, είναι αναγκαία η κύρωση της πιο πάνω σύμβασης από τη Βουλή εντός του 2006, γιατί, με βάση σχετική απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι χώρες μέλη της θα πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα προσχώρησης στη σύμβαση αυτή την ίδια ημέρα που θα τα καταθέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η τελευταία να μπορεί να προασπίζει, ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, τόσο τα δικά της συμφέροντα όσο και τα συμφέροντα των κρατών μελών της.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τόνισε ότι το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδό του στις 18 Μαΐου 2006 κάλεσε όλα τα κράτη μέλη του να κάνουν σχετική προεργασία, ώστε όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσχωρήσουν στη σύμβαση αυτή, στην οποία η προσχώρηση είναι υποχρεωτική.

Ειδικότερα, με βάση το κείμενο της σύμβασης, στόχοι της είναι, ανάμεσα σε άλλα, τα ακόλουθα:

1. Να προστατεύσει και να προαγάγει την πολυμορφία της πολιτιστικής έκφρασης.

2. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στους πολιτισμούς να αναπτυχθούν και να επιδράσει ο ένας στον άλλο ελεύθερα, ώστε να εμπλουτίζονται αμοιβαία.

3. Να ενθαρρύνει το διάλογο ανάμεσα στους πολιτισμούς, ώστε να εξασφαλίζονται εντατικότερες και ισορροπημένες πολιτιστικές ανταλλαγές στον κόσμο υπέρ του διαπολιτισμικού σεβασμού και της καλλιέργειας της ειρήνης.

4. Να παροτρύνει τη διαπολιτισμικότητα, ώστε να αναπτυχθεί η πολιτιστική αλληλεπίδραση, με στόχο να δημιουργηθούν γέφυρες ανάμεσα στους λαούς.

5. Να προαγάγει το σεβασμό της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης και να αναδείξει την αξία της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

6. Να επιβεβαιώσει τη σημασία της σχέσης μεταξύ του πολιτισμού και της ανάπτυξης για όλες τις χώρες, ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες, και να ενθαρρύνει τις ενέργειες που διεξάγονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό να αναγνωριστεί η πραγματική αξία αυτής της σχέσης.

7. Να αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη φύση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών ως φορέων της ταυτότητας, των αξιών και του νοήματος.

8. Να επιβεβαιώσει το κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών να συντηρήσουν, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν την πολιτική και τα μέτρα που κρίνουν κατάλληλα για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης στο έδαφός τους.

9. Να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη σε ένα πνεύμα σύμπραξης, ώστε κυρίως να αυξηθούν οι ικανότητες των αναπτυσσόμενων χωρών να προστατεύουν και να προάγουν την πολυμορφία της πολιτιστικής έκφρασης.

Oι κατευθυντήριες αρχές στις οποίες εδράζεται η σύμβαση είναι, ανάμεσα σε άλλες, οι ακόλουθες:

1. Η αρχή του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών,

όπως αυτά διασφαλίζονται από την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρώπινων

Δικαιωμάτων και τυγχάνουν εγγύησης από το διεθνές δίκαιο.

2. Η αρχή του κυρίαρχου δικαιώματος των κρατών να υιοθετούν μέτρα και πολιτική

για προστασία και προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας.

3. Η αρχή της αναγνώρισης της ισότιμης αξιοπρέπειας και του σεβασμού όλων των

πολιτισμών.

4. Η αρχή της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας.

5. Η αρχή της συμπληρωματικότητας των οικονομικών και πολιτιστικών πτυχών της

ανάπτυξης.

6. Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

7. Η αρχή της ισότιμης πρόσβασης στα μέσα έκφρασης και διάδοσης.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη που θα κυρώσουν τη σύμβαση θα αναλάβουν υποχρεώσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

2. Τα κράτη που θα κυρώσουν τη σύμβαση θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε τέσσερα χρόνια έκθεση στην UNESCO για τα μέτρα που λαμβάνουν τόσο στην επικράτειά τους όσο και διεθνώς για υλοποίηση της σύμβασης, καθώς και να καθορίζουν το σημείο επαφής που θα έχει την ευθύνη της ανταλλαγής πληροφόρησης για τη σύμβαση. Στην περίπτωση της Κύπρου είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Θα δημιουργηθεί Διεθνές Ταμείο για την Πολιτιστική Πολυμορφία, του οποίου οι πόροι θα προέρχονται από εθελοντικές εισφορές μελών, από την UNESCO, από πληρωμές, δωρεές, κληροδοτήματα κ.ά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της υπό αναφορά σύμβασης.

 

6 Δεκεμβρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων